Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 26 -

 

Các người giữ cửa

1 Về các ban giữ cửa:

Thuộc họ Qôrakh: Mơshêlêmyahu, con của Qôrakh, thuộc hàng con cái Ebyasaph. 2 Mơshêlêmyahu có con là: Zakaryahu, con đầu; Yơđiael, con thứ; Zơbađyahu thứ ba; Yatniel thứ tư; 3 Êlam, thứ năm; Yơkhôkhanan thứ sáu; Êlyohoenai thứ bảy.

4 Obeđ-Eđom có con là: Shơmayah con đầu; Yohôzabađ con thứ; Yôakh thứ ba; Sakar thứ tư; Nơtanel thứ năm; 5 Ammiel thứ sáu; Issakhar thứ bảy; Pơulơtai thứ tám. Vì Yavê đã chúc lành cho ông. 6 Shơmayah con (của Obeđ-Eđom) cũng có nhiều con sinh ra, những người con có uy thế trong gia tộc, vì là những bậc anh tài. 7 Con cái của Shơmayah: Othni, Rơphael, Obeđ, Elzabađ, và anh em họ, những người tài cán: Elihu, Sơmakyahu. 8 Tất cả các người này đều thuộc hàng con cái Obeđ-Eđom, họ cùng con cái và anh em của họ, những người tài cán, đang sức phục vụ, sáu mươi hai người thuộc Obeđ-Eđom.

9 Còn của Mơshêlêmyahu: con cái và anh em, những người tài cán, mười tám người.

10 Khôsah, thuộc hàng con cái Mơrari, có con là: Shimri - Vì con đầu lòng không còn, nên cha ông đặt ông làm con đầu lòng - 11 Khilqi-yahu là thứ; Tơbalyahu thứ ba; Zakaryahu thứ tư. Tất cả con cái và anh em của Khôsah: mười ba người.

12 Các ban giữ cửa này, tùy theo số đinh tráng của họ, có nhiệm vụ, cũng một thể như các anh em họ, là phụng sự Nhà Yavê. 13 Họ đã bắt thăm về mỗi cửa, bất luận là gia tộc của họ thuộc về người nhỏ hay kẻ lớn. 14 Về hướng Ðông, thăm nhằm Shêlêmyahu. Ðoạn người ta bắt thăm cho cả Zakaryahu con ông, một vị cố vấn minh mẫn, và thăm của ông đã trúng hướng Bắc. 15 Về phần Obeđ-Eđom, hướng Nam; còn con cái ông thì giữ nhà kho. 16 Trúng Khôsah, hướng Tây, gần bên cửa Shallêket, trên đường cái quan đi lên. Trạm nào trạm ấy (chia thế này): 17 phía Ðông, mỗi ngày, sáu người; phía Bắc, mỗi ngày, bốn người; phía Nam, mỗi ngày, bốn người. Các kho, từng hai người một; 18 nơi hậu đường phía Tây: đường cái quan, bốn người, hậu đường: hai người. 19 Ðó là các ban giữ cửa, thuộc hàng con cái Qôrakh và con cái Mơrari.

 

Các phận vụ Lêvit khác

20 Có những Lêvit, anh em họ, cai các kho báu trong Nhà của Thiên Chúa, và các kho trử của Thành!

21 Con cái Laơđan, tức là con cái họ Gersôn chi Laơđan và các tộc trưởng của Laơđan, người họ Gersôn, gồm có họ Yơkhiel. 22 Con cái họ Yơkhiel, Zêtam và Yôel em ông, cai các kho báu Nhà Yavê.

23 Còn về các họ Amram, Yishar, Hêbrôn và Uzziel: 24 thì Shubael con của Gersôn, con của Môsê, làm giám đốc các kho báu. 25 Còn anh em bà con ông, chi Eliêazer, là: Rơkhabyahu con ông, Ysayahu con ông, Yôram con ông, Zikri con ông, Shơlomôt con ông. 26 Ông Shơlomôt này và các anh em cai quản kho của thánh do vua Ðavit, các trưởng tộc, trưởng cơ, bách quản và binh tướng đã cung hiến. 27 Họ đã lấy trên chiến phẩm mà cung hiến để tài trợ Nhà Yavê. 28 Và những điều Samuel thầy chiêm, Saul, con của Qish, Abner con con của Ner, Yôab con của Xơruyah, và những người khác đã cung hiến, tất cả đều đặt dưới quyền quản sóc của Shơlômôt và anh em ông.

29 Họ Yishar có Kơnanyah và các con ông đứng làm ký lục và thẩm phán quản đốc việc bên ngoài trên Israel.

30 Họ Hêbrôn có Khashabyahu và anh em ông, bốn ngàn bảy trăm người tài cán, lo cai trị người Israel bên kia sông Yorđan, về hướng Tây, về mọi việc của Yavê và dịch vụ của vua. 31 Thuộc họ Hêbrôn, đầu là Yơriyah - về họ Hêbrôn chiếu theo gia phả của họ, thì năm bốn mươi đời vua Ðavit, người ta đã khảo sát và tìm thấy họ có những người anh tài ở Yazer xứ Gaalađ - 32 anh em ông là những người tài cán, hai ngàn bảy trăm người, những trưởng tộc; Ðavit đã đặt họ cai các nhóm Ruben, Gađ, nửa chi tộc Manassê, để lo tất cả những điều liên quan đến Thiên Chúa và nhà vua.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page