Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 05 -

 

Chữa người bất toại Bêthesđa

1 Sau đó, có lễ của người Do Thái, và Ðức Yêsu lên Yêrusalem. 2 Ở Yêrusalem nơi Ao Cừu, có sở gọi là Bêthesđa theo tiếng Hipri. Sở có năm dãy hành lang. 3 Nằm trong các hành lang, có đoàn lũ những người ốm liệt, đui mù, tàn tật, què thọt [chờ khi nước động. 4 Vì thiên thần Chúa chốc chốc xuống ao và nước bị khuấy động, sau khi nước đã bị khuấy động, người nào xuống được trước nhất, thì dù mắc bịnh gì cũng được lành.] 5 Ở đó có một người đã mang tật ba mươi tám năm. 6 Thấy người ấy nằm đó và biết là đã bị kinh niên như thế, Ðức Yêsu nói với người ấy: "Ngươi muốn được lành không?" 7 Người ốm liệt đáp lại Ngài: "Thưa Ngài, tôi không có ai đem tôi xuốmg ao, mỗi khi nước động. Ðang lúc tôi lê đi, thì người khác đã xuống trước tôi rồi!" 8 Ðức Yêsu bảo người ấy: "Hãy chỗi dậy, vác lấy mền chõng mà đi!" 9 Và lập tức người ấy đã lành và vác mền chõng mình mà đi.

Nhưng ngày ấy lại là Hưu lễ. 10 Vậy người Do Thái nói với người vừa được chữa lành: "Hưu lễ mà! Anh không được phép vác mền chõng đi!" 11 Người ấy đáp lại: "Chính người chữa tôi lành đã bảo tôi: Hãy vác lấy mền chõng mà đi". 12 Họ hỏi: "Người nào đã bảo anh: Hãy vác lấy mà đi?" 13 Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Ðức Yêsu đã lẫn vào đám người tụ lại nơi ấy. 14 Sau đó, Ðức Yêsu gặp người ấy trong Ðền thờ và bảo: "Này, ngươi đã được lành, đừng phạm tội nữa, kẻo lại mắc họa khốn hơn!" 15 Người ấy đi nói với người Do Thái rằng: chính Ðức Yêsu đã chữa cho mình được lành. 16 Bởi đó người Do Thái đả kích Ðức Yêsu, vì Ngài thường làm thế ngày Hưu lễ. 17 Nhưng Ngài đáp lại với họ: "Cha Ta đến nay hằng làm việc thì Ta cũng làm việc". 18 Bởi vậy, người Do Thái cố tìm cách giết Ngài, vì chẳng những Ngài phá ngày Hưu lễ, mà còn dám gọi Thiên Chúa là chính Cha của mình, cho mình bằng Thiên Chúa.

Công việc của Con

19 Vậy Ðức Yêsu đáp lại và nói với họ: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, Con không thể nào làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm:

vì điều gì Người làm, thì Con cũng làm như thế nữa.

20 Vì Cha yêu Con, và tỏ cho Con hết mọi điều Người làm,

và sẽ tỏ cho con những việc lớn lao hơn nữa:

khiến cho các ngươi sẽ phải kinh ngạc.

21 Vì cũng như Cha làm cho kẻ chết sống lại và tác sinh thế nào,

thì cũng vậy, Con được tác sinh cho ai tùy ý.

22 Vì Cha không xử án ai, nhưng mọi việc xử án, Cha đã ban cho Con,

23 ngõ hầu hết thảy phải tôn kính Con, như họ tôn kính Cha.

Kẻ không tôn kính Con, là không tôn kính Cha, Ðấng đã sai Ngài.

24 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: kẻ nghe lời Ta và tin vào Ðấng đã sai Ta,

thì có sự sống đời đời, và khỏi đến tòa phán xét,

nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống.

25 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: giờ sẽ đến - và là ngay bây giờ - các kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa,

và ai đã nghe thì sẽ sống.

26 Vì cũng như Cha có sự sống trong mình, thì Người cũng ban cho Con được sự sống trong mình như vậy.

27 Và Người đã ban cho Ngài quyền làm thẩm phán

vì Ngài là Con Người.

28 Về điều này các ngươi chớ ngạc nhiên:

vì sẽ đến giờ moị kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Ngài 29 mà đi ra,

kẻ làm lành trong phục sinh sự sống,

kẻ làm dữ trong phục sinh án xử.

30 Ta không thể làm điều gì tự mình Ta.

Nghe sao, Ta xử vậy,

và án Ta xử thật công minh,

vì Ta không tìm kiếm ý của Ta

mà ý của Ðấng đã sai Ta".

Chứng của Cha

31 "Nếu Ta làm chứng cho Ta,

chứng của Ta ắt không xác thực.

32 Có Ðấng khác làm chứng cho Ta

và Ta biết chứng Người tuyên ra về Ta là chứng xác thực.

33 Các ngươi đã phái người đi gặp Yoan,

và ông đã làm chứng cho sự thật.

34 Phần Ta, Ta không phải nại vào chứng của người nào,

nhưng Ta nói thế chỉ vì phần rỗi các ngươi.

35 Ông ấy là đèn được thắp lên và rạng sáng,

các ngươi đã muốn vui hưởng chốc lát ánh sáng đèn ấy.

36 Phần Ta, Ta có chứng lớn hơn là chứng của Yoan:

vì các việc Cha đã ban cho Ta để Ta chu toàn,

chính các việc Ta làm đó chứng thực cho Ta là Cha đã sai Ta.

37 Cha, Ðấng đã sai Ta, chính ngươi làm chứng cho Ta.

Không bao giờ các ngươi đã nge tiếng Người,

hay đã thấy nhan Người,

38 và lời Người, các ngươi không lưu giữ nơi mình các ngươi,

vì Ðấng Người đã sai, các ngươi lại không tin.

39 Các ngươi truy tầm Kinh thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời; ấy mà chính Kinh thánh lại làm chứng cho Ta.

40 Các ngươi không muốn đến cùng Ta, để có được sự sống!

41 Ta không cầu vinh nơi người đời!

42 Song Ta đã biết các ngươi:

lòng mến Thiên Chúa, các ngươi không có nơi mình các ngươi.

43 Ta đã đến nhân danh Cha Ta, nhưng các ngươi không chịu lấy Ta; thảng hoặc có ai khác lấy danh mình mà đến, thì các ngươi chịu lấy nó.

44 Mà làm sao các ngươi có thể tin được, khi các người cầu vinh với nhau, còn vinh quang do Thiên Chúa, Ðấng độc nhất, các ngươi lại không màng.

45 Ðừng tưởng Ta sẽ cáo tội các ngươi nơi Cha đâu,

Người cáo tội có đó rồi: Môsê, người mà các ngươi nhờ cậy.

46 Vì nếu các ngươi tin Môsê, các ngươi đã tin Ta,

vì chính về Ta mà ông đã viết.

47 Nếu chữ viết của ông, các ngươi không tin, thì làm sao các ngươi sẽ tin được lời của Ta?"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page