Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 20 -

 

Trận thứ hai chống lại con cái Ammon

1 Nhằm buổi xuân về, vào thời các vua xuất quân ra trận, Yôab dẫn quân đi tàn phá xứ con cái Ammon; ông đã đến vây hãm Rabbah. Còn Ðavit thì lưu lại ở Yêrusalem. Yôab đã đánh Rabbah và phá tan hoang. 2 Ðavit đã lấy triều thiêng trên đầu Milkom; - cân nặng một tạ vàng - ; trên đó có một viên ngọc; (ngọc ấy) được đặt trên đầu Ðavit. Và ông đã thu về chiến vật trong thành nhiều quá đỗi. 3 Còn dân chúng trong thành, ông dẫn đi, bắt cầm cưa, bừa sắt, rìu. Ông cũng xử như thế với tất cả các thành thuộc con cái Ammon. Ðoạn Ðavit và toàn dân lui về Yêrusalem.

 

Các chiến công trên quân Philitin

4 Sau đó lại có chiến tranh ở Gêzer với quân Philitin. Bấy giờ Sibbakai, người Khushah đã hạ được Sippai, thuộc hàng con cháu của Rơphaim; và họ đã phải phục hàng.

5 Lại có chiến tranh với quân Philitin; và Elkhanan con của Yair đã hạ được Lakhmi, em của Gôlyat, người thành Gat; cán thiết lĩnh của hắn, to bằng trục khung cửi của thợ dệt. 6 Lại xẩy có chiến tranh ở Gat; có một người vóc dáng to lớn (chân tay) đều sáu ngón, hai mươi bốn ngón (cả thảy); hắn cũng là con cháu của Raphah. 7 Hắn đã thách Israel; nhưng Yônathan con của Shimơa, anh của Ðavit đã hạ được hắn.

8 Các người ấy đều là con cháu của Raphah, ở thành Gat; chúng đã ngã gục dưới tay Ðavit và các thủ hạ của ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page