Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 24 -

 

Thứ bậc các tư tế

1 các con cái Aharôn cũng có những phiên thứ của họ. Con cái của Aharôn: Nađab, Abihu, Êlêazar và Ithamar. 2 Nhưng vì Nađab và Abihu đã chết trước mặt cha họ, mà không có con trai, nên chỉ có Êlêazar và Ithamar đã sung chức tư tế. 3 Ðavit, cùng Sađok thuộc hàng con cái Êlêazar và Akhimêlek thuộc hàng con cái Ithamar đã chia họ làm nhiều phiên thứ để lo phục vụ. 4 Nhưng người ta thấy được là con cái của Êlêazer về số đinh tráng thì nhiều hơn số con cái của Ithamar; nên người ta đã chia con cái của Êlêazar làm mười sáu gia tộc cùng với tộc trưởng, và con cái của Ithamar làm tám gia tộc. 5 Người ta đã bắt thăm mà chia họ, bên này cũng như bên kia, vì có thánh trưởng và thần trưởng trong hàng con cái Êlêazer cũng như trong hàng con cái Ithamar.

6 Và Shơmayah con của Natanie, ký lục thuộc hàng Lêvit viết họ vào sổ, trước mặt vua và các tướng lĩnh, cùng Sađok vị tư tế, Akhimêlek con của Êbyatar, các tộc trưởng của hàng tư tế và Lêvit. Người ta rút (thăm), (mỗi lần) một gia tộc rồi lại một gia tộc cho Êlêazar và chỉ rút (mỗi lần) một gia tộc cho Ithamar.

7 Thăm thứ nhất trúng Yơhôyarib, thăm thứ hai trúng Yơđayah, 8 thăm thứ ba trúng Kharim, thăm thứ tư trúng Sơorim. 9 Thăm thứ năm trúng Malkiyah, thăm thứ sáu trúng Miyamin, 10 thăm thứ bảy trúng Haqqôs, thăm thứ tám trúng Abiyah, 11 thăm thứ chín trúng Yêshua, thăm thứ mười trúng Shơkanyahu, 12 thăm thứ mười một trúng Elyashib, thăm thứ mười hai trúng Yaqim, 13 thăm thứ mười ba trúng Khuppa, thăm thứ mười bốn trúng Yishêbah, 14 thăm thứ mười lăm trúng Bilgah, thăm thứ mười sáu trúng Immer, 15 Thăm thứ mười bảy trúng Khêzir, thăm thứ mười tám trúng Happixes, 16 thăm thứ mười chín trúng Pơtakhyah, thăm thứ hai mươi trúng Yơhesqel, 17 thăm thứ hai mươi mốt trúng Yakin, thăm thứ hai mươi hai Gamul, 18 thăm thứ hai mươi ba trúng Ðơlayahu, thăm thứ hai mươi tư trúng Maazyahu.

19 Ðó là những phiên thứ của họ để vào Nhà Yavê phục vụ, chiếu theo qui định họ (đã chịu lấy) nhờ tay Aharôn, cha họ, như Yavê Thiên Chúa của Israel đã truyền cho ông.

20 Về con cái Lêvi còn lại:

Thuộc về con cái Amram: Shubael. Thuộc về con cái Shubael: Yêkhđơyahu. 21 Còn về Rơkhabyahu: thuộc con cái Yơkhabyahu: đầu là Yishshiyah. 22 Thuộc về họ Yishar: Shơlômôt; thuộc con cái Shơlômôt: Yakhat; 23 Thuộc về họ Hêbrôn: Yơriyahu; thuộc con cái Yơriyahu... - Amaryahu là thứ; Yakhaziel là thứ ba, Yơqamơam là thứ tư - 24 Con cái của Uzziel: Mika; thuộc con cái Mika: Shamir; 25 Em của Mika: Yishshiyah; thuộc con cái Yishshiyah: Zacaryahu. 26 Con cái của Mơrari: Makhli, và Mushi. 27 Con cái của Mơrari do con ông là Yaaziyahu: Shôham, Zakur và Ibri. 28 Thuộc về Makhli: Êlêazar - ông này tuyệt tự không con - 29 và Qish; Con cái của Qish: Yơrakhmơel. 30 Con cái của Mushi: Makhli, Êđer, Yơrimôt.

Ðó là con cái hàng Lêvit, theo các gia tộc của họ. 31 Họ được bắt thăm, một thể như anh em họ là con cái Aharôn, trước mặt vua Ðavit, và Sađok, Akhimêlek, các tộc trưởng của hàng tư tế và Lêvit, gia tộc của người đầu hết cũng một thể như gia tộc của em nhỏ nhất .

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page