THÁNG SÁU

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 01: 1. Thánh Justinô, tử đạo

                 2. Thánh Giuse Túc, giáo dân

Ngày 02: 1. Thánh Marcellinô và Phêrô tử đạo

                 2. Thánh Ða Minh Ninh, giáo dân

Ngày 03: 1. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo

                 2. Thánh Phaolô Ðổng, giáo dân

Ngày 05: 1. Thánh Bonifaciô, Giám Mục tử đạo

                 2. Thánh Lucas Vũ Bá Loan, linh mục 

                 3. Thánh Ða Minh Toái và Ða Minh Huyện, giáo dân

Ngày 06: 1. Thánh Nôbertô, Giám Mục lập dòng

                 2. Thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Sơn Dương, giáo dân

Ngày 09: Thánh Êphrem, Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 11: Thánh Barnabê, tông đồ

Ngày 12: Thánh Augustinô Phan Viết Huy, binh sĩ; Nicôlao Bùi Ðức Thể, binh sĩ; Ða Minh Ðạt, binh sĩ

Ngày 13: Thánh Antôn Padua, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Ngày 16: Thánh Ða Minh Nguyên; Ða Minh Nhi; Ða Minh Mạo; Vinh Sơn Tường và Anrê Tường, giáo dân

Ngày 17: Thánh Phêrô Ða, giáo dân

Ngày 19: Thánh Romualđô, tu viện trưởng

Ngày 21: Thánh Louis Gonzague, tu sĩ

Ngày 22: 1. Thánh Paulinô, Giám Mục thành Nole

                 2. Thánh Gioan Fisher, Hồng Y tử đạo

                 3. Thánh Tôma More, tử đạo

Ngày 24: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

Ngày 26: Thánh Ða Minh Minh, Giám Mục; Phanxicô Ðỗ Văn Chiểu, thầy giảng

Ngày 27: 1. Thánh Cyrillô Alexandria, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

                 2. Thánh Tôma Toán, thầy giảng

Ngày 28: Thánh Irênê, Giám Mục tử đạo

Ngày 29: Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

Ngày 30: 1. Các thánh tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rôma

                 2. Thánh Vinh Sơn Ðỗ Yến, linh mục

 
Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page