Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 12 -

 

Xức dầu tại Bêthania

1 Sáu ngày trước lễ Vượt qua, Ðức Yêsu đến Bêthania, nơi Lazarô ở, kẻ Ðức Yêsu đã làm sống lại từ cỏi chết. 2 Ở đó người ta đã dọn bữa thết Ngài. Có Martha phục dịch, Còn Lazarô là một trong những người đồng bàn với Ngài. 3 Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng hương thuần chất quí giá mà xức chân Ðức Yêsu, và lấy tóc mình lau chân Ngài. Cả nhà ngát mùi dầu thơm. 4 Yuđa Iscariôt, một trong các môn đồ của Ngài, kẻ sắp nộp Ngài, mới nói: 5 "Tại sao lại không bán dầu thơm ấy ba trăm đồng quan mà thí cho kẻ khó?" 6 Y nói thế, không phải vì y bận tâm đến kẻ khó, nhưng vì y là môt tên ăn cắp, y giữ ví tiền, nên có gì bỏ vào thì y phỗng mất. 7 Vậy Ðức Yêsu nói: "Ðể mặc bà ấy, ngõ hầu bà còn giữ lại cho ngày liệm táng Ta, 8 vì chưng kẻ khó, các ngươi vẫn có luôn với các ngươi; còn Ta, không phải bao giờ các ngươi cũng có!"

9 Lũ đông dân chúng Do Thái biết được rằng có Ngài ở nơi ấy, nên họ đến, không phải vì Ðức Yêsu mà thôi, nhưng còn để trông thấy Lazarô nữa, kẻ Ngài đã làm cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định là giết cả Lazarô nữa, 11 vì bởi ông mà có nhiều người Do Thái đã lìa họ mà tin vào Ðức Yêsu.

Vào thành Yêrusalem

12 Hôm sau, dân chúng đông đảo trẩy lễ nghe tin Ðức Yêsu lên Yêrusalem, 13 thì cầm nhành lá vạn tuế ra đón Ngài và la vang:

"Hôsanna!

Chúc muôn lành cho Ðấng nhân Danh Chúa mà đến!

Vua Israel!"

14 Còn Ðức Yêsu gặp một lừa con, thì cỡi lên nó, như đã viết:

15 Ðừng sợ, hỡi nữ tử Sion!

Này Vua ngươi đến,

cỡi mình lừa con!

16 Các điều này, môn đồ của Ngài trước tiên không hiểu; nhưng khi Ðức Yêsu đã được tôn vinh, bấy giờ họ nhớ lại là các điều ấy đã được viết về Ngài, và đó cũng là những điều người ta đã làm cho Ngài. 17 Dân chúng đoan chứng được, những kẻ có mặt bên Ngài, khi Ngài gọi Lazarô ra khỏi mồ và làm cho ông ấy sống lại từ cõi chết. 18 Vì lẽ đó dân chúng đi đón Ngài, bởi họ nghe biết Ngài đã làm dấu lạ ấy. 19 Biệt phái mới bảo nhau: "Các ông thấy, các ông chẳng đi đến đâu! Kìa, cả thế gian đã đi theo ông ấy!"

Người Hi Lạp chầu lễ

20 Trong số những người lên chầu lễ, có cả người Hi lạp. 21 Nhũng người này đến gặp Philip, người Bêtsaiđa, xứ Galilê, mà xin ông rằng: "Trình ông, chúng tôi muốn được trông thấy ông Yêsu". 22 Philip đi nói với Anrê. Rồi Anrê và Philip đi thưa với Ðức Yêsu. 23 Còn Ðức Yêsu thì Ngài đáp lại với họ rằng:

"Giờ đã đến! cho Con Người được tôn vinh!

24 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:

giả như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi,

thì nó trơ trọi một mình;

nhưng nếu nó chết đi, nó mới sai hoa lắm quả!

25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất,

ai ghét sự sống mình nơi thế gian này,

thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời!

26 Ai hầu hạ Ta, thì hãy theo Ta,

và Ta ở đâu, kẻ hầu hạ Ta cũng sẽ ở đó.

Mà ai hầu hạ Ta, thì Cha Ta sẽ tôn trọng nó!

27 Bây giờ hồn Ta những rúng động!

Ta phải nói gì?

Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này?

Nhưng chính vì thế mà Con đã đạt thấu giờ này!

28 Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Danh Cha!"

Bấy giờ có tiếng tự trời đến:

"Ta đã tôn vinh Danh Ta,

và Ta lại sẽ tôn vinh!"

29 Dân chúng đứng đó nghe vậy, thì bảo đã phát ra một tiếng sấm; kẻ khác nói: "Một thiên thần đã nói với ông ấy". 30 Ðức Yêsu đáp lại và nói:

"Tiếng ấy phát ra,

không phải vì Ta, mà là vì các ngươi.

31 Chính bây giờ cuộc phán xét thế gian này;

chính bây giờ đầu mục thế gian này sẽ bị đuổi ra ngoài!"

32 Và Ta, một khi Ta được giương cao khỏi đất,

Ta sẽ kéo mọi người lại với Ta".

33 Ngài nói vậy để ám chỉ Ngài sẽ phải chết cái chết nào. 34 Dân chúng thưa lại: "Do lề luật, chúng tôi nghe biết rằng Ðức Kitô còn mãi đời đời, vậy làm sao ông nói: Con Người phải được giương cao? Con Người đó là ai vậy?". 35 Ðức Yêsu nói với họ:

"Chỉ ít nữa còn có sự sáng giữa các ngươi!

Hãy lo mà đi! bao lâu các ngươi còn có sự sáng,

kẻo tối tăm bắt chợp các ngươi;

ai đi trong tối tăm, thì không biết mình đi dâu.

36 Bao lâu các ngươi còn có sáng, hãy tin vào sự sáng,

để các ngươi nên con cái sự sáng".

Ðức Yêsu đã nói thế, rồi Ngài bỏ đi và ẩn mình khỏi họ.

Kết luận về sứ vụ Chúa Yêsu

37 Ngài đã làm bao nhiêu dấu lạ trước mắt họ, thế mà họ vẫn không tin vào Ngài, 38 ngõ hầu lời tiên tri của Ysaya đã nói được nên trọn:

Lạy Chúa, ai tin được điều đã thấu tai chúng tôi?

và cánh tay Chúa đã được tỏ bày cho ai biết?

39 Bởi thế, họ đã không thể tin vì Ysaya lại nói:

40 Người đã cho chúng mù mắt,

và lòng chúng ra chai đá;

kẻo mắt chúng thấy được,

và lòng chúng hiểu được,

kẻo chúng trở lại,

mà Ta lại chữa lành chúng.

41 Ysaya nói thế, vì ông đã thấy vinh quang của Ngài, và ông đã nói về Ngài.

42 Dẫu vậy, cũng có nhiều người thuộc hàng đầu mục đã tin vào Ngài, nhưng vì Biệt phái mà họ không dám xưng ra, kẻo bị khai trừ khỏi hội đường. 43 Họ chuộng cái vinh nơi người đời hơn là vinh quang của Thiên Chúa.

Cha đã sai Ta

44 Ðức Yêsu đã hô lên và nói:

"Kẻ tin vào Ta, không phải chính vào Ta mà nó tin,

mà là Ðấng đã sai Ta.

45 Kẻ thấy Ta, là thấy Ðấng đã sai Ta.

46 Ta là sự sáng đã đến trong thế gian,

để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi phải lưu lại trong tối tăm.

47 Ai nghe các lời của Ta mà không giữ,

thì không phải chính Ta xét xử nó,

vì Ta đã đến, không phải để xét xử thế gian,

nhưng là để cứu thế gian.

48 Kẻ thảy bỏ Ta đi và không lĩnh chịu các lời của Ta,

thì có người xét xử nó:

ấy là lời Ta đã nói, chính lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết.

49 Bởi vì không phải chính Ta tự mình đã nói ra,

nhưng Cha, Ðấng sai Ta, đã truyền lịnh

Ta phải nói gì hay dạy gì.

50 Và Ta biết lịnh truyền của Người, ấy chính là sự sống đời đời.

Vậy các điều Ta nói,

thì như Cha đã nói với Ta sao,

Ta cũng nói vậy".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page