Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Thẩm Phán

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 03 -

 

1 Ðây là các dân tộc Yavê đã để lại, để dùng chúng mà thử thách Israel, tất cả những ai đã không biết đến các trận giặc ở Canaan. 2 (Duy để đào tạo con cái Israel qua các thế đại, dạy họ biết chiến đấu, ít là những kẻ trước kia chưa biết): 3 Năm sứ quân Philitin, người Canaan hết thảy, người Siđôn, người Khiu-vi ở núi Liban, từ Baal-Hermôn cho đến đường vào Khamat. 4 Chúng có đó để thử thách Israel, hầu biết được họ có vâng nghe (hay không) các lịnh Yavê đã truyền dạy cha ông họ nhờ tay Môsê. 5 Thế là con cái Israel đã ở giữa ngừời Canaan, Hit-tit, Amori, Phơrizi, Khiu-vi, và Yơbusi. 6 Họ đã cưới con gái của chúng làm vợ và đã gả con gái của họ cho các con trai của chúng; họ đã phụng sự các thần của chúng.

Các Thẩm Phán

1 - Otniel

 

7 Con cái Israel đã làm sự dữ trước mặt Yavê: họ đã quên Yavê Thiên Chúa của họ, họ đã phụng sự các Baal và Ashêrah. 8 Khí nộ Yavê bốc cháy trên Israel, và Người đã bán họ trong tay Kushan-Rishơataim tám năm.

9 Con cái Israel đã kêu lên Yavê và Yavê đã cho chỗi dậy cho con cái Israel một vị cứu tinh, người đã cứu họ: Otniel, con của Qơnaz, em của Caleb. 10 Thần khí Yavê đến trên ông và ông đã làm Thẩm phán trên Israel. Ông đã xuất chinh và Yavê đã phó nộp Kushan-Rishêataim vua Aram trong tay ông; tay ông đã mạnh thế trên Kushan-Rishơataim. 11 và xứ đã được yên hàn bốn mươi năm.

Ðoạn Otniel, con của Qơnaz đã chết.

 

2 - Êhuđ

 

12 Con cái Israel lại làm sự dữ trước mắt Yavê; và Yavê đã cho Êglôn vua Moab nên mạnh thế trên Israel, và họ đã làm sự dữ trước mặt Yavê. 13 Y thâu nạp với mình con cái Ammôn và Amalek; đoạn y tiến đánh Israel và chiến được thành Chà Là. 14 Con cái Israel đã làm tôi Êglôn vua Moab mười tám năm.

15 Con cái Israel kêu lên Yavê và Yâvê đã chỗi dậy cho họ một vị cứu tinh, Êhuđ, concái của Ghêra, người Benyamin, một người thuận tay trái. Con cái Israel nhờ ông gửi triều cống cho Êglôn vua Moab. 16 Êhuđ làm cho vua một đoản kiếm có hai lưỡi, dài một Gomed; ông giắt nó, cởi áo ngang hông bên phải. 17 Vậy ông tiến dâng triều cống cho Êglôn vua Moab. Và Êglôn là người béo phì. 18 Khi đã tiến dâng triều cống xong, ông cho dân chúng mang triều cống lui về, 19 còn ông (khi đến) các Tượng hình bên cạnh Gilgal, ông đã quay trở lại và nói: "Thần có điều bí mật phải tâu ngài, thưa bệ Hạ!" Vua mới nói: "Im đi" và mọi kẻ chầu hầu đều để nhà vua lại mà lui ra. 20 Và Êhuđ vào với nhà vua. Nhà vua ngồi ở trên nơi phòng hóng mát dành riêng cho một mình ông. Êhud nói: "Tôi có Sấm Thần đem đến cho ngài". Nhà vua liền đứng dậy khỏi ngai.

21 Êhuđ giương tay trái, rút đoản kiếm từ ngang hông bên phải và đâm phập vào bụng nhà vua. 22 Cả chuôi cũng lọt vào sau lưỡi kiếm và mỡ líp lại sau lưỡi kiếm, vì (Êhuđ) đã không giựt kiếm ra khỏi bụng nhà vua, trong khi đồ trong bụng trào ra. 23 Ðoạn Êhuđ ra khỏi hành lang. Ông đã đóng cửa lầu trên sau ông và cài then lại.

24 Khi ông ra rồi, quân hầu đến thấy cánh cửa lầu trên đã cài then. Họ nói: "Có lẽ Ngài đang phủ chân trong phòng hóng mát". 25 Họ đã chờ mãi đến sượng (cả người), mà kìa nhà vua vẫn không mở cánh cửa lầu trên. Họ mới lấy chìa khóa mở cửa. Và này, tôn chủ của họ nằm sóng sượt dưới đất, chết rồi.

26 Con Êhuđ, ông đã trốn thoát rồi, trong khi họ cứ chần chừ. Ông ngang qua các Tượng hình và đã trốn thoát về phía Ha-Sơira. 27 Vừa đến nơi, ông liền thổi tù và trong miền Núi Ephraim; con cái Israel xuống núi và ông đi trước họ. 28 Ông bảo họ: "Ði theo tôi, vì Yavê đã phó nộp địch thù các người, dân Moab, trong tay các người! "Họ xuống theo sau ông và chận các chỗ lội qua sông Yorđan sang Moab và không để ai ngang qua. 29 Họ đã đánh giết dân Moab dịp ấy chừng một vạn người, mọi kẻ lực lưỡng, mọi người anh dũng không ai trốn thoát đuợc. 30 Ngày ấy, Moab đã bị hạ xuống dưới bàn tay Israel. Và xứ đã được yên hàn tám mươi năm.

 

3 - Shamgar

 

31 Sau ông là Shamgar, con của Anat. Ông này đã đánh giết quân Philêtin, sáu trăm người với một cây đòn xóc thúc bò. Cả ông nữa cũng đã cứu Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page