Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 13 -

 

Ðavit và Khám Giao ước

1 Ðavit bàn với các trưởng cơ, bách quản, tất cả các tướng lĩnh. 2 Ðoạn Ðavit nói với tất cả đoàn hội Israel: "Nếu các ngươi cho là phải, và nếu sự việc cũng hợp ý Yavê Thiên Chúa của chúng ta, thì chúng ta sẽ sai người đến với anh em chúng ta còn ở trong tất cả các xứ của Israel, đến với các tư tế và Lêvit ở với họ trong các thành cận giao, mời họ tề tựu lại với chúng ta. 3 Và chúng ta sẽ kiệu Khám của Thiên Chúa về với chúng ta, vì chúng ta đã chẳng ngó ngàng tới dưới đời Saul".

4 Tất cả các đoàn hội đã thưa là phải làm thế, vì điều ấy đã hợp ý toàn dân. 5 Ðavit đã hội lại toàn thể Israel từ Shikhor của Aicập đến đường vào Khamat, để đưa Khám của Thiên Chúa từ Qiriat-Yơarim về. 6 Ðavit và toàn thể Israel lên Baalah ở Qiriat-Yơarim của Yuđa, để kiệu Khám của Thiên Chúa từ đó lên, Khám được đội tên "Yavê, Ðấng ngự trên Kêrubim". 7 Người ta đặt Khám của Thiên Chúa trên một cỗ xe mới từ nhà Abinađab. Uzza và Akhyô đánh xe. 8 Ðavit và toàn thể Israel nhảy mừng trước nhan Yavê hết sức họ, với ca vãn, với đàn cầm, đàn sắt, với trống khẩu, với chũm chọe và loa. 9 Khi đến sân lúa của Kiđôn, thì Uzza giơ tay nắm lấy Khám vì bò kéo hỏng chân. 10 Nộ khí Yavê bốc cháy trên Uzza vì ông đã giơ tay trên Khám; và ông đã chết ngay tại chỗ trước nhan Thiên Chúa. 11 Và Ðavit cũng đâm bực mình vì Yavê đã phạt Uzza tông hổng, và người ta đã gọi chỗ ấy là Lỗ hổng Uzza cho đến ngày nay.

12 Và ngày ấy Ðavit đã kính sợ Thiên Chúa và ông nói: "Làm sao tôi có thể đưa Khám của Thiên Chúa đến với tôi được?" 13 Vậy ông đã không kiệu khám ghé nhà Obeđ-Eđom, người thành Gat. 14 Khám của Thiên Chúa đã lưu lại nơi gia đình Obeđ-Eđom, trong nhà ông, ba tháng. Và Yavê đã chúc lành cho gia đình Obeđ-Eđom và mọi sự thuộc về ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page