Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 12 -

 

Những chiến sĩ đầu tiên đi với Ðavit

1 Ðây là những người đã đến với Ðavit ở Xiqlag, thời ông bị cầm xa cách Saul con của Qish; họ đều thuộc hạng võ biền, "viện binh tham chiến", 2 trang bị cung tên, thuận tay mặt cũng như tay trái, dù là bắn đá hay bắn tên bằngn nỏ:

Trong hàng anh em Saul, thuộc Benyamin: 3 Cầm đầu là Akhiêzer, rồi đến Yôash, con của Shơmayah, người Gibơah; Yiziel, Pêlet, con của Azmavet; (Bơrêkyah) và Yêhu người Amatôt. 4 Yishmayah người Gabaôn, một võ biền, thuộc toán ba mươi người và đi đầu toán ba mươi. 5 Yêrênya, Yakhaziel, Yôkhanan, và Yôzabađ, người Gơđêrah; 6 Êluzai, Yơrimôt, Bơalyah, Shơmaryahu, và Shơphatyahu người Kharuph. 7 Elqanah, Yishshiyahu, Azarel, Yôêzer, Yashôbơam, những người thuộc Qôrakh, 8 Yôêlah và Zơbađyah, con của Yơrôkham, quê ở Gơđor.

9 Có những người Gađ đã đào thoát đến với Ðavit ở đồn trú trong sa mạc, những người anh tài, thuộc bộ tộc tham chiến, trang bị lá chắn xà mâu; diện mạo họ như dáng sư tử, và lanh chai như linh dương trên đồi núi. 10 Ðầu hết là Êzer; thứ đến là Ôbađyah, thứ ba là Êliab, 11 thứ tư là Mishmanah; thứ năm là Yirmya; 12 thứ sáu là Attai; thứ bảy Eliel; 13 thứ tám Yôkhanan; thứ chín Elzabađ; 14 thứ mười Yirmơyahu; thứ mười một Makbannai. 15 Các người này thuộc con cái Gađ, những tướng quân, một ngươi đọ được một trăm, nếu là nhỏ nhất, lớn nhất thì đọ được một ngàn. 16 Chính những người này đã vượt qua sông Yođan ngay trong tháng giêng đang lúc sông lụt vỡ bờ, và đánh đuổi tất cả (các dân cư) ở trong các thung lũng hai bên Ðông Ðoài.

17 Có những người Benyamin và Yuđa đã đến với Ðavit ở đồn trú ẩn. 18 Ðavit ra đón họ. Ông cất tiếng nói với họ: "Ví thử các ông có thiện chí hòa hảo mà đến giúp tôi, tôi sẵn lòng cùng các ông kết khối; nhược bằng các ông manh tâm phản tôi để phò địch, đang khi nơi bàn tay tôi không có bạo cử, thì xin Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta biết và giáng phạt!".

19 Thần khí xuống trùm người Amassai, kẻ cầm đầu toán ba mươi:

"Thuộc về ông, hỡi Ðavit; với ông, hỡi Ysai! Bình an!

bình an cho ông, bình an cho kẻ tiếp viện ông,

vì Thiên Chúa của ông đáp cứu ông".

Và Ðavit đã thâu nạp họ và đặt họ làm đầu toán quân.

20 Có cả những người Manassê đã ngả theo Ðavit, khi ông phải đi cùng quân Philitin đến giao chiến với Saul. Nhưng ông đã không trợ giúp họ vì các sứ quân Philitin đã sa thải ông về, vì họ bàn với nhau rằng: "Hắn sẽ lấy đầu chúng ta để ngả về phe Saul chủ hắn". 21 Vậy lúc ông về lại Xiqlag thì có những người Manassê đã ngả theo ông; Ađnakh, Yôzabađ. Yơđiael, Mikael, Yôzabađ, Êlihu, Xillơtai: những trưởng cơ trong Manassê. 22 Họ đã trợ giúp Ðavit, cai toán binh vì họ hết thảy đều là những người anh tài và đã thành tướng quân.

23 Quả thực, ngày này qua ngày khác, người ta kéo đến tiếp viện cho Ðavit, khiến trại đã nên như một trại của Thiên Chúa.

 

Chiến sĩ tôn vương Ðavit

24 Ðây là số những quân binh có trang bị đã đến với Ðavit ở Hêbrôn, để truyền vương quyền Saul cho ông, theo lịnh Yavê:

25 Con cái Yuđa, có mang lá chắn xà mâu: sáu ngàn tám trăm quân binh có trang bị.

26 Thuộc con cái Simêon, những người anh tài trong đạo binh: bảy ngàn một trăm.

27 Thuộc con cái Lêvi : bốn ngàn sáu trăm. 28 Và có cả Yơhôyađa thủ lĩnh của họ Aharôn, và cùng với ông, ba ngàn bảy trăm người. 29 Và các Sađok, một tráng niên anh tài, với gia tộc ông : hai mươi hai vị chức sắc.

30 Thuộc con cái Benyamin, anh em của Saul: ba ngàn; cho đến lúc ấy phần đông những người của họ vẫn giữ tiết nghĩa với nhà Saul.

31 Thuộc con cái Ephraim: hai mươi ngàn tám trăm, những người anh tài, có danh vọng trong các gia tộc của họ.

32 Thuộc nửa chi tộc Manassê: mười tám ngàn, đã được chỉ đích danh để đến tôn vương Ðavit.

33 Thuộc con cái Issakhar, những người biết chiêm nghiệm thời cơ để hiểu rõ điều Israel phải làm: hai trăm đầu mục của họ, với tất cả anh em họ dưới quyền điều khiển của họ.

34 Thuộc Zabulôn: những người đầu quân tham chiến với tất cả binh khí: năm mươi ngàn, sẵn sàng ủng hộ một lòng không hai.

35 Thuộc Neptali: một ngàn tướng, và cùng với họ, ba mươi bảy ngàn người, có lá chắn và giáo mác.

36 Thuộc dân Ðan: hai mươi tám ngàn sáu trăm người tham chiến.

37 Thuộc Asher: bốn mươi ngàn người xuất quân tham chiến.

38 Bên kia (sông) Yorđan, của các nhóm Roben, Gađ và nửa chi tộc Manssê: có khí giới của quân tham chiến chỉnh tề: một trăm hai mươi ngàn người.

39 Tất cả những chiến sĩ ấy, những "viện binh tham trận" cùng một lòng thành, đã đến Hêbrôn để tôn Ðavit lên làm vua trên toàn thể Israel. Mà tất cả Israel còn lại cũng một lòng một ý đến tôn vương Ðavit. 40 Họ đã ở lại đó vơi Ðavit ba ngày, và ăn uống, vì anh em họ đã dọn sẵn đãi họ. 41 Và cả những nhóm láng giềng bên họ, cho đến Issakhar, Zabulôn, Neptali cũng đem lương thực đến, chở trên lừa, lạc đà, la hay bò, các thức ăn: bột, mức vả, nho khô, rượu, dầu, bò, chiên vô số, vì thực là mối hoan lạc trong Israel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page