Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 14 -

 

Ði về cùng Cha

1 "Lòng các ngươi chớ rúng động!

Hãy tin vào Thiên Chúa, mà cũng hãy tin vào Ta.

2 Trong nhà Cha Ta, có nhiều chỗ ở - chẳng vậy, Ta đâu có nói với các ngươi

là Ta đi dọn chỗ cho các ngươi.

3 Và nếu Ta ra đi dọn chỗ cho các ngươi,

thì Ta sẽ đến lại và đem các ngươi theo Ta,

để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó.

4 Và Ta đi đâu, các ngươi biết đàng rồi".

5 Thôma nói với Ngài: "Thưa Ngài, chúng tôi không biết Ngài đi đâu, làm sao mà biết được con đàng?" 6 Ðức Yêsu nói với ông:

"Ðàng và sự thật, sự sống, chính là Ta!

Không ai đến với Cha mà lại không nhờ Ta,

7 Nếu các ngươi biết Ta, tất các ngươi cũng biết Cha Ta.

Ngay từ bây giờ các ngươi biết Người và đã thấy Người".

8 Philhp nói với Ngài: "Thưa Ngài, xin tỏ cho chúng tôi thấy Cha; thế là đủ cho chúng tôi!"

9 Ðức Yêsu nói với ông:

"Ðã bao lâu rồi, Ta ở với các ngươi! Thế mà, Philip, ngươi đã không biết Ta ư?

Ai thấy Ta là đã thấy Cha.

Làm sao ngươi nói: Xin tỏ cho chúng tôi thấy Cha!

10 Ngươi không tin Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta sao?

Các lời Ta nói với các ngươi không phải tự Ta mà Ta nói ra,

nhưng chính Cha, Ðấng ở trong Ta, hằng làm công việc của Người.

11 Hãy tin Ta: là Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta.

bằng không, hãy tin vì các việc kia vậy.

12 Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:

Kẻ tin vào Ta, thì các việc Ta làm kẻ ấy cũng sẽ làm,

và sẽ làm được những việc lớn lao hơn thế nữa,

vì Ta đi đến cùng Cha.

13 Và điều gì các ngươi xin nhân danh Ta, Ta sẽ làm,

ngõ hầu Cha được tôn vinh nơi Con,

14 Và nếu các ngươi xin gì với Ta, nhân danh Ta, Ta sẽ làm".

Hứa sai Ðấng bầu chữa

15 "Nếu các ngươi yêu mến Ta,

các ngươi sẽ giữ các lịnh truyền của Ta,

16 Và Ta sẽ xin Cha,

và Người sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Bầu Chữa khác,

để Ngài ở với các ngươi luôn mãi,

17 Thần khí sự thật,

thế gian không thể lĩnh nhận,

vì nó không thấy cũng không biết Ngài,

Còn các ngươi biết Ngài,

vì Ngài lưu lại nơi các ngươi và ở trong các ngươi.

18 Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi,

Ta sẽ đến với các ngươi.

19 Còn ít nữa thế gian không còn thấy Ta.

Phần các ngươi, các ngươi thấy Ta,

vì Ta sống và các ngươi cũng sẽ sống.

20 Trong ngày ấy,

các ngươi sẽ biết được là Ta ở trong Cha Ta,

và các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.

21 Ai có các lịnh truyền của Ta và giữ lấy,

người ấy mới là kẻ yêu mến Ta,

mà ai yêu mến Ta, thì được Cha Ta yêu mến,

và Ta sẽ yêu mến nó và sẽ tỏ mình ra cho nó".

22 Yuđa- không phải tên Iscariôt - nói với Ngài: "Thưa Ngài, tại sao có thế này: là Ngài sẽ tỏ mình ra cho chúng tôi, chứ không cho thế gian?"

23 Ðức Yêsu đáp lại và nói với ông:

"Ai mến Ta, thì sẽ giữ lời Ta,

và Cha Ta sẽ yêu mến nó,

và Chúng Ta sẽ đến với nó,

và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó.

24 Ai không mến Ta, thì không giữ các lời của Ta.

Mà lời các ngươi nghe đây không phải là của Ta,

nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Ta.

25 Các điều ấy, Ta đã nói với các ngươi,

lúc còn lưu lại giữa các ngươi.

26 Nhưng Ðấng Bầu Chữa,

Thánh Thần Cha sẽ sai đến nhân danh Ta,

chính Ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự,

và sẽ nhắc cho ngươi nhớ lại

mọi điều Ta đã nói với các ngươi".

Bình an Chúa ban

27 Ta để lại bình an cho các ngươi;

Ta ban bình an của Ta cho các ngươi;

không phải thế gian ban cho thế nào,

thì Ta cũng ban cho như vậy đâu!

Lòng các ngươi chớ xao xuyến, chớ nhất đảm.

28 Các ngươi đã nghe Ta bảo các ngươi:

Ta ra đi và Ta sẽ đến với các ngươi.

Nếu các ngươi mến Ta,

các ngươi hãy vui mừng vì Ta đi đến với Cha,

bởi vì Cha lớn hơn Ta.

29 Ðó, Ta đã nói với các ngươi, trước sự xảy ra,

để khi sự xảy ra, các ngươi tin.

30 Ta sẽ không còn nói nhiều nữa với các ngươi,

vì đầu mục thế gian sẽ đến,

Nó không có quyền gì trên Ta.

31 Nhưng để cho thế gian biết là Ta yêu mến Cha,

và như Cha truyền dạy Ta sao,

Ta làm như vậy.

Ðứng dậy! Ta đi khỏi đây!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page