Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 13 -

III. Thương Khó Và Sống Lại

Mạc Khải Tối Hậu

1. Bữa Tiệc Ly. Mạc Khải Cho Các Môn Ðồ

 

Rửa chân môn đồ

1 Trước lễ Vượt qua, Ðức Yêsu biết rằng đã đến giờ Ngài qua khỏi thế gian này để đến cùng Cha, - đã mến yêu các kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian - thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng.

2 Trong một bữa tối, và sau khi quỉ đã gieo vào lòng Yuđa Iscariôt, con của Simôn, cái ý định nộp Ngài, 3 biết rằng Cha đã ban cho Ngài mọi sự trong tay, và Ngài đã xuất tự Thiên Chúa, và đang đi về cùng Thiên Chúa, 4 thì trong bữa tối ấy, Ngài đã chỗi dậy, bỏ áo xống đi, và lấy khăn thắt lưng mình. 5 Ðoạn Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, cùng lấy khăn thắt lưng mình mà lau.

6 Vậy Ngài đến cùng Simôm Phêrô. Ông mới nói với: "Thưa Ngài, Ngài mà lại rửa chân tôi?" 7 Ðức Yêsu đáp lại: "Ðiều Ta làm, nay ngươi không biết, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu". 8 Phêrô nói với Ngài: "Không đời nào Ngài rửa chân tôi!" Ðức Yêsu đáp lại ông: "Nếu Ta không rửa chân ngươi, tất ngươi không có phần nào với Ta". 9 Simôn Phêrô mới nói với Ngài: "Vậy thì, thưa Ngài, chẳng những chân mà thôi, mà còn cả tay, cả đầu nữa!" 10 Ðức Yêsu bảo ông: "Kẻ đã tắm rồi cần gì phải rửa, kẻ ấy toàn thân đã sạch. Phải, các ngươi đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu!" 11 Là vì Ngài đã biết kẻ nào sẽ nộp Ngài; bởi đó mà Ngài nói: Không phải hết thảy các ngươi đều sạch cả đâu! 12 Vậy khi Ngài đã rửa chân họ xong và lấy áo mặc cùng về lại chỗ ăn, thì Ngài nói với họ: "Các ngươi có hiểu Ta đã làm gì cho các ngươi không? 13 Các ngươi thưa thốt cùng Ta: Lạy Thầy, Lạy Chúa! và các ngươi nói phải: hẳn Ta là thế. 14 Vậy nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Ta đã nêu gương cho các ngươi, ngõ hầu như Ta đã làm cho các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng làm như vậy.

16 "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:

Tôi tớ không lớn hơn chủ,

kẻ được sai không lớn hơn người sai nó.

17 Biết thế, phúc cho các ngươi làm theo như vậy!

18 Ta không nói về các ngươi hết thảy đâu. Ta biết Ta đã chọn ai...

Âu là để Kinh thánh được nên trọn:

Người đã thường ăn bánh của tôi hất gót lại với tôi.

19 Ngày từ lúc này, Ta nói với các ngươi trước sự xảy ra, ngõ hầu khi xảy đến, các ngươi tin: chính là Ta!

20 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:

ai chịu đón nhận kẻ Ta sai đến, là chịu đón nhận Ta,

mà ai chịu đón nhận Ta, tức là chịu đón nhận Ðấng đã sai Ta".

Báo việc Yuđa bội phản

21 Nói thế rồi, Ðức Yêsu xao xuyến tâm thần, và Ngài chứng thực rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: một trong các ngươi sẽ nộp Ta". 22 Môn đồ nhìn nhau, phân vân không biết Ngài nói về ai. 23 Cùng nằm giường ăn, sát lòng Ðức Yêsu, có người môn đồ Ðức Yêsu yêu mến. 24 Simôn Phêrô ra dấu cho người ấy và nói: "Hỏi xem ai Ngài nói đó?" 25 Người ấy lật mình và như vậy là áp ngay ngực Ðức Yêsu mà hỏi Ngài: "Thưa Ngài, ai vậy?" 26 Ðức Yêsu đáp lại: "Người ấy là kẻ Ta sẽ trao cho miếng Ta chấm đây". Rồi chấm một miếng Ngài [cầm lấy mà] trao cho Yuđa, con của Simôn Iscariôt. 27 Lúc bấy giờ, sau miếng ăn, Satan đã nhập vào y. Vậy Ðức Yêsu bảo y: "Ngươi tính làm gì, thì làm mau đi!" 28 Trong lúc các người dùng bữa, không ai hiểu tại sao Ngài đã bảo y như thế. 29 Vì Yuđa giữ túi tiền, nên có kẻ tưởng Ðức Yêsu bảo y: Lo mua những thức chúng ta cần trong dịp lễ! hay là Ngài dạy y bố thí gì cho kẻ khó. 30 Vừa chịu lấy miếng ăn, lập tức y đi ra. Và trời đã tối.

Lời cáo biệt

31 Khi y đã ra rồi, Ðức Yêsu nói: "Bây giờ Con Người đã được tôn vinh và Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Ngài.

32 "Nếu Thiên Chúa đã được tôn vinh nơi Ngài,

thì Thiên Chúa cũng tôn vinh Ngài trong chính mình Người,

và ngay đây Người sẽ tôn vinh Ngài!

33 Hỡi các con bé nhỏ,

Ta chỉ chờ ở các ngươi một ít nữa!

Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta...

Và như Ta đã nói với người Do thái:

Ta đi đâu: các ngươi không thể đến được,

thì nay Ta cũng nói với các ngươi.

34 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới:

là hãy yêu mến nhau.

Như Ta đã yêu mến các ngươi,

các ngươi cũng hãy yêu mến nhau.

35 Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta:

ấy là nếu các ngươi có lòng yêu mến lẫn nhau!"

Báo việc Phêrô chối Chúa

36 Simôn Phêrô nói với Ngài: "Thưa Ngài, Ngaì đi đâu?" Ðức Yêsu đáp lại: "Ta đi đâu, bây giờ ngươi không thể theo Ta, nhưng sau này ngươi sẽ theo". 37 Phêrô nói với Ngài: "[Thưa Ngài] tại sao tôi không thể theo Ngài ngay bây giờ? Tôi sẽ thí mạng sống tôi vì Ngài!" 38 Ðức Yêsu đáp lại: "Ngươi sẽ thí mạng sống của ngươi vì Ta ư? Quả thật, quả thật, Ta bảo ngươi: gà sẽ không gáy, cho đến lúc ngươi đã chối Ta ba lần".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page