Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 17 -

 

Phụ Lục

1- Ðền Thờ Mika Và Ðền Thờ Ðan

 

Ðền thờ tư của Mika

1 Có một người thuộc miền núi Ephraim tên là Mikayơhu. 2 Người ấy nói với mẹ: "Một ngàn một trăm seqel bạc người ta đã lấy của mẹ và vì thế mẹ đã nguyền rủa và đã nói vào tai con: "...", thì này bạc ấy ở nơi con, chính con đã lấy!" Và bà mẹ nói: "Phúc cho con tôi do bởi Yavê!" 3 Và người ấy đã trả một ngàn một trăm seqel bạc cho mẹ; nhưng người mẹ nói: "Ta đã quyết dâng bạc ấy làm của thánh cho Yavê tự tay và vì phần ích con ta để làm một ảnh tượng và một ảnh đúc, nên bây giờ ta trả lại cho con".

4 Song người ấy đã trả bạc lại cho mẹ và người mẹ đã trích ra hai trăm seqel mà trao cho thợ đúc. Thợ đã dùng bạc làm một tượng và một ảnh đúc, đặt trong nhà của Mika. 5 Người ấy, (tức là Mika) có một Ðền thờ Thiên Chúa; ông làm một Ephođ và Têraphim. Ðoạn ông tấn phong người con của ông làm tư tế. 6 Thuở ấy, trong Israel không có vua: mỗi người hễ thấy sao vừa mắt thì làm.

7 Có một tráng niên người Bêlem của Yuđa, thuộc một thị tộc của Yuđa, người ấy lại là Lêvit và ngụ cư ở đó. 8 Người ấy bỏ thành Bêlem ra đi để ngụ nhờ đâu tìm ra chỗ. Nhân cuộc hành trình, người ấy đã đến vùng núi Ephraim, ghé nhà Mika. 9 Mika nói với người ấy: "Anh từ đâu đến?" Người ấy đáp: "Tôi là Lêvit thuộc Bêlem của Yuđa và tôi đi để ngụ nhờ đâu tìm ra chỗ". 10 Mika mới nói với người ấy: "Ở lại với tôi đi! mà làm cha, làm tư tế cho tôi. Và tôi sẽ cấp cho anh mười seqel bạc mỗi năm, với áo xống đủ bộ và lương thực". Và người Lêvit ấy đã vào. 11 Ðoạn người Lêvit ấy đã thuận tình lưu lại với người kia; và tráng niên ấy đã nên như một người con đối với người kia. 12 Mika tấn phong người Lêvit và tráng niên ấy đã thành tư tế của ông, và đã ở trong gia đình Mika. 13 Mika nói: "Bây giờ tôi biết là Yavê sẽ giáng phúc cho tôi, vì người Lêvit đã thành tư tế của tôi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page