Ngày 30 Tháng Sáu

Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi 

Của Hội Thánh Rôma

 

Giáo Hội muốn dành riêng ngày hôm nay để kính nhớ một số rất đông các vị anh hùng tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Rôma dưới thời bạo chúa Néron: các ngài bị vu oan là đã đốt thành, vì vậy bạo chúa ra lệnh hành quyết các ngài bằng đủ mọi cách.

Có những vị bị đem ra làm mồi cho thú vật xâu xé, những vị khác bị treo trên Thập Giá cho đến chết, cũng có những vị bị tẩm dầu vào thân xác rồi đốt như một ngọn đuốc cháy mỗi khi đêm xuống. Tất cả những vị đó đều là môn đệ của các thánh tông đồ, các ngài đã được hiến dâng cho Chúa như của lễ đầu mùa, như hạt giống đức tin gieo vào lòng lương dân để từ đó nảy sinh những hoa trái tốt tươi cho các thế hệ kế tiếp.Back to Home