Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 11 -

 

Yeptê đặt điều kiện

1 Yeptê người Galaađ là một chiến sĩ. Ông là con của một gái điếm, và Galaađ đã sinh ra Yeptê. 2 Nhưng chính thất của Galaađ cũng đã sinh con cho ông. Các con của chính thất lớn lên thì đã đuổi Yeptê đi; họ mới nói với ông: "Mày không được chia gia tài của nhà cha chúng ta, vì mày là đứa con hoang mẹ đĩ". 3 Yeptê phải bỏ anh em mà bôn tẩu, và đã lập cư ở đất Tob. Những kẻ vô lại đã kết đảng với Yeptê và cùng đi cướp bóc.

4 Ngày tháng (qua đi), xảy có giặc, con cái Ammôn đánh Israel. 5 Vậy khi con cái Ammôn giao chiến với Israel, thì hàng kỳ mục Galaađ đi tìm Yeptê ở đất Tob. 6 Họ nói với Yeptê: "Ði đi! Ông sẽ là tướng của chúng tôi. Và chúng ta sẽ giao chiến với con cái Ammôn". 7 Nhưng Yeptê nói với hàng kỳ mục Galaađ: "Không phải các ông đã ghét tôi và đã đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Tại sao lại đến với tôi, bây giờ lúc các ông lâm phải ngặt nghèo?" 8 Hàng kỳ mục Galaađ nói với Yeptê: "Sự đã rồi! Nên bây giờ chúng tôi đến với ông, ngõ hầu ông đi với chúng tôi; và giao chiến với con cái Ammôn; và ông sẽ cầm đầu tất cả dân cư Galaađ!" 9 Yeptê mới nói với hàng kỳ mục Galaađ: "Nếu các ông muốn đem tôi về để giao chiến với con cái Ammôn, và nếu như Yavê nộp chúnng trước mặt tôi, thì tôi phải làm đầu các ông mới được!" 10 Hàng kỳ mục Galaađ mới nói với Yeptê: "Yavê sẽ chứng giám giữa chúng ta, nếu chúng tôi không làm theo lời ông!" 11 Và Yeptê đã đi với hàng kỳ mục Galaađ và dân đã đặt ông làm đầu và làm tướng trên họ. Ðoạn Yeptê đã nói lại tất cả các lời ấy trước mặt Yavê ở Mispa.

 

Ðàm phán giữa Yeptê và người Ammôn

12 Yeptê sai sứ đến với vua con cái Ammôn, mà nói: "Giữa tôi và ngài nào có chuyện gì mà ngài lại đến gieo giặc vào xứ tôi?" 13 Vua con cái Ammôn nói với sứ Yeptê rằng: "Ấy là vì khi từ Aicập lên, Israel đã chiếm xứ tôi, từ Arnon, cho đến Yabboq, và đến (sông) Yorđan. Vậy bây giờ hãy yên thắm trao trả lại đi". 14 Yeptê lại sai sứ đến với con cái Ammôn lần nữa, 15 mà nói với ông: "Yeptê nói thế này: Israel đã không chiếm đất của Moab, - hay của con cái Ammôn, 16 vì khi từ Aicập đi lên, Israel đã đi trong sa mạc cho đến Biển Sậy và tới Cađès. 17 Israel đã sai sứ đến với vua Eđôm, mà nói: "Xin cho phép chúng tôi đi qua đất của ngài". Nhưng vua Eđôm đã không nghe. Họ cũng sai sứ đến với vua Moab và ông ấy cũng không ưng thuận. Và Israel đã quay lại Cađès. 18 Ðoạn họ đã đi trong sa mạc mà vòng quanh xứ Eđôm và xứ Moab, và đến tại phía Ðông của xứ Moab. Họ cắm trại ở bên kia Arnon, chứ họ không vào trong xứ Moab, vì Arnon là ranh giới Moab. 19 Rồi Israel sai sứ đến với Sikhôn vua Amori, vua Khesbôn, và nói với ông: "Xin cho phép chúng tôi đi qua đất của ngài để tới chỗ tôi đi đến". 20 Và Sikhôn đã không chịu để Israel ngang qua bờ cõi của ông. Và Sikhôn đã thâu họp tất cả quân của ông và cho cắm trại ở Yahaxah; rồi ông đã giao chiến với Israel. 21 Nhưng Yavê Thiên Chúa của Israel, đã nộp Sikhôn và toàn quân ông ấy trong tay Israel. Israel đã đánh bại họ và chiếm lấy cả xứ của dân Amori đang lập cư trong vùng ấy. 22 Và Israel đã chiếm lấy tất cả bờ cõi của dân Amori từ Arnon cho đến Yabboq, và từ sa mạc cho đến (sông) Yorđan. 23 Và bây giờ Yavê Thiên Chúa của Israel đã xua đuổi dân Amori khỏi trước mặt dân của Người là Israel, còn ngài, ngài lại muốn xua đuổi họ đi! 24 Sự gì Kamosh thần linh ngài thờ đã cho ngài chiếm lấy, ngài lại không chiếm giữ hay sao? Thế thì sự gì Yavê Thiên Chúa chúng tôi thờ đã cho chúng tôi chiếm lấy, chúng tôi lại không chiếm giữ hay sao? 25 Và bây giờ, phải chăng ngài lại trổi xa hơn Balaq, con của Xip-por, vua Moab? Ông ấy có tranh giành với Israel không? Có giao chiến với họ không? 26 Israel đã lập cư ở Khesbôn và các thành phụ cận, ở Yazer và các thành phụ cận và hết thảy trong các thành tả hữu ngạn Arnon (từ ba trăm năm) rồi, tại sao ngài không giải phóng các thành ấy suốt thời gian đó? 27 Vậy không phải tôi mắc tội với ngài, nhưng chính ngài đã giá họa cho tôi là gây chiến với tôi! Xin Yavê, vị Thẩm phán, phân xử hôm nay giữa con cái Israel và con cái Ammôn!" 28 Nhưng vua con cái Ammôn đã không nghe lời lẽ Yeptê đã sai sứ nói với ông.

 

Lời khấn của Yeptê và cuộc toàn thắng

29 Thần khí Yavê đến trên Yeptê và ông đã qua Galaađ và Ma-nassê, rồi ông qua Mispeh của Galaađ, và từ Mispeh của Galaađ ông sang vùng con cái Ammôn. 30 Yeptê đã khấn một lời khấn với Yavê, ông nói: "Nếu quả thực Người nộp con cái Ammôn trong tay tôi, 31 thì người thứ nhất ra khỏi cửa nhà tôi để đón tôi, khi tôi được bình an vô sự từ vùng con cái Ammôn trở về, người ấy thuộc về Yavê và tôi xin thượng tiến nó làm lễ thượng hiến". 32 Ðoạn Yeptê qua vùng con cái Ammôn. và giao chiến với họ, và Yavê đã nộp họ trong tay ông. 33 Ông đã đánh bại họ từ Aroer, cho đến đường vào Minnit - tức là hai mươi thành - và cho đến Abel-Korumin: một cuộc bại trận rất đỗi lớn lao. Như vậy con cái Ammôn đã bị hạ xuống trước mặt con cái Israel.

34 Yeptê trở về nhà ở Mispa, thì này cô con gái ông ra đón ông giữa trống kèn và múa nhảy, và cô lại là con một, ngoài cô ra ông không có con trai, con gái nào nữa. 35 Ông vừa thấy con thì xé áo ra và nói: "Ôi! Con tôi ơi! Thật con làm khổ cha! Chính con, con ở như người giá họa cho cha! Và cha, cha đã lỡ lời mở miệng nói với Yavê và thành vô phương hối lại!" 36 Nhưng cô nói với ông: "Thưa cha, cha đã lỡ lời mở miệng nói với Yavê đã báo phục cho cha trên quân thù trên con cái Ammôn!" 37 Ðoạn cô nói với cha: "Chỉ xin cho phép con một điều: Xin hoãn cho con hai tháng để con quanh quẩn trên núi non và khóc đời con gái còn trinh, con cùng mấy bạn gái của con!" 38 Ông nói: "Con cứ đi!" và ông để con đi hai tháng. Cô đi cùng các bạn gái, mà khóc đời con gái còn trinh, trên các núi non. 39 Cuối hai tháng, cô về với cha và ông đã thi hành trên con lời khấn của ông đã khấn. Cô đã chằng hề biết đến nam nhân. 40 Có tục lệ trong Israel là năm này qua năm khác con gái Israel đã than khóc con gái Yeptê người Galaađ, mỗi năm bốn ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page