Thánh Tôma Toán, Thầy Giảng 

(+1840)

 

Thánh Tôma Toán sinh năm 1765 tại Cần Phan, tỉnh Nam Ðịnh, là thầy giảng thuộc dòng Ða Minh. Khi bị bắt tại Nam Ðịnh, ngài đã cao niên, khoảng 74 tuổi.

Trong tù, ngài bị quan tỉnh Trịnh Quang Khanh tra tấn dã man, vì quá già yếu không chịu nổi, ngài đã ngã lòng chối đạo. Nhưng liền sau đó, ngài thống hối và tuyên xưng đức tin trở lại. Trong thời gian sau này, nhiều lần ngài bị tra tấn tàn ác, phải nhịn đói và chịu khát, nhưng ngài luôn bình tĩnh chịu đựng, có ý đền tội cũ. Cuối cùng vì sức yếu, lại bị tra tấn và nhịn ăn uống. Ngài đã chết rũ tù ngày 27/6/1840. 

Ðức Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.



Back to Home