Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 03 -

 

Nicôđêmô. Ơn tái sinh

1 Có người thuộc bè Biệt phái, tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái. 2 Ông này đến gặp Ngài ban đêm, và thưa Ngài: "Rabbi, chúng tôi biết Ngài tự Thiên Chúa mà đến như một tôn sư: vì không ai làm được các dấu lạ Ngài làm, trừ phi là có Thiên Chúa ở với người ấy". 3 Ðức Yêsu đáp lại và nói với ông:

"Quả thật, quả thật, tôi bảo ông

ai không bởi Trên sinh ra

thì không thể thấy được Nước Thiên Chúa".

4 Nicôđêmô mới nói cùng Ngài: "Làm sao một người đã già rồi, lại có thể sinh ra? Há còn có thể vào lòng mẹ lại lần nữa mà sinh ra ư?" 5 Ðức Yêsu đáp lại:

"Quả thật, quả thật, tôi bảo ông,

ai không sinh ra bởi Nước và Thần khí,

thì không thể vào được Nước Thiên Chúa.

6 Sự gì sinh ra bởi xác thịt là xác thịt,

và sự gì sinh ra bởi Thần khí là Thần khí.

7 Ông chớ ngạc nhiên vì tôi nói:

các người phải sinh lại bởi Trên.

8 Khí muốn đâu thì thổi đến;

ông nghe được tiếng,

nhưng nào có biết được từ đâu mà đến hay lại đi đâu?

Cũng vậy về mọi kẻ sinh bởi Thần khí".

9 Nicôđêmô đáp lại và nói với Ngài: "Làm sao có thể xảy ra như vậy?" 10 Ðức Yêsu đáp lại và bảo ông: "Ông là bậc làm Thầy của Israel, mà điều ấy ông lại không biết?

11 Quả thật, quả thật, tôi bảo ông,

chúng tôi có biết, chúng tôi mới nói,

và chúng tôi có thấy, chúng tôi mới làm chứng,

nhưng các ông không nhận chứng của chúng tôi.

12 Việc dưới đất, tôi nói ra, các ông còn không tin,

huống hồ là tôi nói với các ông về việc trên trời,

các ông sẽ tin làm sao được?

13 Không ai đã lên trời,

trừ phi Ðấng tự trời mà xuống,

Con Người, Ðấng ở trên trời.

14 Như Môsê giương cao con rắn trong sa mạc,

Con Người cũng sẽ bị giương cao như vậy.

15 ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài

mà được sự sống đời đời.

16 Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế (đó),

đến đỗi đã thí ban Người Con Một,

ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi,

nhưng được có sự sống đời đời.

17 Vì Thiên Chúa không sai Con đến trong thế gian,

để xử án thế gian,

nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu.

18 Kẻ tin vào Ngài thì sẽ không bị án xử,

kẻ không tin thì đã bị án xử rồi,

bởi vì không tin vào Danh Con Một của Thiên Chúa.

19 Án xử là thế này:

sự sáng đã đến trong thế gian,

mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng,

vì việc họ làm là điều xấu.

20 Bởi chưng ai làm sự dữ

thì ghét sự sáng, không đến với sự sáng,

kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình.

21 Còn ai làm sự thật, thì đến với sự sáng

để được thấy rạng tỏ

là các việc của mình đã được làm trong Thiên Chúa".

Yoan làm chứng lần cuối

22 Sau đó, Ðức Yêsu và môn đồ đi đến xứ Yuđê và lưu lại đó với họ, cùng ban thanh tẩy. 23 Cả Yoan nữa cũng ban thanh tẩy tại Ainôn gần Salim, vì ở đó có nước nhiều. Và người ta lai vãng để được thanh tẩy. 24 Vì bấy giờ Yoan chưa bị tống ngục.

25 Vậy có một cuộc tranh luận xảy ra giữa môn đồ của Yoan và một người Do Thái về việc quán tẩy. 26 Họ mới đến gặp Yoan và nói với ông: "Rabbi, người đã ở với Ngài bên kia sông Yorđan, và Ngài đã làm chứng cho, thì này, ông ấy ban thanh tẩy và mọi người đều kéo đến với ông ấy!" 27 Yoan đáp lại và nói:

"Không ai có thể chịu lấy một điều gì mà lại không do tự trời ban xuống.

28 "Chính các ông làm chứng cho tôi, là tôi đã nói: Tôi không phải là Ðức Kitô, mà là kẻ đã được sai đi trước mặt Ngài.

29 "Ai có tân nương mới là tân lang

còn bạn của tân lang, kẻ đứng kề bên mà nghe Ngài,

thì khấp khởi mừng vui, vì tân lang lên tiếng.

Vậy đó là sự vui mừng của tôi: thực nó đã được sung mãn.

30 "Ngài phải tiến,

còn tôi phải suy giảm.

31 "Ðấng tự trên mà đến, thì ở trên hết mọi người;

kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất, và nói về việc dưới đất.

Ðấng tự trời mà đến, thì ở trên hết mọi người.

32 "Thấy gì, nghe gì, thì Ngài đoan chứng,

nhưng không ai nhận lấy chứng của Ngài.

33 "Kẻ nhận lấy chứng của Ngài,

ắt đã niêm ấn ký nhận Thiên Chúa là chân thật.

34 "Vì kẻ Thiên Chúa sai, thì nó được lời của Thiên Chúa,

bởi không phải theo lường hạn mà (Ngài) ban Thần khí cho.

35 Cha yêu mến Con,

đã ban cho mọi sự trong tay Ngài.

36 Kẻ nào tin vào Con, thì có sự sống đời đời;

còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống;

nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page