Thánh Ða Minh Toái 

Và Ða Minh Huyện, 

Giáo Dân 

(+ 1862)

 

Hai thánh Ða Minh Toái và Ða Minh Huyện đều là ngư phủ, thuộc làng Ðông Thành. Cả hai bị bắt vì tin theo đạo Công Giáo, và bị tống giam. Trong ngục, các ngài đã nêu gương đức tin sống động, và khích lệ các bạn tù luôn can đảm, sẵn sàng chịu cực hình vì Chúa Kitô.

Cả hai đã bị thiêu sinh tại Nam Ðịnh ngày 05/6/1862, ngày vua Tự Ðức ký hòa ước Nhâm Tuất với Pháp buộc chấm dứt cuộc bách hại.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong hai vị kể trên lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home