Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 06 -

 

5 - Ghêđêôn Và Abimêlek

 

a) Ơn gọi của Ghêđêôn

Israel bị người Mađian ức hiếp

1 Con cái Israel đã làm sự dữ trước mắt Yavê. Và Yavê đã phó nộp họ trong tay Mađian bảy năm. 2 Tay Mađian đã thắng thế trên Israel. Ðể đối phó Mađian, con cái Israel đã làm cho mình những địa đạo trên núi non, những hang hốc với sào huyệt. 3 Hễ Israel gieo vãi rồi quân Mađian tiến lên, với Amalek và con cái phương Ðông: chúng tiến lên đánh (Israel). 4 Chúng cắm trại bên họ và tàn phá hoa màu trong xứ, mãi tận Gaza; chúng không để chừa lại một kế sinh nhai nào ở Israel, (bắt cả) chiên dê, bò lừa. 5 Vì chúng tiến lên, chúng và các súc vật, lều trại của chúng, chúng đến đông như chấu chấu, không biết cơ man nào mà kể, chúng và lạc đà của chúng. Chúng nhập vào xứ để tàn phá. 6 Vì thế Israel ra nghèo xơ xác vì Mađian: và con cái Israel kêu lên Yavê.

 

Một tiên tri can thiệp

7 Và xảy ra là, bởi con cái Israel đã kêu lên với Yavê nhân vì quân Mađian, 8 thì Yavê sai một tiên tri đến với con cái Israel. Ngài nói với họ: "Yavê Thiên Chúa của Israel nói thế này: Chính Ta đã đem các ngươi lên từ Aicập và đã đem các ngươi ra khỏi nhà tôi mọi. 9 Ta đã dật các ngươi khỏi tay Aicập và tay mọi kẻ áp bức các ngươi. Ta đã xua chúng khỏi trước mặt các ngươi, và đã ban cho các ngươi đất đai của chúng. 10 Và Ta đã phán với các ngươi: Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi; các ngươi không được kính vì các thần của dân Amori, nơi xứ chúng các ngươi đang ở. Nhưng các ngươi đã không nghe tiếng Ta!"

 

Thần sứ Yaavê hiện ra cho Ghêđêôn

11 Thần sứ Yavê đến ngồi nơi gốc cây Sến ở Ophrah, thuộc Yoash họ Abiêzer. Ghêđêôn, con ông, đang đập lúa trong bồn đạp nho, để lánh mặt quân Mađian. 12 Thần sứ Yavê đã hiện ra với ông và nói: "Yavê ở với ông, hỡi chiến sĩ anh dũng!" 13 Ghêđêon nói với ngài: "Xin lỗi đức ông, nếu thực Yavê ở với chúng tôi, thì tại sao lại xẩy đến cho chúng tất cả cơ sự này? Vậy đâu nào tất cả những sự lạ cha ông chúng tôi đã thuật lại cho chúng tôi, mà rằng: Há không phải Yavê đã đem chúng ta lên từ Aicập đó sao? Và bây giờ Yavê đã thí bỏ chúng tôi, đã phó nộp chúng tôi trong bàn tay của Mađian!"

14 Bấy giờ Yavê quay lại phía ông và nói: "Với sức lực ngươi có đó, hãy đi mà cứu Israel khỏi bàn tay Mađian. Há không phải Ta đã sai ngươi đó sao?" 15 Nhưng ông đáp lại Ngài: "Xin lỗi đức ông, tôi sẽ lấy gì mà cứu Israel? Này họ hàng tôi yếu thế nhất trong Manassê, và tôi, tôi là út trong nhà cha tôi!" 16 Yavê phán với ông: "Ấy là vì Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Mađian như thể (chỉ có) một người!" 17 Ông thưa: "Nếu thực tôi được nghĩa với Người, xin Người làm một dấu cho tôi (biết) là chính Người đã phán với tôi. 18 Xin người đừng rời đây trước khi tôi trở lại với Người và xuất lễ vật thết trước mặt Người!" Và Người phán: "Ta sẽ lưu lại cho đến khi trở về!".

19 Ghêđêôn đi vào, dọn một dê con và một giạ bột làm bánh không men. Ông đặt thịt trong một cái giỏ, còn nước thịt ông để trong niêu; rồi ông đem (cả) ra cho Ngài ở gốc cây Sến và đệ lên. 20 Thần sứ của Thiên Chúa bảo ông: "Lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá kia và tưới nước thịt lên trên!" Và ông đã làm như thế. 21 Thần sứ Yavê giơ đầu gậy nơi ấy Ngài và đụng vào thịt và bánh không men. Tức thì lửa bốc lên từ đá, mà thiêu thịt và bánh không men; đoạn thần khí Yavê biến khỏi mắt ông. 22 Ghêđêôn mới thấy đó là Thần sứ Yavê, và Ghêđêôn thốt lên: "Khốn nỗi! Lạy Ðức Chúa Yavê, vì tôi đã thấy Thần sứ Yavê, diện đối diện". 23 Nhưng Yavê phán với ông: "bằng yên cho ngươi! Ðừng sợ: ngươi sẽ không chết!" 24 Ghêđêôn đã xây ở đó một tế đàn và ông gọi là: "Yavê-Bằng yên". Tế đàn vẫn còn cho tới ngày nay ở Ophrah, họ Abiêzer.

 

Ghêđêôn chống lại Baal

25 Ðêm ấy, Yavê phán với ông: "Lấy con bò tơ của cha ngươi, cùng một con bò thứ hai bảy tuổi. Ngươi sẽ phá đổ tế đàn Baal của cha ngươi; và chặt cây nêu thờ bên tế đàn, 26 đoạn ngươi xây tế đàn cho Yavê Thiên Chúa của ngươi, trên đỉnh ải đồn, như lệ thường, và lấy con bò thứ hai thượng tiến làm thượng tiến làm thượng hiến trên gỗ cây nêu thờ ngươi đã chặt". 27 Ghêđêôn mang theo mười người trong hàng gia nhân và đã thi hành như Yavê phán dạy ông. Nhưng ông sợ gia đình của cha và người trong thành nên không giám làm ban ngày; vậy ông đã làm ban đêm. 28 Sáng ngày người trong thành dậy sớm, và này tế đàn Baal đã bị sụp đổ và nêu thờ bên cạnh đã bị chặt, con bò thứ hai đã được thượng tiến trên tế đàn mới xây. 29 Họ nói với nhau: "Ai đã làm điều này?" Họ tìm, họ kiếm. Và người ta nói: "Chính Ghêđêôn con của Yôash đã làm điều ấy!" 30 Người trong thành nói Yôash: "Lôi thằng con của ông ra đây, nó phải chết! Vì nó đã lật đổ tế đàn của Baal và chặt nêu thờ bên cạnh". 31 Yôash mới nói với tất cả những người đứng bên cạnh ông: "Thế ra các ngươi phải chiến đấu cho Baal? Các ngươi phải tế độ cho ngài? (Ai tự phụ chiến đấu cho ngài, nó sẽ phải chết trước sáng ngày). Nếu ngài là thần linh, tất ngài sẽ chiến đấu cho mình, vì người ta đã lật đổ tế đàn của ngài!" 32 Ngày ấy, người ta đã gọi Gheđêôn là Yơrubbaal, mà rằng: "Xin Baal chiến đấu với nó, vì nó đã lật đổ tế đàn của ngài!"

 

Mộ binh

33 Toàn thể Mađian, Amalek và con cái Phương Ðông đã tập họp với nhau ; chúng đã tràn qua mà đóng trại trong cánh đồng Yzrơel. 34 Thần khí Yavê xuống phủ trùm người Ghêđêôn, và ông thổi tù và, họ Abiêer tập hợp theo ông. 35 Ông sai sứ đi khắp Manassê; và cả họ nữa, họ cũng tập hợp theo ông. Ông sai sứ đi đến Asher, Zabulôn, Neptali, và họ đã lên nghinh đón sứ giả.

 

Dấu lạ

36 Ghêđêôn thưa với Thiên Chúa: "Nếu quả thực Người định dùng tay tôi cứu Israel như Người đã phán, 37 thì này tôi xin trải một mảnh lông chiên ngoài sân: nếu có sương trên lông chiên mà thôi, còn mặt đất vẫn khô, tôi sẽ nhận biết là Người muốn dùng tay tôi để cứu Israel như Người đã phán". 38 Và đã xẩy ra như vậy. Hôm sau ông dậy sớm và vắt lông chiên; ông đã vắt sương tự lông chiên ra được đầy một tô nước. 39 Ðoạn Ghêđêôn thưa với Thiên Chúa: "Xin khí nộ Người đừng bốc cháy trên tôi và cho phép tôi thưa một lần nữa. Xin cho tôi thử chỉ một lần nữa thôi về lông chiên: Xin cho khô nơi lông chiên mà thôi, còn sương ở trên cả mặt đất!" 40 Thiên Chúa đã làm như thế đêm ấy: Chỉ có lông chiên khô mà thôi, còn cả mặt đất đều có sương.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page