Bộ Giáo Luật

The Code of Canon Law

Bản dịch việt ngữ của:

Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Linh Mục Phan Tấn Thành, Linh Mục Vũ Văn Thiện, Linh Mục Mai Ðức Vinh

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lời Nói Ðầu

Tông Hiến Sacrae Disciplinae Leges

 

Quyển I: Tổng Tắc (1-203)

Thiên 1: Luật Giáo Hội (7-22)

Thiên 2: Tục Lệ (23-28)

Thiên 3: Các Sắc Luật và Huấn Thị (29-34)

Thiên 4: Các Hành Vi Hành Chánh Cá Biệt (35-93)

Thiên 5: Các Quy Chế và Ðiều Lệ (94-95)

Thiên 6: Các Thể Nhân và Pháp Nhân (96-123)

Thiên 7: Các Hành Vi Pháp Lý (124-128)

Thiên 8: Quyền Cai Trị (129-144)

Thiên 9: Các Giáo Vụ (145-196)

Thiên 10: Thời Hiệu (197-199)

Thiên 11: Cách Tính Thời Giờ (200-203)

 

Quyển II: Dân Chúa (204-746)

Phần I: Các Tín Hữu (204-329)

Thiên 1: Nghĩa Vụ Và Quyền Lợi Của Các Tín Hữu (208-223)

Thiên 2: Nghĩa Vụ Và Quyền Lợi Của Các Giáo Dân (224-231)

Thiên 3: Các Thừa Tác Viên Có Chức Thánh Hay Là Các Giáo Sĩ (232-293)

Thiên 4: Các Giám Chức Tòng Nhân (294-297)

Thiên 5: Các Hiệp Hội Của Các Tín Hữu (298-329)

Phần II: Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội (330-572)

Tiết I: Quyền Tối Cao Của Giáo Hội (330-367)

Tiết II: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Các Hợp Ðoàn Giáo Hội Ðịa Phương (368-572)

Thiên 1: Các Giáo Hội Ðịa Phương Và Quyền Hành Tại Ðó (368-430)

Thiên 2: Các Hợp Ðoàn Các Giáo Hội Ðịa Phương (431-459)

Thiên 3: Tổ Chức Nội Bộ Của Các Giáo Hội Ðịa Phương (460-572)

Phần III: Các Hội Dòng Tận Hiến Và Các Tu Ðoàn Tông Ðồ (573-746)

Tiết I: Các Hội Dòng Tận Hiến (573-730)

Thiên 1: Các Quy Tắc Chung Cho Tất Cả Các Hội Dòng Tận Hiến (573-606)

Thiên 2: Các Dòng Tu (607-709)

Thiên 3: Các tu Hội Ðời (710-730)

Tiết II: Các Tu Ðoàn Tông Ðồ (731-746)

 

Quyển III: Nhiệm Vụ Giáo Huấn Của Giáo Hội (747-833)

Thiên 1: Tác Vụ Lời Chúa (756-780)

Thiên 2: Hoạt Ðộng Truyền Giáo Của Giáo Hội (781-792)

Thiên 3: Giáo Dục Công Giáo (793-821)

Thiên 4: Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Và Ðặc Biệt Về Sách Báo (822-832)

Thiên 5: Việc Tuyên Xưng Ðức Tin (833)

 

Quyển IV: Nhiệm Vụ Thánh Hóa Của Giáo Hội (834-1253)

Phần I: Các Bí Tích (840-1165)

Thiên 1: Bí Tích Rửa Tội (849-878)

Thiên 2: Bí Tích Thêm Sức (879-896)

Thiên 3: Bí Tích Thánh Thể (897-958)

Thiên 4: Bí Tích Thống Hối (959-997)

Thiên 5: Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (998-1007)

Thiên 6: Bí Tích Truyền Chức (1008-1054)

Thiên 7: Bí Tích Hôn Phối (1055-1165)

Phần II: Các Việc Phụng Tự Khác (1166-1204)

Thiên 1: Các Á Bí Tích (1166-1172)

Thiên 2: Phụng Vụ Giờ Kinh (1173-1175)

Thiên 3: An Táng (1176-1185)

Thiên 4: Việc Tôn Kính Các Thánh, Ảnh Tượng Và Hài Cốt (1186-1190)

Thiên 5: Lời Khấn Và Lời Thề (1191-1204)

Phần III: Các Nơi Thánh Và Thời Gian Thánh (1205-1253)

Thiên 1: Nơi Thánh (1205-1243)

Thiên 2: Thời Gian Thánh (1244-1253)

 

Quyển V: Tài Sản Của Giáo Hội (1254-1310)

Thiên 1: Sự Ðắc Thủ Tài Sản (1259-1272)

Thiên 2: Sự Quản Trị Tài Sản (1273-1289)

Thiên 3: Các Khế Ước, Nhất Là Sự Chuyển Nhượng (1290-1298)

Thiên 4: Thiện Ý Nói Chung Và Thiện Quỹ (1299-1310)

 

Quyển VI: Chế Tài Trong Giáo Hội (1311-1399)

Phần I: Tội Phạm Và Hình Phạt Nói Chung (1311-1363)

Thiên 1: Sự Trừng Trị Tội Phạm Nói Chung (1311-1312)

Thiên 2: Hình Luật Và Mệnh Lệnh Hình Sự (1313-1320)

Thiên 3: Chủ Thể Có Thể Thụ Hình (1321-1330)

Thiên 4: Các Hình Phạt Và Các Sự Trừng Trị Khác (1331-1340)

Thiên 5: Việc Áp Dụng Hình Phạt (1341-1353)

Thiên 6: Sự Chấm Dứt Hình Phạt (1354-1363)

Phần II: Hình Phạt Cho Từng Tội Phạm (1364-1399)

Thiên 1: Những Tội Phạm Nghịch Với Tôn Giáo Và Sự Hợp Nhất Của Giáo Hội (1364-1369)

Thiên 2: Những Tội Phạm Ðến Giáo Quyền Và Sự Tự Do Của Giáo Hội (1370-1377)

Thiên 3: Sự Chiếm Ðoạt Chức Vụ Giáo Hội Và Những Tội Phạm Trong Việc Hành Sử (1378-1389)

Thiên 4: Tội Ngụy Tạo (1390-1391)

Thiên 5: Những Tội Phạm Ðến Các Bổn Phận Ðặc Biệt (1392-1396)

Thiên 6: Những Tội Phạm Ðến Sự Sống Và Tự Do Của Con Người (1397-1398)

Thiên 7: Tổng Tắc (1399)

 

Quyển VII: Tố Tụng (1400-1752)

Phần I: Sự Phán Xử Nói Chung (1400-1500)

Thiên 1: Tòa Án Có Thẩm Quyền (1404-1416)

Thiên 2: Các Cấp Bực Và Các Loại Khác Nhau Của Tòa Án (1417-1445)

Thiên 3: Kỷ Luật Phải Giữ Trong Các Tòa Án (1446-1475)

Thiên 4: Các Ðương Sự Trong Vụ Kiện (1476-1490)

Thiên 5: Tố Quyền Và Khước Biện (1491-1500)

Phần II: Tố Tụng Hộ Sự (1501-1670)

Tiết I: Tố Tụng Hộ Sự Thông Thường (1501-1655)

Thiên 1: Việc Khởi Tố (1501-1512)

Thiên 2: Sự Ðối Tụng (1513-1516)

Thiên 3: Sự Tiến Hành Vụ Kiện (1517-1525)

Thiên 4: Bằng Chứng (1526-1586)

Thiên 5: Những Vụ Kiện Phụ Ðới (1587-1597)

Thiên 6: Sự Công Bố Án Từ, Sự Kết Thúc Thẩm Cứu Và Sự Tranh Luận (1598-1606)

Thiên 7: Sự Tuyên Án (1607-1618)

Thiên 8: Sự Kháng Nghị Án Văn (1619-1640)

Thiên 9: Vấn Ðề Quyết Tụng Và Sự Phục Hồi Nguyên Trạng (1641-1648)

Thiên 10: Án Phí Và Bảo Trợ Tư Pháp Miễn Phí (1649)

Thiên 11: Sự Chấp Hành Án Văn (1650-1655)

Tiết II: Tố Tụng Hộ Sự Khẩu Biện (1656-1670)

Phần III: Vài Tố Tụng Ðặc Biệt (1671-1716)

Thiên 1: Tố Tụng Hôn Nhân (1671-1707)

Thiên 2: Vụ Tuyên Bố Sự Truyền Chức Vô Hiệu (1708-1712)

Thiên 3: Những Cách Thức Tránh Kiện Tụng (1713-1716)

Phần IV: Tố Tụng Hình Sự (1717-1731)

Phần V: Thủ Tục Việc Thượng Cầu Hành Chánh Và Việc Bãi Chức Hay Thuyên Chuyển (1732-1752)

Tiết I: Thượng Càu Kháng Lại Một Nghị Ðịnh Hành Chánh (1732-1739)

Tiết II: Thủ Tục Bãi Chức Hay Thuyên Chuyển Các Cha Sở (1740-1752)

(Nguyên bản La Ngữ được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 25-1-1983. Phép ấn hành bản Việt Ngữ do Ðức Cha John J. Leibrecht, Giám Mục Giáo Phận Springfield - Cape Girardeau, Springfield 1/7/1986)

Tự Sắc của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa Giêsu Thẩm Phán Nhân Từ Mitis Iudex Dominus Iesus (Thay thế các điều luật 1671-1691)

Những Vụ Án Tuyên Bố Hôn Nhân Bất Thành (1671-1691)

Những Nguyên Tắc Hướng Dẫn về thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành

 

Phần bổ túc:

- Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sửa đổi giáo luật (15/12/2009)

- Công bố thư luân lưu bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục vị thành niên (16/05/2011)

- Giải thích của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật về vạ tuyệt thông (11/06/2011)

- Ðức Thánh Cha thay đổi thẩm quyền bộ Phụng Tự (28/09/2011)

- Tòa Thánh ban hành qui chế mới và nội qui cho Caritas quốc tế (2/05/2012)

- Công bố Văn kiện của Bộ Giáo Dục Công Giáo về việc mục vụ ơn gọi linh mục (25/06/2012)

- Công bố 2 tự sắc Ðức tin nhờ đạo lý và Việc đào tạo các thừa tác viên (25/01/2013)

- Nội dung Tông thư tự sắc Normas nonnullas về vài thay đổi luật bầu Giáo Hoàng (22/02/2013)

- Lịch sử và qui luật mật nghị bầu Giáo Hoàng (2013)

- Tự sắc của Ðức Thánh Cha Phanxicô cải tổ hệ thống hình pháp tại Vatican (11/07/2013)

- Các giáo hạt tòng nhân và sứ vụ Tân Phúc âm hóa (13/07/2013)

- Ðức Thánh Cha công bố tông thư tự sắc phòng chống rửa tiền (8/08/2013)

- Thay đổi trong nghi thức rửa tội nhấn mạnh đến căn tính của Hội Thánh (25/08/2013)

- Ðức Thánh Cha ban hành Tự sắc thành lập Cơ quan Thẩm tra tài chính (18/11/2013)

- Ðức Thánh Cha thiết lập cơ cấu mới về kinh tế tại Vatican (24/02/2014)

- Tông thư Tự sắc Fidelis et dispensator prudens về việc quản lý kinh tế Toà Thánh (24/02/2014)

- Quy định của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích về nghi thức chúc bình an trong Thánh Lễ (3/08/2014)

- Ðức Thánh Cha kêu gọi tiến hành mau thủ tục giải hôn phối (5/11/2014)

- Ðức Thánh Cha tăng cường luật về hưu của các Hồng Y và Giám Mục (5/11/2014)

- Những Quy định mới về việc từ nhiệm của giám mục giáo phận và các giám chức Giáo triều (6/11/2014)

- Thành lập Hội đồng đặc biệt tại Bộ giáo lý đức tin (11/11/2014)

- Kỷ niệm mười năm Huấn thị Dignitas connubii về tính vô hiệu của hôn nhân (26/01/2015)

- Thay đổi nghi thức trao dây Pallium cho các vị Tổng Giám Mục chính tòa (29/01/2015)

- Công bố qui chế 3 cơ quan kinh tế tài chánh và kiểm toán của Tòa Thánh (3/03/2015)

- Công bố qui chế Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em (8/05/2015)

- Phê chuẩn Quy chế của Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên (8/05/2015)

- Ðức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc thành lập Quốc vụ viện Truyền thông (28/06/2015)

- Ðức Thánh Cha đơn giản hóa thủ tục xin giải hôn phối (8/09/2015)

- Giới thiệu Tự Sắc Mitis Iudex Dominus Iesus (15/09/2015)

- Ðức Thánh Cha thành lập cơ quan mới của Tòa Thánh về giáo dân (23/10/2015)

- Ðức Thánh Cha sẽ thành lập Cơ quan phụ trách các vấn đề Giáo dân Gia đình và Ðời sống (24/10/2015)

- Thư của ÐTC gửi ÐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh về các vấn đề liên quan đến cải tổ Giáo triều Rôma (29/10/2015)

- Phúc Chiếu của Ðức Thánh Cha về việc thi hành thủ tục mới giải hôn phối (11/12/2015)

- Thành lập Ủy ban mới của Tòa Thánh về các hoạt động y tế (12/12/2015)

- Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân (21/01/2016)

- Tại sao đôi tân hôn Công giáo không được thề hứa theo cách riêng của mình (23/01/2016)

- ÐTC tiếp kiến Toà Thượng thẩm Rota và nói Không nới lỏng các điều kiện tiêu hôn (23/01/2016)

- Ðức Phanxicô thay đổi nghi thức ngoại giao đối với các nguyên thủ quốc gia ly dị tái hôn (4/03/2016)

- Công bố qui luật mới về quản trị tài sản án phong thánh (10/03/2016)

- Giám Mục phải hỏi ý kiến Tòa Thánh trước khi lập dòng (20/05/2016)

- Bãi chức các giám mục và bề trên dòng lơ là xử lý những vụ lạm dụng (4/06/2016)

- Công bố việc thành lập và qui chế bộ giáo dân gia đình và sự sống (4/06/2016)

- Ðức Thánh Cha công bố Tự sắc về các thẩm quyền trong lãnh vực kinh tế tài chánh (9/07/2016)

- Tông Hiến của Ðức Thánh Cha về đời sống các nữ tu chiêm niệm (22/07/2016)

- Chính thức thành lập Bộ Giáo Dân Gia Ðình và Sự Sống (17/08/2016)

- Ðức Thánh Cha thành lập Bộ Dịch Vụ Phát Triển nhân bản toàn diện (31/08/2016)

- Toàn văn Tự sắc Humanam progressionem về việc thành lập Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện (2/09/2016)

- Phá thai và toan tính tự tử cản trở chịu chức thánh (14/09/2016)

- ÐTC ban hành Tự sắc De concordia inter Codices điều hợp hai bộ Giáo luật Latinh và Ðông phương (18/09/2016)

- Công bố qui chế mới Bộ Thông Tin của Tòa Thánh (22/09/2016)

- Tu chính qui luật cứu xét phép lạ trong các án phong thánh (23/09/2016)

- Huấn Thị của Bộ Giáo Lý đức tin về an táng và giữ tro hỏa táng (25/10/2016)

- Toàn văn Huấn thị Ad Resurgendum cum Christo về việc mai táng và lưu giữ tro hoả táng (28/10/2016)

- Các Giám mục Malta ban hành Những tiêu chí áp dụng Chương VIII Tông huấn Amoris Laetitia (17/01/2017)

- Giám Quản Tông tòa và việc bổ nhiệm các chức vụ

- Tự sắc về việc hiến dâng mạng sống cho tha nhân vì lòng bác ái (11/07/2017)

- Tự sắc Maiorem hac dilectionem một tiêu chuẩn mới cho án tuyên thánh và chân phước (12/07/2017)

- Ðức Thánh Cha qui định thủ tục cứu xét vắn tắt giải hôn phối (25/11/2017)

- Bộ Tuyên Thánh ban hành một Huấn thị mới về thánh tích (18/12/2017)

- Tự sắc mới của Ðức Thánh Cha về việc từ chức vì lý do tuổi tác (15/02/2018)

- Huấn Thị mới của Bộ Giáo Dục về việc học Giáo Luật (3/05/2018)

- Ðức Thánh Cha chấp thuận tính luân lý của việc cắt bỏ tử cung trong một số trường hợp (3/01/2019)

- Tội phạm và hình phạt theo luật Giáo Hội Công Giáo

- Communis Vita Vắng mặt bất hợp pháp 1 năm khỏi dòng đương nhiên bị trục xuất (26/03/2019)

- Tông Thư dưới dạng Tự Sắc Communis Vita của Ðức Thánh Cha Phanxicô (26/03/2019)

- Tự sắc Communis Vita Ðời Sống Chung của ÐTC thay đổi khoản luật sa thải tu sĩ khỏi hội dòng (28/03/2019)

- Cập nhật quy luật bổ sung cho Tông hiến Anglicanorum coetibus (9/04/2019)

- Công bố Tự Sắc mới của Ðức Thánh Cha chống nạn lạm dụng tính dục (9/05/2019)

- Nội dung tổng quát Tự sắc Vos Estis Lux Mundi Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian của Ðức Thánh Cha (10/05/2019)

- Tự Sắc Vos Estis Lux Mundi của Ðức Giáo Hoàng ban hành các quy tắc chống lạm dụng và che đậy (10/05/2019)

- Ủy ban Phụng Tự giải thích quy định về Giảng lễ Ðặt tay và Rảy nước phép (13/06/2019)

- Toà Ân giải Tối cao ra Tuyên bố về ấn tín toà giải tội (1/07/2019)

- Chú Dẫn của Tông Tòa Xá Giải về Ấn Tích Bí Tích (7/07/2019)

- Quyết định của ÐTC hủy bỏ bí mật tông tòa trong các trường hợp lạm dụng tính dục và ấu dâm (17/12/2019)

- Ðức Thánh Cha ban hành Tự sắc liên quan đến Niên trưởng Hồng y đoàn (21/12/2019)

- Ðức Thánh Cha giới hạn nhiệm kỳ niên trưởng Hồng y đoàn là 5 năm (22/12/2019)

- Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận (21/07/2020)

- Thư Bộ giáo lý đức tin về việc săn sóc người cuối đời (22/09/2020)

- Ðức Thánh Cha ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận (4/11/2020)

- Từ nay các giám mục phải có phép của Tòa Thánh mới được lập dòng tu (5/11/2020)

- Ðức Thánh cha thay đổi luật cho phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ (11/01/2021)

- Ðức Thánh Cha sửa đổi bộ luật hình sự của Vatican giảm án và cải tạo phạm nhân (17/02/2021)

- Bộ Giám mục và việc chọn và bổ nhiệm giám mục (27/04/2021)

- Ðức Thánh Cha đưa ra luật mới chống tham nhũng cấm văn hóa phong bì (30/04/2021)

- Các Hồng y và Giám mục sẽ bị xét xử tại Vatican như mọi người khác (3/05/2021)

- Ðức Thánh Cha chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân (11/05/2021)

- Công bố tự sắc Ðức Thánh cha thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên (12/05/2021)

- Ðức Thánh Cha cải tổ hình luật của Giáo hội Lòng thương xót đòi phải sửa phat (1/06/2021)

- Tiến trình sửa đổi Quyển VI của Bộ Giáo luật (1/06/2021)

- Những thay đổi chính trong bản văn mới của Quyển VI của Bộ Giáo luật (1/06/2021)

- Vài phản ứng về hình luật tu chính của Giáo Hội (6/06/2021)

- Qui luật chính thức đầu tiên về thỉnh nguyện viên phong thánh (15/10/2021)

- Bộ Phong thánh ban hành Quy chế về các thỉnh nguyện viên án phong thánh (18/10/2021)

- Bộ Phụng tự xác định vai trò của các Hội đồng giám mục trong việc dịch các bản văn phụng vụ (23/10/2021)

- Công bố các qui luật tu chính về những tội nặng (7/12/2021)

- Công bố nghi thức trao tác vụ giáo lý viên (13/12/2021)

- Bộ Phụng tự trả lời mười một nghi vấn về Tự sắc Traditionis Custodes (20/12/2021)

- Ðức Thánh cha cải tổ cơ cấu nội bộ của Bộ Giáo lý đức tin (14/02/2022)

- Tòa Thánh tản một số quyền về địa phương (17/02/2022)

- Tu sĩ không linh mục có thể làm Bề trên trong dòng giáo Sĩ (19/05/2022)

- Phải xin phép Tòa Thánh để lập hiệp hội giáo dân nhắm trở thành dòng tu (17/06/2022)

- Tòa Thánh tập trung động sản và tài sản khác nơi Ngân hàng Vatican (25/08/2022)

- Các tổ chức tại Vatican dưới quyền kiểm soát của Bộ Kinh tế (7/12/2022)

- Ðức Thánh cha điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức Tòa Giám quản Roma (2023/01/08)

- Tự sắc mới của Ðức Thánh cha về tài sản của Tòa Thánh (2023/02/24)

- Tòa Thánh chuẩn bị Văn kiện về ly dị tái hôn (2023/04/26)

- Phúc chiếu của Ðức Thánh cha về Tổng kiểm toán khi Tòa Thánh trống tòa (2023/05/26)

- Thư Ðức Thánh Cha thiết lập Ủy ban các Vị Tử đạo mới Chứng nhân Ðức tin (2023/07/06)

- Bộ Giáo lý đức tin khẳng định Người đổi giống và đồng tính luyến ái có thể làm cha mẹ đỡ đầu (10/11/2023)

- Thay đổi nhỏ của Bộ Giáo lý đức tin về việc thay đổi việc giữ tro hỏa táng (14/12/2023)

- Các Quy Ðịnh Ðể Tiến Hành Việc Phân Ðịnh Các Ðiều Ðược Cho Là Hiện Tượng Siêu Nhiên (21/05/2024)

 

(C) Copyright 1987, Các Dịch Giả giữ Bản Quyền

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page