Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 19 -

 

Các sử gia của Ðavit bị hạ nhục

1 Sau đó, xảy ra là Nakhash vua con cái Ammon chết, và con ông lên làm vua kế vị ông. 2 Ðavit mới nói: "Ta sẽ xử phân nghĩa với Khanun, con của Nakhash, như cha nó đã xử nhân nghĩa với ta". Và Ðavit đã sai sứ đến phân ưu (tang) cha với (Khanun), và các thuộc hạ của Ðavit đã vào đất con cái Ammon, đến với Khanu để phân ưu. 3 Các tướng lãnh của con cái Ammon mới thưa với Khanun: "Phải chăng vì Ðavit trọng kính vương phụ trước mắt ngài mà ông ấy đã gửi người đến phân ưu với ngài? Lại không phải để dò la, thám thính rồi để khuynh phúc xứ sở mà thuộc hạ của ông ấy đến với ngài đó sao?" 4 Khanun mới cho bắt lấy các thuộc hạ của Ðavit mà cạo râu và xén áo xống họ đi một nửa cho đến ngang lưng đoạn thả cho về. 5 Và họ đã trẩy đi. Người ta tin cho Ðavit về chuyện các người ấy, và ông đã sai người đi đón họ, vì các người ấy cảm thấy xấu hổ quá. Vua bảo họ: "Các ông hãy lưu lại Yêrikhô, cho râu mọc lại đã rồi hãy về!".

 

Trận đầu chống lại con cái Ammon

6 Con cái Ammon thấy mình đã ra khả ố đối với Ðavit, nên Khanun và con cái Ammon đã gửi một ngàn tạ bạc để tậu xe trận và kị mã nơi các dân Aram Nakharaim, Aram Maakah, và Xôah. 7 Họ đã thuê ba mươi hai ngàn xe trận, và cả vua Maakah cùng dân của ông. Các người này đã đến thiết trại đằng trước Mađaba; còn con cái Ammon thì từ các thành họp lại mà nghinh chiến. 8 Ðavit nghe biết thì sai Yôab đi với tất cả đạo binh, những tay anh hùng. 9 Con cái Ammon ra dàn trận ở lối vào thành, còn các vua đã đến (tiếp viện) thì đóng riêng ngoài đồng. 10 Yôab thấy mình phải lâm cả hai mặt trước sau, thì ông chọn lấy tất cả tinh binh của Israel và dàn quân nghinh chiến vơi Aram. 11 Quân binh còn lại, ông trao tay Abyshay, em ông để dàn ra nghinh chiến với con cái Ammon. 12 Ông nói: "Nếu quân Aram mạnh hơn tôi, ông sẽ đến tiếp viện tôi, nhược bằng con cái Ammon mạnh hơn ông, tôi sẽ tiếp viện ông. 13 Mạnh lên! Ta hãy ở cho mạnh mẽ vì dân ta, và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta! xin Yavê thi hành điều đẹp mắt Người". 14 Vậy Yôab với đạo quân theo ông đã tiến ra giao chiến với quân Aram, và (quân Aram) đã bỏ chạy trước mặt ông. 15 Con cái Ammon vừa thấy quân Aram bỏ chạy, thì cả họ nữa cũng bỏ chạy trước mặt Abyshay, em (của Yôab) mà vào thành. Rồi Yôab trở về Yêrusalem.

 

Toàn thắng trên quân Aram

16 Người Aram thấy mình bại trước mặt Israel, thì sai sứ đi chiêu mộ quân Aram bên kia sông Cả. Shôphak tướng quân của Hađađêzer cầm đầu họ. 17 Ðược tin, Ðavit chiêu tập toàn thể Israel, rồi qua sông Yordan, tiến đến gặp họ, và dàn trận chống lại họ. Ðavit đã dàn trận nghinh chiến với Aram; và Aram đã giao chiến với ông. 18 Quân Aram bỏ chạy trước mặt Israel, và Ðavit đã giết được bảy ngàn (cỗ ngựa) xe trận, bốn mươi ngàn bộ binh, và đã hạ được Shôphak tướng quân. 19 Các ông thuộc hạ của Hađađêzer thấy mình đã bại trước mặt Israel thì đã cầu hòa với Ðavit và phải lệ thuộc (Ðavit). Aram không còn dám tiếp viện cho con cái Ammon nữa.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page