Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 23 -

 

Thứ bậc và phận vụ các Lêvit

1 Khi Ðavit đã già và no đầy tuổi tác, thì ông đặt Salômon con ông làm vua trên Israel. 2 Rồi ông triệu tập tất cả các người cầm đầu của Israel, của hàng tư tế và Lêvit.

3 Người ta làm sổ các Lêvit từ ba mươi tuổi trở lên. Số đàn ông, từng người một, là ba mươi tám ngàn (người). 4 Và vua Ðavit đã truyền:

Hai mươi bốn ngàn người của họ phải cai quản các việc nơi Nhà Yavê; sáu ngàn làm ký lục và thẩm phán, 5 bốn ngàn người giữ cửa, và bốn ngàn người lo việc ngợi khen Yavê với các nhạc khí ta đã chế tạo để dâng lời ngợi khen".

6 Ðavit đã chia họ ra làm nhiều bộ ban theo số các con của Lêvi: Gersôm, Qơhat, Mơrari.

7 Thuộc họ Gersôm: Laơđan, và Shimơi. 8 Con cái của Laơđan: đầu là Yơkhiel, rồi Zêtam và Yôel: ba người. 9 Con cái của... Shôlômit, Khaziel và Haran: ba (người). Ðó là các tộc trưởng của Laơđan. 10 Con cái của Shimơi: Yakhat, Ziza, Yơush, Bơriah. Ðó là bốn người con của Shimơi. 11 Yakhat là đầu, và Zizah là thứ; Yơush và Bơriah, không đông con nên chỉ làm thành một gia tộc thuộc một phiên thứ.

12 Con cái của Qơhat: Amram, Yishar, Hêbrôn, Uzziel: bốn người. 13 Con cái của Aram: Aharôn và Môsê. Aharôn đã được tách riêng, khiến ông và con cái ông giữ mãi mãi việc hiến thánh những điều cực thánh, và huân yên trước nhan Yavê, phụng sự người và chúc lành nhân Danh người mãi mãi. 14 Môsê là người của Thiên Chúa; các con ông được liệt hàng chi tộc Lêvi. 15 Con cái của Môsê: Gersôm và Êliêzer. 16 Con cái của Gersôm: Shubael con đầu. 17 Con cái của Êliêzer là Rơkhabyah, con đầu của Êliêzer không có con nào khác nữa; còn con của Rơkhabyah thì lại rất đông. 18 Con cái của Yishar: Sholômit, (là) con đầu. 19 Con cái của Hêbrôn: Yơriyahu là con đầu, Amryah là thứ, Yakhaziel, thứ ba; và Yơqamơam, thứ tư. 20 Con cái của Uzziel: Mika, là con đầu, Yishhiyah là thứ.

21 Con cái của Mơrari: Makhli và Mushi. Con cái của Makhli: Êlêazar và Qish. 22 Êlêazar chết mà không có con trai; ông chỉ có con gái, và con cái Qish, tức là anh em chú bác, đã cưới họ. 23 con cái Mushi: Makhli, Êđer và Yơramôt: ba người.

24 Ðó là con cái Lêvi theo các gia tộc của họ, (toàn là) những tộc trưởng đã kiểm tra theo sổ nhân danh, từng người một, về những người thi hành việc phụng vụ ở Nhà Yavê từ hai mươi tuổi trở lên.

25 Ấy vì Ðavit nói: "Yavê Thiên Chúa của Israel đã cho dân Người được an cư lạc nghiệp và người sẽ lưu ngự ở Yêrusalem mãi mãi. 26 Và như vậy các Lêvit sẽ không còn chuyên chở Nhà tạm và tất cả các đồ đạc dùng để phục vụ Nhà tạm! 27 Chính theo các lời sau hết của Ðavit mà việc tính sổ các con cái Lêvi được thi hành từ hai mươi tuổi trở lên - 28 Vì thế chỗ của họ là ở bên con cái Aharôn mà lo phục vụ Nhà Yavê ở nơi Tiền đình, các phòng; lo tất cả các đồ vật thánh cho được sạch sẽ; và việc phục vụ ở Nhà Thiên Chúa, 29 (là lo đến) bánh trưng hiến, bột tinh lúa miến dùng vào lễ cúng, bánh tráng không men rán chảo hay trôi nước; (họ cũng lo đến) mọi điều liên can đến dung lượng và đo lường; 30 và mỗi buổi sáng họ phải đứng chầu mà hát lời cảm tạ ngợi khen Yavê; mỗi buổi chiều cũng vậy; 31 cùng mỗi khi có thượng tiến hy sinh thượng hiến cho Yavê vào các hưu lễ, ngày sóc, lễ bái, (họ phải phục vụ) luôn luôn trước nhan Yavê cho đủ số người đã qui định cho họ. 32 Họ phải canh giữ, hầu hạ Trướng Tao phùng, hầu hạ cung thánh, hầu hạ con cái Aharôn, anh em họ mà phục vụ họ tại Nhà Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page