Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 14 -

 

Ðavit tại Yêrusalem

1 Khiram vua Tyrô sai sứ giả đến với Ðavit cùng với gỗ bá hương, và thợ nề, thợ mộc, để xây nhà cho ông. 2 Ðavit biết là Yavê đã củng cố ông làm vua trên Israel, và triều ông đã được thịnh vượng rất cao vì Israel dân của Người.

3 Ðavit đã cưới thêm vợ ở Yêrusalem. Và Ðavit còn sinh ra nhiều con trai và con gái. 4 Ðây là tên những người đã sinh ra cho ông ở Yêrusalem: Shammua, Shôbab, Natan, Salômon, 5 Yibkhat, Êlishua, Elpêler, 6 Nôgah, Nêpheg, Yaphia, 7 Êlishama, Baalyađa, Êliphêler.

 

Chiến thắng quân Philitin

8 Quân Philitin nghe biết là Ðavit đã được xức dầu tấn phong làm vua trên toàn thể Israel, thì tất cả quân Philitin kéo lên truy nã Ðavit. Ðavit nghe tin thì xuất chinh đón họ: 9 Quân Philitin đã xông vào cướp phá cánh đồng Rơphaim. 10 Ðavit thỉnh ý Yavê Thiên Chúa rằng: "Tôi sẽ lên đánh quân Philitin hay không? Người sẽ phó nộp chúng trong tay tôi không?" Yavê phán vơi ông: "Lên đi và Ta sẽ phó nộp chúng trong tay ngươi ". 11 Họ đã lên Baal-Pơraxim, và Ðavit đã đánh bại họ ở đó. Và Ðavit nói : " Thiên Chúa đã dùng tay tôi tông hổng địch thù tôi, như lỗ hổng nước xoi". Cho nên người ta gọi tên chỗ ấy là Baal-Pơraxim. 12 Họ đã bỏ lại đó các thần của họ và Ðavit nói: "Phải phóng hỏa chúng đi!".

13 Quân Philitin lại xông vào cướp phá cánh đồng lần nữa. 14 Ðavít lại thỉnh ý Yavê Thiên Chúa lần nữa và Thiên Chúa phán bảo ông: "Ðừng lên đuổi theo chúng, nhưng đi vòng mà đánh chúng; ngươi sẽ đến trên chúng trước lùm (cây) Tàm ma. 15 Khi nào ngươi nghe tiếng chân bước trên tàn (cây) Tàm ma, đó là lúc ngươi phải xuất chinh vì Thiên Chúa xuất trận trước ngươi, để đánh trại quân Philitin". 16 Ðavit đã làm như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Và người ta đã đánh bại trại Philitin từ Gabaôn cho tới Gêzer.

17 Danh tiếng Ðavit đã đòn ra khắp xứ và Yavê gieo kinh khủng của Người trên hết thảy các dân tộc.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page