Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Cách Ngôn

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 13 -

 

1 Con ngoan mến chuộng lời cha quở mắng,

kẻ nhạo báng chẳng nghe lời khiển trách.

2 Bởi hoa quả của miệng lưỡi,

con người nuôi mình bằng của tốt lành,

nhưng ao ước của phường bội phản, ấy là hung bạo.

3 Kẻ giữ miệng, giữ được sự sống,

người môi toác hoác đến chỗ diệt vong.

4 Kẻ biếng nhác ham muốn, nhưng ước muốn luống công,

còn ước muốn của người mẫn cán sẽ được đong đầy.

5 Người công chính ghét lời gian dối,

còn quân gian ác làm nhục và phỉ báng.

6 Công chính giữ gìn người theo đường liêm chính,

tội lỗi làm quân gian ác diệt vong.

7 Có kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì,

có người ra vẻ nghèo mà có nhiều của.

8 Tiền chuộc một nhân mạng là của cải của nó;

nhưng kẻ nghèo chẳng nghe lời trách mắng.

9 Ánh sáng của hàng công chính thì hoan vui,

còn đèn của phường gian ác thì tắt lụi.

10 Ngạo mạn chỉ sinh gây gỗ,

khôn ngoan ở với kẻ nghe lời khuyên nhủ.

11 Giàu mau, nghèo chóng,

kẻ thu góp dần dần làm nên sản nghiệp.

12 Hy vọng triển hoãn: Lòng đau,

ước mong thành tựu: Cây sự sống.

13 Ai coi rẻ lời nói sẽ phải diệt vong,

người kính trọng giáo huấn sẽ được khen thưởng.

14 Giáo huấn của bậc khôn ngoan là nguồn sự sống,

để tránh khỏi các cạm bẫy của sự chết.

15 Lương tri gây ân đức,

nhưng đường kẻ bội phản làm chúng diệt vong.

16 Mọi người khôn ngoan hành động trong ý thức,

người ngu xuẩn phô bày sự điên dại.

17 Sứ giả gian ác sa vào hoạn nạn,

sứ giả trung tín làm lành vết thương.

18 Kẻ bỏ ngoài tai lời quở mắng sẽ lãnh khốn cùng và sỉ nhục,

người để tâm đến lời khiển trách sẽ được hiển vinh.

19 Ước mong thành tựu làm làm dịu cho hồn,

lìa bỏ điều dữ, người ngu xuẩn nhờm ghét.

20 Ði với người khôn ngoan thành khôn ngoan,

lui tới phường ngu xuẩn nên đồi bại.

21 Họa tai đuổi theo phường tội lỗi,

hạnh phúc thưởng khen hàng công chính.

22 Người lành để của cho tới đời cháu,

sản nghiệp phường tội lỗi về tay người công chính.

23 Ðất kẻ nghèo vỡ ra đầy dẫy của ăn,

nhưng có kẻ diệt vong vì thiếu công bằng.

24 Kẻ kiêng roi vọt là ghét con mình,

người thương con rộng tay sửa phạt.

25 Người công chính ăn và no thỏa,

bụng kẻ gian ác gào đói.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page