Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 28 -

 

Chỉ thị của Ðavit về Ðền thờ

1 Ðavit đã hội lại ở Yêrusalem tất cả những người cầm đầu Israel - Các người cầm đầu các chi tộc, trưởng các ban lo phục dịch nhà vua, các trưởng cơ, các bách quản, những người cai mọi thứ tài sản và súc vật của vua, hay trông nom đến các con ông làm một với các hoạn quan, các võ biển và tất cả những người anh tài. 2 Vua Ðavit chỗi dậy, và đứng nói:

"Hãy nghe ta, hỡi anh em và là dân của ta. Ta đã hoài bão xây nhà làm nơi an nghỉ cho Khám Giao ước của Yavê, bệ chân của Thiên Chúa chúng ta. Ta đã soạn sửa công việc xây cất, 3 nhưng Thiên Chúa phán với ta: Ngươi sẽ không xây nhà cho Danh Ta, vì ngươi là con người chiến tranh và ngươi đã đổ máu.

"4 Yavê Thiên Chúa của Israel đã chọn ta trong cả nhà cha ta mà cho ta làm vua trên Israel mãi mãi, vì Người đã chọn Yuđa làm thủ lĩnh; và trong nhà Yuđa, Người đã chọn nhà Cha ta; và trong hàng con cái cha ta, Người đã chiếu cố đến ta mà đặt ta làm vua trên tất cả Israel. 5 Cũng vậy trong tất cả con cái ta - bởi Yavê đã ban cho ta được đông con - Người đã chọn Salômon con ta, mà cho ngồi ngai vương quyền của Yavê trên Israel. 6 Người cũng đã phán với ta: "Chính Salômon con người, sẽ xây Nhà Ta và Tiền đình của Ta, vì Ta đã chọn nó làm con Ta và Ta sẽ là cha nó; 7 Ta sẽ cho vương quyền nó kiên vững mãi mãi, miễn là nó bền đỗ thì hành các lịnh truyền và phán quyết của Ta như ngày hôm nay.

"8 Và bây giờ trước mắt toàn thể Israel tức là đại hội của Yavê, và có tai Thiên Chúa của chúng ta nghe biết, hãy nghe lời lẽ của ta: hãy nắm giữ và truy tầm tất cả các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của các ngươi, ngõ hầu các ngươi được chiếm giữ đất tốt lành này và trối lại làm cơ nghiệp cho con cháu các ngươi về sau mãi mãi.

"9 Còn ngươi, hỡi Salômon con ta, con hãy nhìn biết Thiên Chúa của cha con, và hãy lấy lòng thành, hồn trìu mến mà làm tôi Người, vì Yavê dò thấu mọi tâm hồn, biện phân mọi tâm trạng. Nếu con tìm kiếm Người, Người sẽ để cho con gặp; nhược bằng con bỏ Người, Người sẽ thải con đi cho đến đời đời. 10 Bây giờ, coi kìa, Yavê đã chọn con để xây Nhà cho Người làm Thánh điện. Hãy mạnh mẽ lên mà (bắt tay) vào việc".

11 Bấy giờ Ðavit trao cho Salômon con ông, mẫu của Tiền đường và mẫu của chính điện cùng các tàng khố, các gác, các phòng bên trong, và (họa đồ) của Nhà xá tội; 12 và mẫu của tất cả những gì ông đã được Thần khí linh hứng cho về các Tiền đình của nhà Yavê và các phòng xung quanh, dành cho các kho báu nới Nhà của Thiên Chúa và các kho đồ thánh, 13 cùng dành cho các ban tư tế và Lêvit cũng như cho tất cả các dịch vụ tại Nhà Yavê. (Và cả mẫu) của tất cả các đồ vật nơi Nhà Yavê: 14 tất cả các đồ bằng vàng, với vàng cân đủ cho các đồ thờ; tất cả các đồ bằng bạc, với bạc cân đủ cho mọi đồ thờ, 15 các trụ đăng bằng vàng và đèn trưng ở đó, với vàng cân đủ cho mỗi trụ đăng và các đèn của chúng; các trụ đăng bằng bạc, với bạc cân đủ cho mỗi trụ đăng và các đèn của chúng, tùy theo công dụng của mỗi trụ đăng. 16 Và vàng cân đủ cho các soạn bàn trưng hiến, cho từng soạn bàn; và bạc cho các soạn bàn bằng bạc; 17 nĩa, quán tôn, bát - bằng vàng ròng; những cái tô bằng vàng, với vàng cân đủ cho mỗi tô; những cái tô bằng bạc, với bạc cân đủ cho mỗi tô; 18 hương án vàng luyện đủ cân. (thêm) mẫu của Xa giá, với những Kêrubim vàng, trương cánh phủ Khám Giao ước của Yavê. "19 Mọi sự ấy đều có trong thư đồ do tay Yavê và Người đã thông báo tỏ cho ta tất cả các công trình kể trong mẫu".

20 Ðoan Ðavit nói với Salômon con ông: "Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Ðừng sợ hãi, đừng nhát gan, vì có Yavê Thiên Chúa, Thiên Chúa của ta ở với con; Người sẽ không buông rơi con, cho đến khi hoàn thành mọi công việc phục dịch Nhà Yavê. 21 Và này có các ban tư tế và Lêvit sung vào mọi việc phục dịch trong Nhà của Yavê Thiên Chúa. Và về mọi công trình, con có với con tất cả những người tự nguyện, sành sỏi về mọi công tác, cùng các tướng lĩnh và toàn dân (sẵn sàng) vâng lời con về mọi sự".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page