Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 22 -

 

1 Vậy Ðavit nói: "Ðây chính là nhà của Yavê Thiên Chúa; đây là tế đàn thượng hiến của Israel".

 

Chuẩn bị xây cất Ðền thờ

2 Ðavit truyền phải thâu họp lại những người dị chủng trên đất Israel và ông đã đặt họ làm thợ đá đẽo đá vuông để xây nhà của Thiên Chúa. 3 Ðavit cũng đã dọn sẵn cả đống sắt để làm đinh đóng cánh cửa và làm móc sắt, cùng với đồng nhiều không lường được, 4 gỗ bá hương cũng nhiều vô số, vì dân Siđôn và Tyrô tải đến cho Ðavit cả đống gỗ bá hương.

5 Ðavit tự nhủ: "Salômon con ta còn trẻ, và non dại, mà Nhà xây kính Yavê phải là cực kỳ vĩ đại, lừng danh, hiển hách khắp mọi xứ. Vậy ta phải sắm sửa cho nó". Nên Ðavit, trước khi chết, đã sắm sẵn (mọi sự) nhiều vô kể. 6 Ðoạn ông gọi Salômon con ông và truyền phải xây nhà cho Yavê Thiên Chúa của Israel. 7 Ðavit nói với Salômon: "Con ơi! Ta đã lập tâm xây nhà cho Danh Yavê Thiên Chúa của ta; 8 nhưng lời Yavê đã đến vơi ta, mà rằng: Người đã đổ máu quá nhiều, và đã đánh những trận giặc lớn; ngươi sẽ không xây nhà cho Danh Ta vì ngươi đã đổ nhiều máu trên đất trước nhan Ta. 9 Này sẽ sinh ra cho ngươi một người con: nó sẽ là một người an nhàn, Ta sẽ cho nó được an nhàn trước mọi địch thù xung quanh, vì tên nó là Salômon, và vào những ngày của nó, ta sẽ ban hòa bình và yên ổn cho Israel. 10 Chính nó sẽ xây nhà cho Danh Ta, nó sẽ là con Ta, và Ta sẽ là cha nó. Ta sẽ cho ngai nó kiên vững trên Israel mãi mãi. 11 Bây giờ, con ơi, xin Yavê ở với con, cho con được thành công xây nhà của Yavê Thiên Chúa ta thờ, như Người đã phán về con. 12 Chỉ xin Yavê ban cho con tinh khôn, hiểu biết, khi Người đặt con cai Israel; và cho con biết giữ luật của Yavê Thiên Chúa con thờ. 13 Bấy giờ con sẽ thành công, nếu con tuân giữ thi hành các luật điều, phán quyết đã truyền Môsê dạy cho Israel. Hãy ở mạnh mẽ và can đảm! Ðừng sợ hãi đừng nhát gan. 14 Này đây, ta phải vất vả để sắm sẵn cho Nhà Yavê một trăm ngàn tạ vàng và một triệu tạ bạc; còn đồng và sắt thì không lường được vì quá nhiều. Gỗ đá, ta cũng đã sắm sẵn; con sẽ kiếm thêm. 15 Con có với con một số đông nhân công, thợ đá, thợ nề, thợ mộc và đủ thứ người sành nghề về mọi công việc, 16 vàng, bạc, đồng, sắt. Thật là vô số. Hãy chỗi dậy và tra tay vào việc! Xin Yavê ở với con!".

17 Ðoạn Ðavit truyền cho các tướng lĩnh Israel hết thảy phải tiếp tay cho Salômon con ông: "18 Yavê Thiên Chúa của các ông lại đã không ở với các ông đó sao? Người đã cho các ông được an cư tứ phía, vì Người đã phó nộp tay tôi dân cư trong xứ và cả xứ đã qui phục trước mặt Yavê và trước mặt dân Người. 19 Bây giờ các ông hãy dốc cả lòng, cả linh hồn vào việc tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của các ông! chỗi dậy mà xây cất thánh điện của Yavê Thiên Chúa, để kiệu Khám Giao ước của Yavê và các đồ thánh của Thiên Chúa vào Nhà phải được xây lên cho danh Yavê".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page