Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Yoan

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 17 -

 

Lời nguyện tế hiến

1 Nói thế rồi, Ðức Yêsu ngước mặt lên trời và nói:

"Lạy Cha, giờ đã đến!

Xin hãy tôn vinh Con Cha,

ngõ hầu Con Cha tôn vinh Cha!

2 Như Cha đã ban cho Ngài quyền trên mọi xác phàm,

ngõ hầu toàn thể những gì Cha đã ban cho Ngài,

thì được Ngài ban cho sự sống đời đời.

3 Sự sống đời đời tức là:

chúng nhận biết Cha, Thiên Chúa độc nhất và chân thật,

và Ðấng Cha đã sai, Yêsu Kitô.

4 Con đã tôn vinh Cha dưới đất,

đã chu toàn công việc Cha giao phó cho Con làm.

5 Và bây giờ xin Cha tôn vinh Con nơi Cha,

trong vinh quang Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian.

6 Con đã tỏ Danh Cha ra cho những người Cha đã lấy từ giữa thế gian mà ban cho Con.

Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con,

và chúng đã giữ lời Cha.

7 Bây giờ chúng đã biết rằng:

mọi sự Cha đã ban cho Con đều do Cha tất cả;

8 vì các lời Cha đã ban cho Con, Con đã ban lại cho chúng,

chúng đã chịu lấy,

và nhận thật rằng Con đã xuất tự Cha,

cũng đã tin rằng chính Cha đã sai Con.

9 Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian,

cho chúng là những kẻ Cha đã ban cho Con, và chúng thuộc về Cha.

10 Mọi sự của Con đều là của Cha, và sự gì của Cha cũng là của Con, và Con đã được tôn vinh nơi chúng.

11 Con không còn ở trong thế gian,

nhưng chúng ở trong thế gian.

Phần Con, Con đến cùng Cha.

Lạy Cha chí thánh,

xin gìn giữ chúng nhờ Danh Cha, mà Cha đã ban cho Con,

ngõ hầu chúng nên một như Chúng Ta.

12 Khi Con ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng nhân Danh Cha,

mà Cha đã ban cho Con.

Con đã canh phòng, và không ai trong chúng đã hư đi,

trừ phi con người hư đốn, để Kinh thánh được nên trọn.

13 Nhưng nay Con đến cùng Cha,

và Con nói thế, lúc còn ở thế gian,

ngõ hầu sự vui mừng của Con được trọn vẹn nơi mình chúng.

14 Con đã ban cho chúng lời của Cha,

và thế gian đã ghét chúng,

vì chúng không thuộc về thế gian,

cũng như Con không thuộc về thế gian.

15 Con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian,

nhưng xin gìn giữ chúng khỏi kẻ dữ.

16 Chúng không thuộc về thế gian.

cũng như Con không thuộc về thế gian.

17 Xin hãy tác thánh chúng trong sự thật:

lời của Cha tức là sự thật.

18 Như Cha đã sai Con đến trong thế gian.

Con cũng sai chúng đến trong thế gian.

19 Và vì chúng,

Con xin hiến thánh mình Con,

ngõ hầu chúng được tác thánh cách chân thật.

20 Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi,

nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào Con,

21 để hết thảy chúng nên một,

cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha,

ngõ hầu chúng ở trong Chúng ta,

và thế gian tin là Cha đã sai Con.

22 Phần Con, Con đã ban cho chúng vinh quang Cha đã ban cho Con

để chúng nên một như Chúng Ta là một:

23 Con trong chúng và Cha trong Con,

để chúng được hoàn toàn nên một,

ngõ hầu thế gian biết là Cha đã sai Con,

và đã yêu mến chúng, như Cha đã yêu mến Con.

24 Lạy Cha

điều Cha đã ban cho Con,

thì Con muốn là Con ở đâu, chúng cũng ở đó với Con

để chúng được ngắm vinh quang của Con, mà Cha đã ban cho Con,

vì Cha đã yêu mến Con từ trước tạo thiên lập địa.

25 Lạy Cha chí công,

thế gian không biết Cha

nhưng Con biết Cha,

và các kẻ này cũng đã biết là Cha đã sai Con.

26 Và Con đã tỏ cho chúng biết Danh Cha,

và sẽ còn tỏ cho biết nữa,

ngõ hầu lòng mến Cha đã yêu Con có trong chúng,

và Con trong chúng!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page