Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | |


- Chương 16 -

 

1 Người ta đã đem Khám của Thiên Chúa vào đặt giữa Trướng của Ðavit đã dựng để đón Khám. Rồi người ta hiến dâng các lễ thượng hiến và kỳ an trước nhan Yavê Thiên Chúa. 2 Ðavit thượng tiến lễ thượng hiến và kỳ an xong, thì ông chúc lành cho dân nhân Danh Yavê. 3 Ông phân phát cho mọi người Israel, nam cũng như nữ mỗi người một ổ bánh, mứt chà là và mứt nho.

Phận vụ các tư tế trước Khám

4 Ông đặt trước Khám Yavê, ít người thuộc hàng Lêvit sung vào việc phụng sự để ca tụng, tán dương, khen ngợi Yavê, Thiên Chúa Israel: 5 Asaph, người cầm đầu, và thứ là Zakaryah, Aziel Shơmira - môt, Yơkhiel, Mattityah, Êliab, Bơnayahu, Obeđ-Eđom, và Yơiel cùng với nhạc khí của họ: đàn sắt, đàn cầm, Asaph đánh chũm chọa. 6 Các tư tế Bơnayahu, Yakhaziel luôn giữ việc thổi loa trước Khám Giao ước của Thiên Chúa. 7 Ðồng thời Ðavit trao tay Asaph và anh em ông, lần đầu tiên, nhiệm vụ ca hát tạ ơn Yavê:

8 Hãy cảm tạ Yavê, hãy kêu Danh Người

Hãy loan báo giữa muôn dân các huân công của Người,

9 Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca cho Người,

hãy ngâm vịnh các kỳ công Người làm hết thảy.

10 Hãy hiên ngang nơi Danh thánh Người,

và hãy vui mừng, lòng những kẻ tìm kiếm Yavê!

11 Hãy dõi tìm Yavê và uy quyền Người

Hãy luôn luôn tìm kiếm nhan Người.

12 Hãy ghi nhớ những kỳ công Người làm

và các điềm thiêng của Người cùng phán quyết miệng Người tuyên ra,

13 hỡi dòng giống Abraham, tôi tớ của Người,

hỡi con cái Yacob, những kẻ Người đã chọn.

14 Người chính là Yavê, Thiên Chúa ta thờ,

các phán quyết của Người trên toàn cõi đất,

15 Người nhớ luôn mãi Giao ước của Người,

lời Người đã truyền cho muôn thế hệ,

16 Giao ước Người đã kết với Abraham,

và lời Người đã thể với Ysaac,

17 Người đã làm luật điều cho Yacob,

làm Giao ước vạn đại cho Israel,

18 rằng: "Ta sẽ ban cho ngươi đất Canaan,

làm phần cơ nghiệp các ngươi,

19 cho dẫu các ngươi là nhóm người thiểu số

chẳng là bao, mà lại là khách lạ trong miền".

20 Họ phải lang thang từ dân này sang dân nọ,

từ nước này đến dân tộc khác.

21 Người đã chẳng để ai hiếp đáp được họ,

vì họ, Người đã sửa trị hàng vua chúa:

"22 Chớ đụng đến những kẻ Ta đã xức dầu,

những tiên tri của Ta, bay chớ nhiễu hại".

23 Toàn thể cõi đất hãy hát mừng Yavê,

ngày qua ngày hãy loan báo ơn cứu độ của Người.

24 Vinh quang Người hãy truyền đến muôn dân,

và trong các nước hết thảy những ký công Người làm.

25 Vì Yavê lớn lao, và đáng ngợi khen vô ngần,

Người đáng kính sợ trên hết mọi thần,

26 Vì thần muôn dân thảy là tà thần,

Còn Yavê đã dựng nên các tầng trời.

27 Trước mặt Người là oai phong lẫm liệt,

và quyền năng, vui sướng trong điện thờ Người.

28 Hãy dâng Yavê, hỡi trăm họ các dân,

hãy dâng Yavê, vinh quang uy quyền,

29 Hãy dâng Yavê, vinh quang danh Người,

hãy nâng lễ vật, hãy vào trước nhan Người.

Hãy bái thờ Yavê, rạng ngời chiến thắng.

30 Toàn thể cõi đất, hãy run sợ trước nhan Người!

cả vũ hoàn kiên vững không lay.

31 Trời hãy hân hoan, đất hãy nhảy mừng:

Chúng hãy nói giữa các người: "Yavê là vua!"

32 Biển và muôn vật dư đầy, hãy gầm vang!

đồng ruộng và muôn vật trong đồng, hãy hân hoan,

33 Cùng một trật hãy reo mừng, cây ngàn hết thảy,

trước nhan Yavê, vì Người đến

xét xử nhân trần.

34 Hãy cảm tạ Yavê, vì Người tốt lành,

vì ơn Người miên man vạn đại:

35 Hãy nói: "Xin cứu chúng tôi, lạy Thiên Chúa,

cứu độ của chúng tôi.

Xin thâu họp và kéo chúng tôi ra khỏi các nước.

cho chúng tôi cảm tạ thánh Danh Người,

cho chúng tôi vinh hạnh được ngợi khen Người.

36 Chúc tụng Yavê Thiên Chúa Israel thờ,

từ đời đời cho đến vạn đại".

Và toàn dân đã nói: "Amen!"

Và họ đã ngợi khen Yavê.

37 (Ðavit) để lại đó, trước Khám Giao ước của Yavê, Asaph và các anh em ông, để luôn luôn phụng sự trước Khám, ngày nào có nghi lễ ngày ấy. 38 Obeđ-Eđom và Yơkhiyah cùng anh em họ: sáu mươi tám người - và Obeđ-Eđom con của Yơđutun và Khôsah là những người giữ cửa.

39 Tư tế Sađok cùng các tư tế, anh em ông, (Ðavit để lại) trước Nhà tạm Yavê trên cao đàn ở Gabaôn, 40 để thượng tiến hàng ngày, sáng chiều, các lễ thượng hiến cho Yavê trên tế đàn thượng hiến, và (thi hành) mọi điều đã viết trong luật Yavê đã truyền cho Israel. 41 Ở với các vị ấy, có Hêman, và Yơđutun và số còn lại trong những người đã được lựa lọc và chỉ đích danh để "cảm tạ Yavê, vì ơn người miên man vạn đại". 42 Họ có với họ, nghĩa là với Hêman và Yơđutun, lọa, phèng la inh ỏi, cùng các nhạc khí cho các ca ngợi của Thiên Chúa - Con cái Yơđutun (cũng) đứng canh nơi cửa.

43 Ðoạn toàn dân ra đi, ai về nhà nấy, và Ðavit quay về chúc lành cho gia đình ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page