Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 15 -

 

Cây nho đích thật

1 "Cây nho đích thật, chính là Ta, và Cha Ta là người canh tác.

2 Nhánh nào trong Ta không sinh quả, Người chặt nó đi;

còn nhánh nào sinh quả, thì Người tỉa sạch,

để nó sinh quả nhiều hơn.

3 Các ngươi đã sạch,

bởi lời Ta nói với các ngươi.

4 Hãy ở lại trong Ta và Ta trong các ngươi.

Cũng như nhánh nho không thể sanh quả tự mình

mà không lưu lại thân nho,

thì các ngươi cũng vậy, nếu không lưu lại trong Ta.

5 Cây nho, chính là Ta,

các ngươi là nhánh.

Ai lưu lại trong Ta và Ta trong kẻ ấy,

thì nó sinh nhiều quả,

vì ngoài Ta, các ngươi không thể làm gì.

6 Ai không lưu lại trong Ta, thì bị quăng ra ngoài như nhánh nho, và khô đi;

người ta sẽ lượm chúng, quăng vào lửa, và chúng sẽ bị thiêu.

7 Nếu các ngươi lưu lại trong Ta,

và các lời cuả Ta lưu lại trong các ngươi,

thì muốn gì, các ngươi hãy xin, và các ngươi sẽ thấy thành sự.

8 Nơi điều này, Cha Ta được hiển vinh,

là các ngươi sai hoa kết quả, và nên môn đồ của Ta".

Hãy lưu lại trong lòng mến

9 "Như Cha đã yêu mến Ta,

Ta đã yêu mến các ngươi.

Hãy lưu lại trong lòng yêu mến của Ta.

10 Nếu các ngươi giữ các lịnh truyền của Ta,

Các ngươi sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của Ta,

cũng như Ta đã giữ các lịnh truyền của Cha Ta,

và lưu lại trong lòng yêu mến của Người.

11 Các điều ấy Ta đã nói với các ngươi rồi,

ngõ hầu sự vui mừng của Ta có nơi các ngươi,

và sự vui mừng của các ngươi được nên trọn.

12 Này là lịnh truyền của Ta:

các ngươi hãy yêu mến nhau

như Ta đã yêu mến các ngươi.

13 Không có lòng yêu mến nào lớn hơn

là thí mạng sống mình vì bạn hữu.

14 Các ngươi là bạn hữu của Ta,

nếu các ngươi làm điều Ta truyền dạy các ngươi.

15 Ta không còn gọi các ngươi là tôi tớ,

vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm.

Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu,

vì mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta,

Ta đã tỏ cho các ngươi biết.

16 Không phải các ngươi đã chọn Ta,

nhưng chính Ta đã chọn các ngươi, và đã đặt các ngươi ra,

ngõ hầu các ngươi đi và sinh trái,

và trái trăng của các ngươi còn mãi;

ngõ hầu các ngươi xin gì cùng Cha nhân Danh Ta,

thì Người sẽ ban cho các ngươi,

17 Ðiều Ta truyền cho các ngươi,

là hãy yêu mến nhau".

Thế gian thù ghét

18 "Nếu thế gian ghét các ngươi,

thì hãy biết rằng: nó đã ghét Ta trước các ngươi.

19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian,

thế gian đã yêu dấu như của riêng nó;

nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian,

và Ta đã chọn các ngươi từ giữa thế gian,

bởi vậy mà thế gian ghét các ngươi.

20 Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi:

Tôi tớ không lớn hơn chủ!

Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi;

nếu họ đã giữ lời Ta, họ cũng sẽ giữ lời các ngươi.

21 Nhưng mọi điều ấy, họ sẽ làm cho các ngươi vì cớ danh Ta,

bởi họ không biết Ðấng đã sai Ta.

22 Giả như Ta không đến và ngỏ lời với họ,

họ đã chẳng có tội;

còn bây giờ thì họ không còn vịn cớ nào được mà chữa lỗi mình.

23 Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha Ta.

24 Giả như Ta đã không làm giữa họ những việc chưa hề có ai làm, họ đã chẳng có tội;

còn bây giờ thì họ đã thấy và đã ghét cả Ta, cả Cha Ta.

25 Nhưng thế là để lời đã viết trong Luật của họ được nên trọn.

Chúng đã ghét Ta vô cớ".

Hoạt động của Thánh Thần

26 "Khi Ðấng Bầu Chữa đến, Ðấng Ta sẽ gởi đến từ nơi Cha,

Thần khí sự thật, từ Cha xuất ra,

Ngài sẽ làm chứng về Ta.

27 Và các ngươi cũng làm chứng,

vì từ ban đầu các ngươi hằng ở với Ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page