Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 21 -

 

3- Tiến Tới Việc Xây Cất Ðền Thờ

 

Kiểm tra dân số

1 Satan đứng lên phá hại Israel và nó xúi Ðavit làm sổ Israel. 2 Ðavit mới bảo Yôab và các tướng lĩnh cai dân: "Ði tính sổ Israel từ Bơer-Sêba đến Ðan rồi báo cáo lại cho ta biết số (dân) là bao". 3 Yôab thưa: "Xin Yavê tăng thêm người gấp trăm lần họ! Tâu đức vua chúa công tôi, há hết thảy họ không phải là bầy tôi của chúa công tôi cả sao? Hà cố ngài phải đòi điều này? Tại sao phải xảy ra trọng tội trong Israel?" 4 Nhưng lời của vua rất có uy thế đối với Yôab. Nên Yôab đã ra đi rảo khắp Israel, đoạn ông trở về Yêrusalem. 5 Yôab đã đệ lên Ðavit số dân đã kiểm tra được: Israel có một triệu một trăm ngàn người tuốt gươm được;Yuđa có bốn trăm bảy mươi ngàn người tuốt gươm được. 6 Nhưng Yôab đã không kiểm tra Lêvi và Benyamin trong số ấy vì Yôab cho lời vua là một điều gở.

 

Ôn dịch và tha thứ

7 Ðiều ấy đã trái mắt Thiên Chúa khiến người đã sát phạt Israel. 8 Và Ðavit thưa với Thiên Chúa: "Tôi đã phạm tội rất nặng nơi điều tôi vừa làm; nhưng bây giờ xin Người bỏ qua tội của tôi tớ Người, vì tôi đã cư xử quá điên rồ". 9 Yavê phán với Gađ, thầy chiêm của Ðavit rằng: "10 Hãy đi nói với Ðavit: Yavê phán thế này: Ta ra cho ngươi ba điều, Ngươi hãy chọn lấy một trong ba điều ấy, và Ta sẽ thi hành cho ngươi". 11 Gađ đến gặp Ðavit và nói với ông: "Yavê phán thế này: Hãy chọn lấy: 12 Hoặc là ba năm đói kém; hoặc là ba tháng tẩu thoát trước mặt kẻ địch của ngươi, và gươm kẻ thù sẽ thấu đến ngươi; hoặc là ba ngày, gươm của Yavê, ôn dịch trong xứ, và thần sứ Yavê sẽ tàn sát khắp bờ cõi Israel. Bây giờ hãy nhìn xem, tôi phải trả lời làm sao cho Ðấng đã sai tôi". 13 Ðavit nói với Gađ: "Tôi bồi hồi quá đỗi! Thà tôi sa tay Yavê còn hơn! vì lòng lân mẫn của Người lớn lao vô lường, nhưng xin cho tôi đừng phải sa tay người phàm!".

14 Yavê đã giáng ôn dịch trên Israel. Và bảy mươi ngàn người trong Israel đã ngã gục. 15 Thiên Chúa sai một thần sứ đến Yêrusalem để tàn sát thành; trong khi ngài tàn sát, thì Yavê thấy và hối tiếc về tai họa đã xảy ra và Người đã phán với thần sứ tàn sát: "Ðủ rồi! Bây giờ hãy nới tay!".

Thần sứ Yavê (bấy giờ) đứng bên sân lúa của Ornan người Yơbusi. 16 Ðavit ngước mắt lên, thì thấy thần sứ Yavê đứng giữa trời và đất; gươm tuốt nơi tay giương ra trên Yêrusalem. Ðavit và hàng kỳ mục, mình mặc bao bị, mới phục mặt xuống. 17 Ðavit thưa với Thiên Chúa: "Không phải chính tôi đã ra lệnh tính sổ dân sao? chính tôi có tội và đã làm sự dữ; các con chiên ấy, chúng đã làm gì? Lạy Yavê Thiên Chúa của tôi, xin tay Người giáng xuống trên tôi và nhà cha tôi; chứ đừng đánh phạt dân của Người!"

 

Xây tế đàn

18 Thần sứ Yavê bảo Gađ nói với Ðavit là phải lên dựng tế đàn kính Yavê trên sân lúa của Ornan người Yơbusi. 19 Và Ðavit đã lên theo lời Gađ đã nói nhân Danh Yavê. 20 Ornan ngoảnh lại thì thấy Thần sứ. Bốn người con của ông ở bên ông đã đi ẩn núp. Ornan bấy giờ đang lo việc đạp lúa miến. 21 Ðavit đến gần Ornan, Ornan nhìn thấy Ðavit, thì đã từ sân lúa đi ra và bái lạy Ðavit mặt sát đất. 22 Ðavit nói với Ornan: "Ðể lại cho ta sân lúa, để ta xây ở đó tế đàn dâng kính Yavê - Hãy để lại cho ta với giá bạc sòng phẳng - để cho tai ương giáng xuống trên dân được chấm dứt!" 23 Ornan thưa với Ðavit: "Xin ngài cứ lấy; điều gì đẹp mắt ngài, xin Ðức Vua chúa công tôi cứ làm: Coi, Tôi xin dâng bò làm hy sinh thượng hiến, bàn đạp lúa làm củi, và lúa miến làm lễ cúng, tôi xin dâng tất cả!" 24 Vua Ðavit nói với Ornan: "Không! Ta định tậu lấy với giá bạc sòng phẳng; Ta không muốn dâng lên Yavê điều thuộc về người, và thượng tiến một lễ thượng hiến không có giá". 25 Vậy Ðavit đã trả cho Ornan, vì chỗ ấy, bằng giá vàng, cân đủ sáu trăm seqel.

26 Ðavit đã xây ở đó tế đàn kính Yavê, và ông đã thượng tiến lễ thượng hiến và kỳ an. Ông đã kêu khấn Yavê và Người đã nhậm lời ông bằng (cho) lửa bởi trời xuống trên tế đàn lễ thượng hiến, và lửa đã thiêu cháy thượng hiến. 27 Và Yavê đã truyền cho thần sứ xỏ gươm vào vỏ. 28 Lúc bấy giờ, khi Ðavit thấy được là Yavê đã nhậm lời ông ở sân lúa của Ornan, người Yơbusi, ông đã tế lễ ở đó - 29 Ðã hẳn nhà tạm Yavê Môsê đã làm trong sa mạc và tế đàn thượng hiến lúc bấy giờ ở tại cao đàn Gabaôn, 30 nhưng Ðavit đã không thể đi trình diện thỉnh vấn Thiên Chúa, vì gươm của thần sứ Yavê làm ông kinh hãi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page