Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 16 -

 

1 Các điều này, Ta đã nói ra để các ngươi khỏi bị vấp phạm.

2 Họ sẽ khai trừ các ngươi khỏi hội đường.

Phải, sẽ đến giờ

mà ai giết các ngươi sẽ tưởng thế là tôn thờ Thiên Chúa.

3 Và nọ sẽ làm thế, bởi họ đã không biết Cha, cũng chẳng biết Ta.

4 Nhưng các điều ấy, Ta đã nói với các ngươi,

để khi đến giờ của họ,

các ngươi nhớ lại là Ta đã nói với các ngươi,

Ta đã không nói với các ngươi ngay từ đầu,

bởi vì Ta còn ở với các ngươi.

5 Bây giờ Ta đến cùng Ðấng đã sai Ta,

mà trong các ngươi không ai hỏi Ta: Ngài đi đâu.

6 Nhưng vì Ta đã nói thế với các ngươi,

thì ưu phiền tràn ngập lòng các ngươi.

7 Song Ta nói thật với các ngươi:

Ta ra đi, thì ích lợi hơn cho các ngươi;

vì nếu Ta không ra đi,

thì Ðấng Bào Chữa không đến với các ngươi.

Còn nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến với các ngươi.

8 Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian:

về tội, về sự công chính, về án xử.

9 Về tội: vì họ không tin vào Ta.

10 về sự công chính: vì Ta đi đến cùng Cha,

và các ngươi không còn thấy Ta.

11 Về án xử: vì đầu mục thế gian này đã bị lên án rồi.

12 Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi,

nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi.

13 Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật,

Ngài sẽ đưa các vào tất cả sự thật;

vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra,

và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến.

14 Ngài sẽ làm Ta được vinh hiển,

vì Ngài sẽ lấy của Ta, mà thông báo cho các ngươi.

15 Mọi sự Cha có, hết thảy là của Ta.

Vì thế mà Ta đã nói:

Ngài lấy của Ta mà thông báo cho các ngươi".

Tiên báo chết và sống lại

16 "Một ít nữa, các ngươi sẽ không còn trông thấy Ta.

và lại một ít nữa, các ngươi sẽ xem thấy Ta".

17 Có vài người trong môn đồ nói với nhau: "Ngài muốn nói gì với chúng ta đó? Một ít nữa, các ngươi sẽ không còn trông thấy Ta, và lại một ít nữa, các ngươi sẽ xem thấy Ta". "Và: Vì Ta đến cùng Cha?" 18 Vậy họ nói: "một ít" Ngài nói đó là gì? Chúng ta không biết Ngài muốn nói gì?" 19 Ðức Yêsu hiểu là họ muốn hỏi Ngài, nên Ngài nói với họ: "Các ngươi bàn tán với nhau, vì Ta đã nói:

Một ít nữa, các ngươi sẽ không còn trông thấy Ta.

và lại một ít nữa, các ngươi sẽ xem thấy Ta.

20 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:

Các ngươi sẽ khóc, sẽ than;

còn thế gian sẽ mừng rỡ;

các ngươi sẽ phải ưu phiền,

nhưng sự ưu phiền của các ngươi sẽ trở thành niềm vui.

21 Ðàn bà sinh con thì ưu phiền, vì giờ của bà đã đến;

nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ cơn khốn quẫn,

vì niềm vui là đã có một ngươi sinh ra trên thế gian.

22 Các ngươi cũng vậy, bâygiờ các ngươi phải ưu phiền,

nhưng Ta sẽ thấy các ngươi lại,

thì lòng các ngươi sẽ vui mừng,

và nỗi vui mừng của các ngươi không ai giựt mất được.

23 Ngày ấy, các ngươi sẽ không phải hỏi Ta gì nữa.

Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:

điều gì các ngươi sẽ xin cùng Cha, thì Người sẽ ban cho nhân Danh Ta,

24 Cho đến rày, các ngươi không xin gì nhân Danh Ta.

Hãy xin và các ngươi sẽ được,

hầu các ngươi được vui mừng trọn vẹn.

25 Các điều ấy Ta đã nói bóng với các ngươi,

sẽ đến giờ, Ta không nói bóng nữa với các ngươi,

nhưng sẽ loan báo trống ra cho các ngươi về Cha.

26 Ngày ấy, các ngươi sẽ cầu xin nhân Danh Ta,

và Ta không bảo các ngươi là chính Ta sẽ phải xin Cha cho các ngươi,

27 vì chính Cha yêu các ngươi,

bởi các ngươi đã yêu Ta,

và tin rằng: Ta đã xuất tự Thiên Chúa.

28 Ta đã xuất tự Cha và đã đến trong thế gian;

bây giờ Ta lại bỏ thế gian mà đi đến cùng Cha".

Báo việc môn đồ vấp ngã

29 Môn đồ Ngài nói: "Kià! bây giờ Ngài nói trống ra, chứ không còn nói bóng. 30 Bây giờ chúng tôi biết Ngài thông hay mọi sự, và không cần phải chờ ai hỏi Ngài. Bởi đó, chúng tôi tin Ngài đã xuất tự Thiên Chúa". 31 Ðức Yêsu đáp lại họ: "Nay các ngươi tin ư? 32 Này giờ sẽ đến - và đã đến rồi - các ngươi sẽ phân tán, mỗi người mỗi ngả, mà để mặc Ta một mình. Nhưng không! Ta không chỉ có một mình, vì đã có Cha ở với Ta. 33 Các điều ấy, Ta đã nói với các ngươi, ngõ hầu trong Ta các ngươi được bình an. Nơi thế gian, các ngươi sẽ phải khốn quẫn. Nhưng hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page