KINH THÁNH
Của Các Bạn Trẻ

Theo Bản dịch của Gs. Nguyễn Ðăng Trúc - Lm. Vũ Thành

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

CỰU ƯỚC

TÂN ƯỚC
Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

(C) Copyright 1993. Các tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page