Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 02 -

II. Lời Làm Người Tỏ Mình Trong Dấu Lạ

1. Thay Cũ Ðổi Mới

(Chúa Yêsu Ðem Ðến Nhiệm Cục Cứu Rỗi Cùng Tận)

 

Phép lạ Cana

1 Ngày thứ ba, xảy ra có tiệc cưới ở Cana, xứ Galilê. Và có mẹ Ðức Yêsu ở đó. 2 Ðức Yêsu và các môn đồ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới. 3 Bởi hết rượu, nên mẹ Ðức Yêsu mới nói với Ngài: "Họ không có rượu nữa!" 4 Ðức Yêsu đáp lại: "Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến!" 5 Mẹ Ngài nói với các người hầu: "Ngài có bảo gì, hãy làm theo!"

6 Ở đó có đặt sáu chum đá, chiếu theo lệ quán tẩy của người Do Thái, mỗi chum chứa được hai hay ba thùng nước. 7 Ðức Yêsu bảo họ: "Hãy đổ đầy nước các chum!" Và họ đã đổ đầy thấu lợi. 8 Rồi Ngài bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho ông quản tiệc". Và họ đã đem đi. 9 Một khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà ông không biết tự đâu đến - còn các người hầu, những người đã múc nước thì biết - ông mới gọi vị tân lang 10 mà nói: "Phàm người ta, trước tiên ai cũng thết rượu hảo hạng; khi khách ngà ngà thì đãi rượu xoàng hơn. Còn ông, ông đã giữ rượu hảo hạng cho đến bây giờ!"

11 Dấu lạ đầu hết này, Ðức Yêsu đã làm tại Cana xứ Galilê, và đã tỏ vinh quang Ngài ra và môn đồ đã tin vào Ngài.

12 Sau đó Ngài xuống Caphanaum làm một với mẹ ngài, anh em [Ngài và] môn đồ của Ngài, Nhưng họ chỉ lưu lại đó ít ngày thôi.

Tẩy uế Ðền thờ

13 Lễ Vượt qua của người Do thái gần đến, và Ðức Yêsu lên Yêrusalem. 14 Ngài gặp thấy trong Ðền thờ phường buôn bò, cừu, bồ câu, và quân đổi bạc ngồi đó. 15 Ngài mới lấy dây thừng làm roi mà xua đuổi hết thảy ra khỏi Ðền thờ cùng với cừu và bò của họ; còn tiền của quân đổi bạc, Ngài đổ tung ra, và xô nhào bàn ghế của họ; 16 và bảo quân bán bồ câu: "Hãy cất khỏi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha Ta thành một cái chợ". 17 Môn đồ nhớ lại là có chép rằng:

Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa

sẽ nghiến cả mình tôi.

18 Vậy người Do Thái lên tiếng nói với Ngài: "Dấu nào ông tỏ ra được cho chúng tôi thấy là ông có quyền như thế?" 19 Ðức Yêsu đáp lại và bảo: "Phá Ðền thờ này đi! và trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!" 20 Người Do Thái nói: "Phải mất bốn mươi sáu năm, Ðền thờ này mới được dựng nên, thế mà trong ba ngày, ông sẽ dựng lại được ư?"

21 Còn Ngài, Ngài nói về Ðền thờ thân mình Ngài. 22 Vậy khi Ngài sống lại từ cõi chết, môn đồ Ngài đã nhớ lại là Ngài đã nói thế, và họ đã tin vào Kinh thánh và lời Ðức Yêsu đã nói.

23 Trong thời Ngài ở tại Yêrusalem vào địp Vượt qua, thì trong đám người chầu lễ đã có lắm kẻ tin vào danh Ngài, bởi được chứng kiến các dấu lạ Ngài làm. 24 Nhưng Ðức Yêsu không tín nhiệm vào họ vì Ngài biết họ hết thảy, 25 và không cần có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page