Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 07 -

4. Chúa Yêsu Tỏ Mình Ra Và Bị Khước Từ

 

Ði Yêrusalem vào dịp lễ Nhà tạm

1 Sau đó Ðức Yêsu đi lại trong vùng Galilê, vì ở Yuđe Ngài không thể lai vãng được, bởi người Do Thái tìm giết Ngài.

2 Lễ Nhà tạm của người Do Thái đã gần, 3 nên anh em Ngài nói cùng Ngài: "Bỏ đây mà đi qua Yuđê, ngõ hầu môn đồ Thầy được trông thấy các việc Thầy làm. 4 Vì ai lại đi hoạt động chùng lén, khi tìm địa vị công khai. Một khi Thầy làm được như thế, thì hãy tỏ mình ra cho thế gian". 5 Vì ngay các anh em Ngài cũng không tin vào Ngài. 6 Ðức Yêsu mới nói với họ: "Thời của tôi chưa đến, còn thời của các ngươi luôn luôn vẫn sẵn. 7 Thế gian không thể ghét các ngươi, còn tôi thì nó ghét, vì tôi chứng thực về nó là các việc của nó xấu xa. 8 Các ngươi cứ lên chầu lễ; tôi không lên vào dịp lễ này, vì thời của tôi hạn chưa đầy". 9 Nói thế với họ rồi, Ngài cứ lưu lại ở Galilê. 10 Nhưng một khi anh em Ngài đã lên chầu lễ, thì bấy giờ Ngài cũng lên, nhưng không công nhiên, mà như thể chùng lén.

11 Người Do Thái tìm kiếm Ngài trong đám người chầu lễ, và nói: "Ông ấy ở đâu?" 12 Trong dân chúng, người ta rỉ tai bàn tán nhiều về Ngài. Kẻ thì bảo: "Ông ấy lương thiện"; kẻ khác nói: "Không đâu! Hắn phỉnh gạt dân chúng". 13 Tuy vậy không ai dám công khai nói về Ngài, bởi sợ người Do Thái.

Tranh luận tại Yêrusalem

14 Khi lễ đã hết nửa, thì Ðức Yêsu lên Ðền thờ và giảng dạy. 15 Vậy người Do Thái bỡ ngỡ mà rằng: "Làm sao ông ấy đã chẳng theo học mà lại thông hay chữ nghĩa?" 16 Ðức Yêsu đáp lại họ và nói:

"Ðạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà là của Ðấng đã sai Ta.

17 Ai muốn làm theo ý Người, thì sẽ biết:

đạo lý ấy là do tự Thiên Chúa, hay là tự mình Ta, Ta nói ra.

18 Kẻ nào tự mình mà nói, ắt tìm vinh quang của riêng mình,

còn kẻ tìm vinh quang cho Ðấng sai mình,

thì kẻ ấy là người chân thật, nơi kẻ ấy không có gì ngang trái.

19 Môsê lại đã không ban Luật cho các ngươi sao?

Thế mà trong các ngươi, không có ai giữ Luật!

Tại sao các ngươi tìm giết Ta?"

20 Dân chúng đáp lại: "Ông bị quỉ ám! Nào ai tìm giết ông?" 21 Ðức Yêsu đáp lại và nói với họ: "Ta đã làm một việc. Và các ngươi hết thảy lấy làm ngạc nhiên. 22 Chính vì một ý đó, mà Môsê đã truyền phép cắt bì cho các ngươi - điều đó không phải do tự Môsê, mà là do các tổ phụ - và ngay ngày Hưu Lễ, các ngươi cũng làm phép cắt bì cho người ta. 23 Nếu người ta phải lĩnh cắt bì ngày Hưu lễ, kẻo lỗi luật Môsê, sao các ngươi lại hục hặc với Ta, vì Ta đã chữa lành toàn thân một người ngày Hưu lễ! 24 Ðừng theo mã ngoài mà xét xử! Hãy xét xử cho công minh!"

Do lai của Chúa Yêsu

25 Có những người ở Yêrusalem nói: "Không phải Ông ấy là người họ tìm giết đó sao? 26 Ấy kìa ông nói năng công khai, thế mà họ không nói gì! Có khi các vị đã biết chắc thực ông ấy là Ðức Kitô sao? 27 Nhưng ông ấy, chúng ta biết tự đâu ra; còn Ðức Kitô, khi Ngài đến, thì nào ai biết được do lai của Ngài?"

28 Ðức Yêsu đang giảng dạy trong Ðền thờ thì hô lên:

"Phải, các ngươi biết Ta và rõ Ta từ đâu ra!

Thế mà nào có phải tự Ta, Ta đã đến đâu!

Nhưng Ðấng sai Ta là Ðấng chân thật,

các ngươi lại không biết Người.

29 Còn Ta, Ta biết Người, bởi vì từ nơi Người mà Ta đến,

và chính Người đã sai Ta".

30 Họ định bất Ngài, nhưng chẳng ai tra tay trên Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.

31 Còn trong dân chúng có nhiều người đã tin vào Ngài; họ nói: "Khi Ðức Kitô đến, Ngài sẽ làm nhiều phép lạ hơn ông này làm không?" 32 Biệt phái nghe biết dân chúng rỉ tai bàn tán về Ngài như thế. Và các thượng tế và Biệt phái sai thủ hạ đi bắt Ngài.

33 Vậy Ðức Yêsu nói:

"Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa;

rồi Ta ra đi đến với Ðấng đã sai Ta.

34 Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng sẽ không gặp;

vì nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được".

35 Người Do Thái nói cùng nhau: "Ông ấy sắp đi đâu mà ta sẽ không gặp ông ấy được? Họa chăng là ông ta sắp trẩy đi đến với kiều bào ở giữa Hy lạp, mà giảng dạy cho cả Hy lạp nữa?

36 "Thế thì lời ông nói đó là gì:

"Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta, nhưng sẽ không gặp;

và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được?"

Hứa ban Thánh Thần

37 Vào ngày cuối cuộc lễ, một đại lễ, Ðức Yêsu đứng dậy mà hô lên rằng:

"Ai khát thì hãy đến với Ta,

và hãy uống 38 kẻ tin vào Ta! như Kinh thánh đã nói: Tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống.

39 Ðiều ấy, Ngài nói về Thấn khí các kẻ tin vào Ngài sẽ lĩnh lấy, vì Thần khí chưa có, bởi Ðức Yêsu chưa được tôn vinh.

Chia rẽ trong hàng ngũ Do thái

40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Hẳn thật Ngài là đấng tiên tri". 41 Kẻ khác rằng: "Ngài là Ðức Kitô" Nhưng có kẻ lại nói: "Dễ chừng Ðức Kitô đến từ Galilê sao? 42 Kinh thánh lại đã không nói là: Ðức Kitô thuộc dòng giống Ðavit và đến từ Bêlem làng quê Ðavit sao?" 43 Ấy vậy vì Ngài mà nảy ra sự chia rẽ trong dân chúng. 44 Có kẻ muốn bắt Ngài, nhưng chẳng ai tra tay trên Ngài.

45 Bọn thủ hạ về lại với các thượng tế và Biệt phái. Các người này nói với họ: "Tại sao chúng bây không điệu nó đến?" 46 Bọn thủ hạ đáp: "Không bao giờ có ai nói năng như ông ấy!" 47 Biệt phái mới trả lời họ: "Cả chúng bây nữa, cũng đã bị phỉnh gạt sao? 48 Nhưng thử hỏi: ai trong hàng đầu mục hay biệt phái đã tin vào nó? 49 Chỉ lũ dân quèn không biết lề luật ấy, thật đồ chúc dữ!" 50 Nicôđêmô, người đã đến gặp Ngài trước kia, và cũng là một người thuộc phe họ, mới nói: 51 "Há Luật của chúng ta lại lên án người nào trước khi nghe người ấy, và biết người ấy làm gì ư?" 52 Họ đáp lại và nói với ông: "Dễ chừng ông cũng là người Galilê sao? Ông hãy truy tầm mà xem: không có một tiên tri nào chỗi dậy từ Galilê cả".

53 [Rồi mỗi người họ về nhà].

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page