Ngày 17 Tháng Sáu

Thánh Phêrô Ða, Giáo Dân 

(+ 1862)

 

Dưới triều Tự Ðức, lệnh cấm đạo ngày càng gắt gao, thánh Phêrô Ða, một giáo dân đạo hạnh, quê ở Ngọc Cục thuộc địa phận Trung, mặc dầu đã 60 tuổi, vẫn bị bắt và bị lưu đày. Cuối cùng, ngài bị lên án tử hình và bị thiêu sinh vì đạo thánh ngày 17/6/1862 tại Nam Ðịnh.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home