Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 15 -

 

2- Khám Giao Ước Trong Thành Ðavit

 

Chuẩn bị kiệu Khám

1 (Ðavit) làm nhiều nhà cho mình trong thành Ðavit. Ông dọn chỗ và dựng Trướng cho Khám của Thiên Chúa. 2 Bấy giờ Ðavit nói: "Chỉ có các Lêvit mới được phép khiêng Khám của Thiên Chúa, vì Yavê đã chọn họ để khiêng Khám của Yavê và phụng sự Khám luôn mãi".

3 Ðoạn Ðavit đã cho hội toàn thể Israel lại ở Yêrusalem để kiệu Khám Yavê lên chỗ ông đã dọn. 4 Ðavit thâu họp lại các con cái Aharôn và hàng Lêvit. 5 Thuộc con cái Qơhat, Uriel trưởng ban và các anh em: hai trăm hai mươi người (người). 6 Thuộc con cái Mơrari, Asayah trưởng ban và các anh em: hai trăm hai mươi (người). 7 Thuộc con cái Gêrsôm, Yôel trưởng ban và các anh em: một trăm ba mươi (người). 8 Thuộc con cái Êlixaphan, Shơmayah trưởng ban và các anh em: hai trăm (người). 9 Thuộc con cái Hêbrôn, Eliel trưởng ban và các anh em: tám mươi (người). 10 Thuộc con cái Uzziel, Amminađab trưởng ban và các anh em: một trăm mười hai (người).

11 Ðavit đã tụ tập các tư tế Sađok và Êbyatar, cùng các Lêvit Uriel, Asayah, Yôel, Shơmayah, Êliel và Amminđab. 12 Và ông nói với họ: "Các ông là những tộc trưởng trong hàng Lêvit, các ông hãy lo thánh tẩy làm một với anh em, để kiệu Khám của Yavê Thiên Chúa Israel lên chỗ ta đã dọn. 13 Ấy là vì lần đầu không có các ông thì Thiên Chúa đã đánh chúng tôi tông hổng, bởi chúng tôi đã không thỉnh ý Yavê cho đúng phép". 14 Vậy các tư tế và Lêvit đã thánh tẩy mình để kiệu Khám của Yavê Thiên Chúa của Israel. 15 Ðoạn những người thuộc hàng Lêvit đã khiêng Khám của Thiên Chúa, - như Môsê đã truyền theo lời Yavê - bằng những đòn kiệu đặt trên vai họ.

16 Ðavit bảo các trưởng ban Lêvit sắp chỗ cho các ca sĩ anh em họ, với các nhạc khí đàn sắc, đàn cầm, phèng la inh ỏi, để cất tiếng hoan ca. 17 Vậy các Lêvit đã sắp chỗ cho Hêman, con của Yôel, cho Asaph, con của Bêrêkyahu, một người anh em của họ; và cho Êtan, con của Qushayahu, thuộc hàng con cái Mơrari, anh em của họ. 18 Và cùng với các người ấy, các anh em họ thuộc thứ trật: Zakaryahu, Yaaziel , Shơmiramôt, Yơkhiel, Unni, Êliab, Bơnayahu, Maaseyahu - những người canh cổng. 19 Các ca sĩ Hêman, Asaph, Êtan với chũm chọe bằng đồng. 20 Zakaryah, Aziel, Shơmiramôt, Yơkhiel, Unni, Êliab, Maaseya- hu, Bơnayahu : vớ đàn sắt (mà hòa đàn) êm nhẹ, 21 Mattiyahu, Êliphala, Miqnêyahu, Obeđ-Eđom, Yơiel, Azazyhu thì chơi đàn cầm, bát huyền, để cho nhịp. 22 Kơnanyahu trưởng ban Lêvit lo việc khiêng kiệu, điều khiển việc khiêng kiệu, vì ông biết việc, 23 Bêrêkya và Elqanah là những người giữ cửa trước Khám. 24 Các tư tế: Shơbanyahu, Yôsaphat, Nơtanel, Amasai, Zakaryahu, Bơnayahu, Êliêzer thổi loa trước Khám Thiên Chúa. Obeđ-Eđom và Yơkhiyah là những người giữ cửa trước Khám.

 

Nghi lễ kiệu Khám

25 Ðavit và các ký mục Israel, các trưởng cơ, trẩy đi kiệu khám Giao ước của Yavê từ nhà Obeđ-Eđom: (ai nấy đều) vui mừng. 26 Bởi Thiên Chúa phù hộ các Lêvit khiêng Khám Giao ước của Yavê, nên người ta đã tế lễ bảy bò tơ và bảy cừu đực. 27 Ðavit mặc một áo choàng lụa bạch, cũng như tất cả các Lêvit khiêng Khám, và các ca sĩ và Kơnnayah trưởng ban khiên kiệu. Trên mình Ðavit có bào trúc bâu. 28 Toàn thể Israel kiệu Khám Giao ước của Yavê trên tiếng hò reo, tiếng tù và, với loa, với phèng la inh ỏi, hòa với tiếng sắt, tiếng cầm. 29 Vào lúc Khám của Yavê vào đến thành Ðavit, Mikal con của Saul, từ cửa sổ trông thấy vua Ðavit múa và nhảy nhót thì nàng đâm khinh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page