Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 09 -

5. Chúa Yêsu Là Sự Sáng Và Là Chúa Chiên Lành

 

Người mù từ thuở mới sinh

1 Ði ngang qua, Ngài thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Môn đồ hỏi Ngài, rằng: "Rabbi, ai đã phạm tội, nó hay cha mẹ nó, để nó phải sinh ra mù lòa như vậy?" 3 Ðức Yêsu đáp lại: "Chẳng phải tội nó hay cha mẹ nó phạm, song để nơi nó, công việc Thiên Chúa được hiện tỏ.

4 "Bao lâu còn là ngày,

chúng ta phải lao công vào việc của Ðấng đã sai Ta;

rồi đêm đến,

bấy giờ không ai còn có thẻ làm công việc gì.

5 Khi Ta còn ở thế gian.

Ta là sự sáng thế gian".

6 Nói thế rồi, Ngài nhổ xuống đất, trộn nước miếng thành bùn và thoa vào mắt người mù, 7 đoạn Ngài bảo nó: "Hãy đi rửa trong ao Siloam" - dịch ra là: Kẻ được sai. Nó ra đi rửa mặt, và về thì mắt đã sáng.

8 Láng giềng cùng những kẻ thường thấy nó trước kia ăn mày mới nói: "Không phải hắn là tên ngồi ăn mày sao?" 9 Kẻ thì nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác rằng: "Không đâu! Nhưng là một đứa nào giống nó". Còn nó, nó nói: "Chính là tôi đó!" 10 Người ta nói với nó: "Vậy làm sao mắt anh đã mở ra được?" 11 Nó đáp: "Người tên là Yêsu đã làm bùn và xức mắt tôi, rồi bảo tôi: "Ði Siloam mà rửa mắt. Vậy tôi đi rửa rồi thì đã sáng mắt". 12 Người ta nói với nó: "Ông ấy đâu?" nó đáp: "Tôi không biết "

13 Người ta dẫn tên mù xưa đến cùng Biệt phái. 14 Nhưng lại nhằm Hưu lễ, ngày Ðức Yêsu làm bùn và mở mắt nó. 15 Ðến lượt Biệt phái hỏi nó: làm sao mà nó sáng mắt. Nó thưa họ: "Ông ấy thoa bùn lên mắt tôi, tôi rửa thì thấy được". 16 Trong hàng Biệt phái có kẻ nói: "Con người ấy không bởi Thiên Chúa được, vì hắn không giữ Hưu lễ!" Nhưng người khác lại nói: "Làm sao một tên tội lỗi lại có thể làm những điềm lạ như thế?" Và giữa họ đã có sự chia rẽ. 17 Họ nói với người mù: "Còn anh, anh nói sao về người ấy: về việc người ấy mở mắt cho anh?" Nó thưa: "Ngài là một tiên tri".

18 Người Do Thái không tin về vụ nó mù mà đã sáng mắt, họ mới cho gọi cha mẹ nó tới. 19 Họ hỏi các người ấy, rằng: "Tên này có thật là con ông bà, đứa mà ông bà nói là sinh ra đã mù không? Vậy làm sao bây giờ nó lại thấy được?" 20 Cha mẹ nó đáp lại và nói: "Chúng tôi biết: quả nó là con của chúng tôi, và sinh ra đã mù. 21 Còn làm sao mà nó thấy được, thì chúng tôi không biết, hay có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng không biết. Xin các ông hỏi nó, nó khôn lớn rồi, nó sẽ nói năng về mình được!" 22 Cha mẹ nó nói thế vì sợ người Do Thái. Vì người Do Thái đã đồng tâm quyết trục xuất khỏi hội đường người nào dám xưng Yêsu là Ðức Kitô. 23 Vì lẽ đó, cha mẹ nó nói: Nó khôn lớn rồi, xin các ông hỏi nó.

24 Lần thứ hai, họ đòi đứa trước kia mù và nói với nó: "Hãy tôn vinh Thiên Chúa! Chúng ta biết rằng tên đó là một đứa tội lỗi!" 25 Nó đáp lại: "Ông ấy là người tội lỗi? tôi không biết; một điều tôi biết được là: tôi đã mù, và rày tôi thấy được!" 26 Họ mới nói với nó: "Hắn đã làm gì cho anh? Hắn đã mở mắt anh làm sao?" 27 Nó đáp: "Thì tôi đã nói với các ông rồi, các ông đã chẳng nghe. Tại sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Dễ chừng các ông cũng muốn làm môn đồ ông ấy hẳn?" 28 Họ liền mắng nhiếc nó và nó và nói: "Có mày làm môn đồ hắn, chứ chúng ta, chúng ta là môn đồ của Môsê. 29 Chúng ta biết Thiên Chúa đã phán với Môsê; còn hắn, chúng ta chẳng biết hắn tự đâu ra?" 30 Nó đáp lại và nói với họ: "Ðiều này quả cũng lạ! Các ông lại không biết ông ấy tự đâu ra? Ông ấy đã mở mắt cho tôi? 31 Chúng tôi biết: Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi, nhưng ai thờ Chúa và làm theo ý Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. 32 Không đời nào thiên hạ đã nghe ai mở mắt đứa mù từ thuở mới sinh. 33 Nếu ông ấy đã không bởi Thiên Chúa đến, thì đã chẳng làm gì được!" 34 Họ đáp lại và bảo nó: "Toàn thân mày, mày sinh ra trong đống tội, mà mày lại làm thầy chúng ta!" Và họ đã trục xuất nó.

35 Ðức Yêsu nghe biết họ đã trục xuất nó. Gặp nó, Ngài nói: "Còn ngươi, ngươi có tin vào Con Người không?" 36 Nó đáp lại và nói: "Ai vậy, thưa Ngài, ngõ hầu tôi tin vào Người?" 37 Ðức Yêsu nói với nó: "Ngươi đã thấy Người! chính kẻ đang nói cùng ngươi!" 38 Nó liền thưa: "Lạy Ngài, tôi tin!" Và nó sấp mình bái lạy Ngài. 39 Và Ðức Yêsu nói:

"Chính để phán xét

mà Ta đã đến trong thế gian,

ngõ hầu kẻ không thấy thì được thấy,

và kẻ thấy được lại hóa đui mù!"

40 Những người Biệt phái ở đó với Ngài, nghe vậy thì nói với Ngài: "Dễ chừng chúng tôi cũng là đui mù cả?"

41 Ðức Yêsu bảo họ:

"Giả như các ngươi đui mù

các ngươi đã chẳng có tội;

nhưng nay các ngươi nói;

chúng tôi sáng mắt!

thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page