Thánh Phaolô Ðổng, Giáo Dân (+ 1862)

 

Thánh Phaolô Ðổng là một giáo dân đạo đức và đầy thế giá trong xứ Vực Ðường, nhưng vì không tuân theo chiếu chỉ của vua Tự Ðức, buộc phải đạp qua Thánh Giá để tỏ ra chối đạo, nên đã bị tống giam. Ngài luôn luôn giữ vững đức tin dù nhiều lần bị đánh đập tàn nhẫn và thân thể mang đầy thương tích. Ngài đã anh dũng chống lại bọn lính khi họ định khắc trên má hai chữ "tả đạo".

Thay vào đó, ngài đã nhờ bạn tù khắc hai chữ "chính đạo" trên má mình. Ngài bị bỏ đói nhiều ngày và sau cùng bị lên án tử hình. Ngài chịu trảm quyết tại Nam Ðịnh ngày 03/6/1862.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.


Back to Home