Ngày 16 Tháng Sáu

Thánh Ða Minh Nguyên, 

Ða Minh Nhi, 

Ða Minh Mạo, 

Vinh Sơn Tường 

Và Anrê Tường, 

Giáo Dân 

(+ 1862)

 

Các ngài là năm nông dân giàu có thuộc tỉnh Nam Ðịnh, địa phận Trung, cùng bị bắt và bị tống giam một nơi. Trong tù, các ngài đã dành nhiều thì giờ để cầu nguyện. Liên tiếp trong hai ngày 15 và 16/6/1862, các ngài bị tra tấn và bị ép buộc chối đạo theo chiếu chỉ của vua Tự Ðức, nhưng thánh Ða Minh Mạo đã trả lời thay các bạn: "Tại sao ngài lại thử thách chúng tôi? Các ngài tưởng chúng tôi là trẻ nít vì sợ hình khổ, nên sẽ nghe theo lời quyến rũ mà chối bỏ Thiên Chúa sao?". Trước những lời anh hùng đó, các ngài đã bị kết án tử hình, và cùng chịu trảm quyết ngay ngày 16/6/1862.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong năm vị lên bậc Chân Phước tử đạo ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.Back to Home