Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 18 -

 

Các cuộc giao tranh dưới triều Ðavit

1 Sau đó Ðavit đã đánh bại quân Philitin và bắt họ phải hàng phục. Ông đã chiếm được thành Gat và các thành phụ thuộc khỏi tay Philitin. 2 Ông đã đánh bại Môab; và Moab phải lệ thuộc và triều cống Ðavit.

3 Ðavit đã đánh bại Hađađêzer vua Xôbah - về phía Khamat - khi ông này đi thiết lập quyền của ông trên vùng sông Phơrat. 4 Ðavit đã bắt được của ông này một ngàn xe trận, bảy ngàn kỵ mã, và hai mươi ngàn bộ binh. Ðavit đã cho chặt nhượng chân hết thảy những ngựa thắng xe; ông chỉ để lại một trăm ngựa thắng xe. 5 Người Aram ở Ðama đến tiếp viện Hađađêzer, vua Xôbah, và Ðavit đã hạ của Aram hai mươi hai ngàn người. 6 Ðavit đã đặt trấn thủ cai người Aram và Ðama. Và người Aram phải lệ thuộc và triều cống Ðavit. Ấy vậy Yavê đã cho Ðavit đi đâu thắng đó. 7 Ðavit đã lấy những thuẫn vàng thủ hạ của Hađađêzer mang mà đem về Yêrusalem. 8 Ðavit đã lấy rất nhiều đồng thau nơi các thành của Hađađêzer là Tibkhat và Kun. Salômon đã dùng đồng ấy để làm biển đồng và cột trụ và những dụng cụ bằng đồng.

9 Tô-u, vua Khamat, nghe tin Ðavit đã đánh bại tất cả binh lực của Hađađêzer, vua Xôbat, 10 (Tô-u) đã sai con là Hađôram đến với vua Ðavit mà vấn an và chúc mừng ông vì ông đã giao chiến và đánh bại Hađađêzer - vì Tô-u cũng đang lâm chiến với Hađađêzer - (Hođôram đến) với đủ thứ đồ vật vàng, bạc và đồng. 11 Cả các đồ vật ấy, vua Ðavit cũng đã cung hiến cho Yavê, làm một với bạc vàng ông đã đem từ tất cả các nước về: Eđom, Moab, con cái Ammon, dân Philitin, và Amalek.

12 Và khi ông từ Xôbah về, ông, đã đánh bại Eđom trong thung lũng Muối, (giết) mười tám ngàn người. 13 Rồi ông đặt trấn thủ cai Eđom: Tất cả Eđom phải lệ thuộc Ðavit. Ấy vậy Yavê đã cho Ðavit đi đâu thắng đó.

 

Việc cai trị vương quốc

14 Ðavit làm vua trên toàn thể Israel và thi hành công minh chính trực cho toàn dân của ông.

15 Yôab con của Xơruyah làm cai binh: Yôsaphat, con của Akhiluđ làm ngự sử; 16 Sađok con của Akhitub và Ebyatar con của Akhibmêlek làm tư tế; Shausha làm ký lục; 17 Bơnayahu, con của Yohôyađa cai quân Kơrêti và Pơlêti. Và các con của Ðavit là những đệ nhất (công thần) bên nhà vua.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page