Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 20 -

3. Chúa Sống Lại

 

Mồ trống

1 Ngày thứ nhứt trong tuần, Maria người Magđala đi đến mồ lúc sáng sớm, trời vẫn còn tối, và thấy viên đá đã cất khỏi mồ. 2 Bà chạy đi gặp Simôn Phêrô và người môn đồ kia, người Ðức Yêsu yêu dấu, và nói với họ: "Người ta đã cất Chúa khỏi mồ, mà chúng ta không biết họ đặt Ngài ở đâu?"

3 Vậy Phêrô ra đi cùng với môn đồ kia, họ đi về phía mồ, 4 cả hai chạy với nhau. Nhưng môn đồ kia chạy lanh hơn lấn trước Phêrô, nên đã đến mồ trứơc tiên. 5 Cúi nhìn vào, ông thấy những dải vải còn đó; nhưng ông không vào. 6 Phêrô theo sau cũng đến nơi, và ông vào mộ, và thấy dải vải vẫn đặt, đó, 7 còn tấm thượng khâm phủ đầu Ngài thì lại không đặt chung với dải vải, nhưng được cuộn riêng một chỗ. 8 Bấy giờ môn đồ kia, người đã tới mộ trước tiên, cũng đi vào. Ông đã thấy, và ông đã tin. 9 Là vì họ chưa hiểu lời Kinh thánh là Ngài phải sống lại từ cỏi chết. 10 Các môn đồ lại trở về nơi họ ở.

Chúa hiện ra cho Maria người Magđala

11 Maria đứng sát bên mộ, phía ngoài mà khóc. Khóc lóc, bà cúi nhìn vào mộ, 12 và thấy hai thiên thần ngồi, áo trắng xóa, một người đàng đầu, một người đàng chân, nơi đã đặt xác Ðức Yêsu. 13 Họ nói với bà: "Này bà, tại sao bà khóc?" Bà nói: "Người ta đã cất Chúa tôi đi, mà tôi không biết họ đã đặt Ngài ở đâu?" 14 Nói thế rồi, bà quay lại đàng sau và trông thấy Ðức Yêsu đứng đó, nhưng bà không biết là chính Ðức Yêsu. 15 Ðức Yêsu nói với bà: "Này bà, tại sao bà khóc, Bà tìm ai?" Tưởng đó là người làm vườn, bà nói với Ngài: "Thưa ông, nếu chính ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi biết: Ông đã đặt Ngài ở đâu, tôi sẽ đến cất lấy Ngài". 16 Ðức Yêsu nói với bà: "Maria!" Quay lại, bà thưa Ngài: "Rabbuni" theo tiếng Hipri, và nghĩa là: Lạy thầy. 17 Ðức Yêsu nói với bà: "Ðừng cầm Ta lại! vì Ta chưa lên cùng Cha Ta, nhưng hãy đi gặp anh em Ta và nói với họ: Ta lên cùng Cha Ta, và cũng là Cha các ngươi; Thiên Chúa của Ta và cũng là Thiên Chúa của các ngươi". 18 Maria người Magđala đi đem tin cho các môn đồ: "Tôi đã thấy Chúa!" và Ngài đã nói với bà như thế.

Chúa hiện ra cho các môn đồ

19 Vào lúc xế chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi ở của các môn đồ các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái; Ðức Yêsu đã đến, đứng giữa họ, và Ngài nói: "Bình an cho các ngươi!" 20 Nói thế rồi, Ngài cho họ thấy tay chân và cạnh sườn Ngài. Các môn đồ mừng rỡ, vì được thấy Chúa. 21 Một lần nữa, Ngài nói với họ: "Bình an cho các ngươi!

Cũng như Cha đã sai Ta,

Ta cũng sai các ngươi "

22 Nói thế rồi, Ngài thổi hơi trên họ và nói với họ: "Hãy chịu lấy Thánh Thần. 23 Các ngươi tha tội cho ai, thì tội họ được tha; các ngươi cầm giữ tội ai, thì tội họ bị cầm giữ!"

24 Thôma, nghĩa là "sinh đôi", là một người trong nhóm Mười hai, không ở với họ khi Ðức Yêsu đến. 25 Các môn đồ khác nói với ông: "Chúng tôi đã thấy Chúa!" Ông nói với họ: "Nếu nơi tay Ngài, tôi không thấy các đấu đinh, và tra tay tôi vào lỗ đinh, cùng tra bàn tay tôi vào cạnh sườn Ngài, tôi sẽ không tin!"

26 Tám ngày sau, các môn đồ ở trong (nhà), có Thôma ở với họ, Ðức Yêsu đến, đang lúc các cửa đều đóng kín; Ngài đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các ngươi!" 27 Ðoạn Ngài nói với Thôma: "Hãy đem ngón tay ngươi đặt đây, này tay Ta; hãy đem tay ngươi tra vào cạnh sườn Ta và đừng ở như người cứng tin, mà là như người thành tín!" 28 Thôma đáp lại và nói với Ngài: "Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!" 29 Ðức Yêsu nói với ông:

"Bởi thấy Ta, ngươi đã tin.

Phúc cho những ai không thấy mà tin!"

30 Ðức Yêsu đã làm trước mặt các môn đồ của Ngài nhiều dấu khác lạ nữa, không viết lại trong sách này. 31 Các điều đã viết đây, là để anh em tin rằng: Ðức Yêsu chính là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa; và bởi tin thì anh em được có sự sống nhờ Danh Ngài.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page