Thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần

Và Vinh Sơn Dương, Giáo Dân (+ 1862)

 

Hai thánh Phêrô Dũng và Phêrô Thuần làm nghề chài lưới, quê tại Ðông Phủ. Thánh Vinh Sơn Dương, quê ở Doãn Trung, sinh sống bằng nghề nông. Cả ba cùng bị bắt vì đạo, và vì nhất quyết không bỏ đạo nên bị thiêu sinh ngày 06/6/1862 tại Nam Ðịnh.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong các ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 


Back to Home