Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 17 -

 

Lời sấm của Natan

1 Khi Ðavit đã ở trong cung điện của ngài, Ðavit mới nói với tiên tri Natan: "Này tôi ở ngôi nhà bằng gỗ bá hương, còn Khám Giao ước của Yavê vẫn ở dưới Trướng". 2 Natan nói với Ðavit: "Mọi điều ngài có trong lòng, ngài cứ thi hành vì Thiên Chúa ở với ngài". 3 Nhưng xảy ra là đêm ấy, lời của Thiên Chúa đến với Natan mà rằng: "4 Hãy đi nói với Ðavit tôi tớ Ta: Yavê phán thế này: không phải ngươi (là kẻ) sẽ xây nhà cho Ta ở! 5 Từ ngày Ta đem Israel lên đến hôm nay, Ta đã không hề ở đậu trong nhà, nhưng Ta đã tự lều này sang lều khác, từ lều trướng này sang lều trướng khác. 6 Suốt thời Ta rong ruổi giữa toàn thể dân Israel, phải chăng với một vị thẩm phán nào của Israel, những kẻ Ta đã đặt lên để chăn dắt dân Ta, Ta đã nói một lời nào, rằng: Tại sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương? 7 Vậy bây giờ ngươi sẽ nói thế này với tôi tớ Ta, với Ðavit: Yavê các cơ binh phán thế này: Từ bãi cỏ, từ sau đàn cừu, Ta đã nhắc ngươi cho làm lãnh tụ trên dân Ta là Israel; 8 Ta đã ở với ngươi mọi nơi ngươi đi, và Ta đã tiễu trừ mọi địch thù ngươi trước mặt ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi có danh lớn sánh kịp với nhưng người có danh lớn nhất trên đất, 9 và Ta sẽ sắm chỗ ở cho dân Ta là Israel, Ta sẽ trồng nó xuống, và nó sẽ lưu lại tại chỗ; nó sẽ không còn phải lận đận, bọn hung đồ sẽ không còn áp bức nó nữa như thuở ban đầu. 10 Từ những ngày Ta đặt thẩm phán cai dân Ta là Israel, Ta đã bắt các địch thù ngươi phải hàng phục, và Ta loan báo cho ngươi biết là chính Yavê sẽ xây nhà cho ngươi. 11 Sẽ xẩy ra là khi đời ngươi đã mãn, khiến ngươi phải ra đi theo đường tổ tiên ngươi đã đi, thì Ta sẽ cho dòng giống ngươi chỗi dậy kế vị ngươi, kẻ thuộc hàng con cái ngươi, và Ta sẽ cho vương quyền nó kiên vững. 12 Chính nó sẽ xây nhà cho Ta, Ta sẽ cho ngai nó kiên vững muôn đời.

13 Ta sẽ là cha nó, và nó sẽ là con Ta; và lòng nhân nghĩa của Ta, Ta sẽ không truất nó, như Ta đã truất khỏi kẻ có trước ngươi. 14 Ta sẽ cho nó đứng vững trong nhà của Ta và trong nước của Ta mãi mãi: ngai nó sẽ được vững bền mãi mãi".

15 Natan đã nói lại với Ðavit tất cả các lời ấy và các tất cả các thị kiến ấy.

 

Kinh ngợi khen của Ðavit

16 Bấy giờ vua Ðavit vào ngồi chầu trước nhan Yavê và nói: "Lạy Thiên Chúa, tôi là ai? và nhà tôi là gì? để Người cho tôi đến được thế này? 17 Nhưng thế cũng còn quá nhỏ trước mặt Người, lạy Thiên Chúa, Người còn báo trước tiền đồ xa xăm của gia đình tôi tớ Người. Người đã nhìn đến tôi tớ như người ta nhìn đến một người thượng cấp, lạy Yavê Thiên Chúa! 18 Và nào Ðavit có thêm gì được cho Người để Người tôn trọng tôi tớ Người; chính Người đã chiếu cố đến tôi tớ Người. 19 Lạy Yavê, vì tôi tớ Người và chiếu theo lòng Người, Người đã làm ra đại sự này, là đã thông tri cho tôi tớ Người tất cả những điều vĩ đại. 20 Lạy Yavê, không ai như Người, và Thiên Chúa đâu có, ngoài Người ra, Theo mọi điều tự tai chúng tôi nghe biết. 21 Và có (dân) nào như dân của Người là Israel? Có một nước nào trên đất (được như thế) là đã được Thiên Chúa thân hành cứu chuộc cho làm dân của mình, và cho vang lừng tên tuổi, là đã làm đại sự và những điều kinh đảm, là đánh bạt các nước các thần khỏi trước mặt dân Người đã chuộc lấy từ Aicập? 22 Người đã làm cho dân Người là Israel nên dân thuộc về người mãi mãi, và Người, lạy Yavê, Người là Thiên Chúa của chúng. 23 Vậy bây giờ, lạy Yavê, ước gì lời Người đã phán với tôi tớ của Người và về nhà nó, được nên ứng nghiệm mãi mãi; xin Người thi hành như Người đã phán. 24 Ước gì được ứng nghiệm (như thế), và danh Người rạng uy muông thuở, rằng: "Yavê các cơ binh, Thiên Chúa Israel thờ, là Thiên Chúa của Israel! Và nhà tôi tớ Người được vững bền mãi mãi trước nhan Người. 25 Vì chính Người, lạy Thiên Chúa của tôi, Người đã ban mạc khải cho tôi tớ Người, là Người sẽ xây nhà cho nó. Bởi thế tôi tớ người đã dám khẩn nguyện trước nhan Người. 26 Và bây giờ, lạy Yavê, chính Người là Thiên Chúa, và lời Người là sự thật, Người đã hứa phúc lành cho tôi tớ Người. 27 Vậy bây giờ Người đã khấn chúc lành cho nhà tôi tớ Người, khiến nhà nó còn mãi trước nhan Người, lạy Yavê, chính người đã chúc lành, thì (nhà nó) sẽ được chúc lành mãi mãi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page