Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 08 -

 

Người Ephraim trách móc

1 Người Ephraim nói với ông: "Tại sao ông lại cư xử như thế đối với chúng tôi, không hiệu triệu chúng tôi, khi ông thân hành giao chiến với Mađian". Và họ đã cãi vã kịch liệt với ông. 2 Ông mới nói với họ: "Hiện tôi có làm gì được sánh tẩy các người? Ephraim chỉ hát mót không mà còn hơn biết mấy vụ mùa của Abiêzer đó sao? 3 Thiên Chúa đã phó nộp tay các ngươi các tướng Mađian: Oreb và Zơeb! Nào tôi có thể làm gì sánh được với các người?" Bấy giờ khí nộ của họ đối với ông đã dịu, khi ông đã nói những lời ấy.

 

c) Ghêđêôn giao chiến tại bên kia Yorđan

Ghêđêôn đuổi theo kẻ thù

4 Ghêđêôn đến (sông) Yorđan. Ông qua sông với ba trăm người đi với ông, kiệt sức vì đuổi giặc. 5 Ông nói với các người thành Sukkot: "Xin các ông cho quân binh theo tôi ít nhiều ổ bánh, vì họ đã kiệt quệ rồi. Và tôi, tôi đang đuổi theo Zêrakh và Xalmunna, các cua Mađian". 6 Hàng đầu mục Sukkot mới nói: "Bàn tay Zêrakh và Xalmunna bây giờ đã ở trong tay ông sao, để chúng tôi phải đãi bánh cho quân binh của ông?" 7 Nhưng Ghêđêôn nói: "Ðã vậy, thì khi nào Yavê phó nộp tay tôi, Zêrakh và Xalmunna, tôi sẽ chà thây các ngươi giữa gai sa mạc, giữa cây cà cuốc!" 8 Bỏ đó, ông lên Pơnuel và cũng nói với họ như thế. Và các người thành Sukkot trả lời sao, những người thành Pơnuel cũng đáp lại như vậy. 9 Và ông cũng nói với các người ở Pơnuel: "Tôi về được bình an, tôi sẽ lật đổ cái tháp này".

 

Ðánh bại Zêrakh và Xalmunna

10 Zêrakh và Xalmunna ở Qarqor và quân binh ở với họ chừng mười lăm ngàn, tất cả số sót của tất cả hàng ngũ con cái Phương Ðông, còn những người đã ngã gục là một trăm hai mươi ngàn, những kẻ tuốt gươm được. 11 Ghêđêôn lên theo đường của những người ở lều, ở phía Ðông Nôbakh và Yôgbêhah, và ông đánh vào trại (trong khi) cả trại (tưởng đã) an toàn 12 Zêrakh và Xalmunna chạy trốn; ông đã đuổi theo họ và đã bắt được cả hai vua Mađian, Zerakh và Xalmunna, cùng làm cho tất cả các trại tán loạn.

 

Ghêđêôn trả thù

13 Ghêđêôn, con của Yôash tự chiến trường trở về qua đèo Khares, 14 ông bắt được một tráng niên thuộc người Sukkot và tra hỏi nó, và nó đã viết cho ông (tên) các đầu mục và kỳ mục Sukkot bảy mươi bảy người. 15 Ông đến với những người ở Sukkot mà nói: "Này đây Zêrakh và Xalmunna; nhân vì họ, các người đã nhục mạ tôi, những rằng: Bàn tay Zêrakh và Xalmunna bây giờ đã ở trong tay ông sao, để chúng tôi phải đãi bánh cho người kiệt quệ các ông? 16 Ông bắt các kỳ mục trong thành, rồi lấy gai sa mạc và cây cà cuốc, và ông đã rữa dạy người Sukkot cách ấy. 17 Và ông đã lật đổ tháp của Pơruel và giết dân thành ấy. 18 Bấy giờ ông nói với Zêrakh và Xalmunna: "Những người các ông đã giết ở Tabor họ như thế nào?" Họ nói: "Ông sao thì họ cũng vậy: họ mỗi người đều có hoàng tử". 19 Ông nói: "Anh em tôi đó, con cùng một mẹ! Yavê hằng sống! Phải chi các ông đã để họ sống, thì tôi cũng chẳng giết các ông". 20 Ðoạn ông bảo Yêter, trưởng nam của ông: "Ðứng dậy! Giết chúng đi!" Những thằng bé đã không tuốt gươm, vì nó sợ, bởi nó còn bé. 21 Zerakh và Xalmunna mới nói: "Chính ông đứng lên đi, mà chém chúng tôi vì người thế nào, dũng lực vậy!" Và Ghêđêôn đã đứng dậy giết Zerakh và Xalmunna, rồi ông lấy những khách đeo cổ các lạc đà của họ.

 

Ghêđêôn chết

22 Người Israel nói với Ghêđêôn: "Ông hãy cầm quyền trên chúng tôi, chính ông rồi con ông, cháu ông, ông đã cứu chúng tôi khỏi tay Mađian" 23 Ghêđêôn bảo họ: "Tôi sẽ không cầm quyền trên các ông, mà con tôi cũng không cầm quyền trên các ông: Chính Yavê sẽ cầm quyền trên các ông!"

24 Rồi Ghêđêôn nói với họ: "Tôi muốn xin các ông một điều: các ông cho tôi một người một chiếc vòng trong phần chiến phẩm của mình!" - Là vì quân bại trận có mang vòng vàng, vì chúng là người Ismael - 25 Họ nói: "Chúng tôi sẵn lòng dâng ông!" Họ trải một cái áo choàng xuống và họ ném vào đó, mỗi người chiếc vòng thuộc phần chiến lợi phẩm của mình. 26 Các vòng vàng ông đã xin cân được một ngàn bảy trăm seqel vàng, không kể các kim khánh, hoa tai, áo gấm điều trên mình các vua Mađian, cũng không kể những kiểng nơi cổ lạc đà của chúng. 27 Ghêđêôn lấy vàng làm một ephođ mà trưng nơi thành của ông, tại Ophrah; và toàn thể Israel đã dâm bôn theo ephođ ấy; nó đã thành bẫy cho Ghêđêôn và gia đình ông.

28 Và như thế là Mađian đã bị hạ xuống trước mặt con cái Israel làm chúng không còn ngẩng đầu lên được nữa, và xứ đã được yên hàn bốn mươi năm, những ngày đời Ghêđêôn. 29 Yơrubbaal con của Yôash đã trẩy đi và về lại nhà. 30 Ghêđêôn có được bảy mươi người con, xuất tự vế ông, vì ông đã có nhiều vợ. 31 Và người thiếp của ông ở Sikem cũngg đã sinh cho ông một trai và ông đặt tên nó là Abimêlek. 32 Rồi Ghêđêôn con của Yôash đã chết lúc tuổi già phúc hậu và đã được tống táng trong mộ của Yôash cha ông ở Ophrah, họ Abiêzer.

 

Israel sa ngã lại

33 Ghêđêôn vừa chết, con cái Israel đã lại dâm bôn theo các Baal và tôn Baal-Bêrit làm thần linh của họ. 34 Con cái Israel đã không nhớ đến Yavê Thiên Chúa của họ, Ðấng đã giải thoát họ khỏi tay mọi kẻ thù xung quanh. 35 Và họ đã chẳng xử nhân nghĩa với nhà Yơrubbaal-Ghêđêôn vì tất cả ơn phúc ông đã làm cho Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page