Synod of Bishops

Khoa Hop

Thng Hoi ong Giam Muc The Gii ky th 16

Giai oan chuan b: 9/10/2021

Khoa hop nam 2023: 4~29/10/2023

Khoa hop nam 2024: 2~27/10/2024

Chu e "Tien ti mot Giao hoi hiep hanh:

hiep thong, tham gia va s mang"

 

 


 

Hai mi nha than hoc giup soan Tai lieu Lam viec Thng Hoi ong Giam muc

Phuc trnh cua Hoi ong Giam muc My chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii

Hoi ong Giam muc c gi bao cao ve Tong th ky Thng Hoi ong Giam muc

Uy nhiem th TC gi cac cha x nhan Cuoc gap g quoc te cac cha x vi Thng hoi ong

Th c Thanh cha gi cac cha s ve tien trnh hiep hanh

Th c Thanh Cha Phanxico gi cac Cha x

Khoang ba tram cha s the gii ve Roma trao oi ve Thng Hoi ong Giam muc th XVI

Hn 200 cha s the gii gap g gan Roma

Hng ve khoa hop Thng Hoi ong ve Hiep Hanh vao thang 10 nam 2024

Th c Thanh Cha gi c Hong Y Mario Grech nam 2024

c Thanh cha an nh mi e tai cho cac nhom nghien cu cua Thng Hoi ong Giam muc

Xac nh thi iem Khoa th hai cua Thng Hoi ong Giam muc XVI

Cac giao phan My thc hien t lang nghe bo tuc

Van phong Tong Th ky TH Tai lieu hng dan cac bc can thc hien e hng ti thang 10 nam 2024

Bao cao Tong hp ai hoi THGM Khoa I thang 10 nam 2023 Mot Hoi Thanh hiep hanh trong s vu

 

c cha Arrieta noi rang Can co nhng cai to trong Bo giao luat

c cha Oster nhan nh rang Cac giam muc c chia re la mot tham hoa

c Hong y Hollerich tuyen bo rang S hiep hanh la cho moi ngi

c Hong y Grech noi ve vai tro giam muc trong Giao hoi hiep hanh

Chu tch Hoi ong Giam muc c than phien v la th cua Chu tch Hoi ong Giam muc Ba Lan

c cha Barron khong ong y vi Van kien uc ket Thng Hoi ong Giam muc XVI

c Tong giam muc Fisher mong cai tien phng phap Thng Hoi ong Giam muc

c Tong giam muc Chu tch Hoi ong Giam muc Ba Lan gi th cho c Thanh cha

Chu tch Hoi ong Giam muc Ba Lan hop bao ve Thng Hoi ong Giam muc XVI

Thng Hoi ong 10 iem noi bat va quan trong cua Ban Tong hp

Cung bc i trong hi vong

 

Chu tch Hoi ong Giam muc Ba Lan nhan manh rang Can duy tr s thong nhat trong c tin

Cac tn hu LGBTQ that vong ve Van kien uc ket Thng Hoi ong

Cong bo ban Tng trnh uc ket Khoa I Thng Hoi ong Giam muc XVI

c Thanh cha be mac Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

Bai Giang Cua TC trong Thanh le Ket Thuc Thng Hoi ong Giam muc ky th XVI

Phien hop khoang ai th 22 va la phien cuoi cung e bo phieu chap thuan ban Tng trnh uc ket

Giao s hoa phu n khong giai quyet van e trong Giao hoi Cong giao

Tng trnh Tong hp cua Thng Hoi ong e ngh nhng cach thc co vu mot Giao hoi ong ngh

c Hong y Muller khong hai long ve Thng Hoi ong Giam muc XVI

Phien khoang ai th 21 e nghe oc Tng trnh uc ket Cong ngh hien nay

Th cua ai hoi thng le lan th XVI cua Thng Hoi ong Giam muc gi Dan Chua

Bc th cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th XVI gi dan Chua

Cong bo Th Thng Hoi ong Giam muc XVI gi Dan Chua

Phat bieu cua c Thanh cha tai phien hop th 18 cua Thng Hoi ong Giam muc

Dien van cua TC gi Cuoc hop Toan the lan th 18 cua Thng HGM thng le lan th 16

Thng Hoi ong Phien hop phe chuan thong iep Lang nghe moi ngi

Chuan b viec bo phieu ve S iep cua Thng Hoi ong gi Dan Chua

c Tong giam muc John Fisher canh giac ng gan moi s cho Chua Thanh Linh

Chuan b cong bo Th gi Dan Chua va pho bien Van kien Tong hp cua Cong ngh

Cha Radcliffe so sanh nam thang gia cac ky hop Thng Hoi ong vi viec mang thai

Trnh bay ban Tng trnh Tong hp mot hnh thc van kien uc ket

Chng t cua Tien s Estela Padilla trong phien hop khoang ai th XII

Thng Hoi ong m cuoc hop bao e cho biet noi dung cac cuoc thao luan cua cac nhom nho

Bai gii thieu cua c Hong y Hollerich ve phan B3 trong phien hop khoang ai th XII

Thng Hoi ong Giam muc khong thay oi c che Giao pham cua Giao hoi

Thng Hoi ong Giam muc cau nguyen cho cac nan nhan di dan

Phi chau tai Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI Tiep tuc nhom hop lan th 11 trong 35 nhom nho

Giao s Rowlands noi vi Thng Hoi ong rang s hiep thong la ve ep cua s a dang trong hiep nhat

Chng t ve S mang Ky thuat so trong Phien hop khoang ai th VIII cua Thng Hoi ong

Cac sinh hoat cua THGM Ky th XVI S vu cua giam muc va viec duyet lai giao luat neu can

Chu tch Hoi ong Giam muc c quang cao Con ng Cong ngh

c Tong giam muc Ganswein phe bnh s qua chu tam vao c cau Giao hoi

Hai giam muc Trung Quoc ri khoi Thng Hoi ong Giam muc sm

Thng Hoi ong Bai gii thieu cua c Hong Y Hollerich trong Phien hop khoang ai th VIII

N tu chu toa noi rang Thng Hoi ong ang tao tien e cho nhng thay oi trong tng lai

Cac sinh hoat trong tuan th 3 cua Thng Hoi ong Giam muc XVI Bao ve s kn ao

Lo ngai ve phng phap mi tai Thng Hoi ong Giam muc

Cac thanh vien cua Thng Hoi ong Giam muc XVI hanh hng ba hang toai ao Roma

Cac tham d vien cua Thng Hoi ong cau nguyen cho hoa bnh

c Hong y Ambongo canh giac ng ch i thai qua ni Thng Hoi ong Giam muc XVI

c Hong y Muller tai phe bnh Con ng Cong ngh c

Thnh cau cua Uy ban Toa Thanh bao ve tre em gi en Thng Hoi ong Giam muc

Cong bo ket qua cuoc bau cac thanh vien Uy ban Tng trnh Tong hp Cong ngh

c Tong giam muc Job noi ve Sinodalita theo Chnh thong giao

Sinh hoat tuan th hai cua Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

T Roma c cha Giuse o Manh Hung chia se ve Thng Hoi ong Giam muc

Cac hoat ong trong ngay 5 va 6 thang Mi nam 2023 cua Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

Thng Hoi ong ve tnh ong ngh a bat au thao luan nhom

Nhan nh cua c Hong y Gerhard Ludwig Muller ve Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

Bo trng Truyen thong keu goi ky gia an chay tin tc

Chu tch Hoi ong Giam muc c phe bnh viec tach Giao hoi khoi che o ngh vien

Phien Khoang ai au tien cua Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

Dien T Khai Mac Thng Hoi ong Cua c Thanh Cha Phanxico tai Hoi trng Phaolo VI

TC keu goi im lang va tam dng khi ngo li vi phien au tien cua Thng Hoi ong Giam Muc

Cac nha to chc Thng Hoi ong Giam Muc ve tnh ong ngh nhan manh ti Ng phap ong ngh

Thanh le Khai mac Thng Hoi ong Giam muc The gii Ky th XVI

Bai giang cua c Phanxico trong thanh le khai mac ai hoi Thng Hoi ong Giam muc lan th XVI

Bai giang cua TC trong Thanh le Khai mac Thng Hoi ong Giam Muc ve tnh ong ngh

Nhiem vu hang au cua Thng Hoi ong la tai tap chu cai nhn cua chung ta vao Thien Chua

 

Suy t than hoc cua Cha Ormond Rush tai phien hop khoang ai th XVI

Bai trnh bay cua Cha Ormond Rush tai cuoc hop toan the cua Thng Hoi ong

Bai suy niem cua cha Timothy Radcliffe OP tai phien hop khoang ai th XVI

Suy t than hoc cua cha Dario Vitali tai Phien hop khoang ai th XII

Thng Hoi ong Bai suy niem cua c Thanh Cha trong buoi cau nguyen cho ngi di c va t nan

Bai suy niem cua cha Timothy Radcliffe OP tai phien hop khoang ai th XII Cong ong Gierusalem

Suy t than hoc cua cha Carlos Maria Galli tai phien hop khoang ai th VIII ong Trach Nhiem

Buoi hop Toan the lan th sau cua Thng Hoi ong Cac iem e suy niem thieng lieng

Suy t than hoc cua giao s Anna Rowlands tai phien hop khoang ai th IV Hiep Thong Tiec Ci Con Chien

S hien dien cua cha Timothy Radcliffe mot tu s Dong a Minh ly giai ve v Giao hoang Dong Ten

Bai suy niem cua cha Timothy Radcliffe OP tai phien hop IV Ngi phu n Samari ben b gieng

Tnh tam Thng Hoi ong Giam muc Suy niem 6 Thanh Than Chan Ly

Tnh tam Thng Hoi ong vi cha Timothy Radcliffe OP bai VI Than kh s that

Tnh tam Thng Hoi ong Giam muc Suy niem 5 Tham Quyen

Tnh tam Thng Hoi ong vi cha Timothy Radcliffe OP bai V Quyen bnh

Tnh tam Thng Hoi ong Giam muc Suy niem 4 Cuoc oi thoai tren ng Emmau

Tnh tam Thng Hoi ong vi cha Timothy Radcliffe OP bai IV Cuoc Tro chuyen tren ng Emmau

Tnh tam Thng Hoi ong Giam muc Suy niem 3 Tnh bang hu

Tnh tam Thng Hoi ong vi cha Timothy Radcliffe OP bai III Tnh bang hu

Tnh tam Thng Hoi ong Giam muc Suy niem 2 Nha trong Thien Chua va Thien Chua trong nha chung ta

Tnh tam Thng Hoi ong Bai II nha trong Thien Chua va Thien Chua nha trong chung ta

Tnh tam Thng Hoi ong Giam muc Suy niem 1 Hy vong khi khong con hy vong

Tnh tam Thng Hoi ong vi cha Timothy Radcliffe OP Bai I Niem hy vong chong lai hy vong

Cac tham d vien Thng Hoi ong c khuyen khch vt qua moi bat ong cua chung ta

Cac thanh vien Thng Hoi ong Giam muc tnh tam

 

Cong bo ban tra li cua c Thanh cha ve nam nghi van cua nam hong y

c Phanxico tra li cac dubia do 5 Hong Y neu ra

Buoi Canh thc ai ket chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Buoi Canh Thc Cau nguyen ai ket trc khi Thng Hoi ong ve tnh ong ngh khai mac

Chuan b buoi canh thc ai ket chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Chu tch Hoi ong Giam muc Ba Lan noi ve Thng Hoi ong Giam muc ky th XVI

Hai giam muc Hoa Luc tham d Thng Hoi ong Giam muc the gii

c Hong y Thuy ien noi ve van e truyen chc cho phu n

Th c Hong y Mario Grech mi goi cau nguyen cho Thng Hoi ong

c Hong y Grech xin cac tn hu cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam muc the gii ky th XVI

Chu tch Hoi ong Giam muc c hy vong Thng Hoi ong Giam muc mau le bo phieu cai to

Thng Hoi ong ve hiep hanh Mot so ieu nen biet xung quanh khoa hop th nhat vao thang 10 nam 2023

Hoi ngh Tham van ve Huan luyen Hiep hanh cho Giao hoi tai chau A lan I

Chng trnh le tan phong cac hong y mi va khai mac Thng Hoi ong Giam muc

HY Sako keu goi Thng Hoi ong Giam muc quan tam ti cac Giao hoi ong phng

Hop bao ve viec chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii

c Thanh cha xin cac ky gia giup pho bien ve Thng Hoi ong Giam muc

Tai lieu Lam viec cho Khoa hop th nhat cua ai hoi Thng Hoi ong Giam muc Thang 10 nam 2023

Cac Phieu Lam Viec cho ai hoi Thng Hoi ong Khoa hop th nhat Thang 10 nam 2023

Thng Hoi ong Giam muc khong giong Thng Hoi ong cua Tin lanh hay Chnh thong

c Hong y Grech giai thch rang Cong ngh sap ti la Thng Hoi ong cua cac Giam muc

c cha Stefan Oster noi rang ng qua mong i ni Thng Hoi ong Giam muc

oi net ve Tai lieu lam viec va Danh sach cac tham d vien ai hoi TH thang 10 nam 2023

Cac khuynh hng khac nhau cua cac tham d vien Thng Hoi ong Giam muc

Cong bo danh sach cac tham d vien Thng Hoi ong Giam muc Ky th XVI

Mot so phan ng ve Tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam muc

Cong bo Tai lieu lam viec Thng Hoi ong Giam muc the gii

Tai lieu lam viec Thng Hoi ong Giam muc se c cong bo ngay 20 thang Sau nam 2023

c Hong y Mario Grech canh giac ve Con ng Cong ngh

Cac en thanh c Me cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam muc

Chap thuan d thao Tai lieu Lam viec Thng Hoi ong Giam muc

Chu tch Hiep hoi cac Be tren Tong quyen dong n cam n trc nhng thay oi cua Toa Thanh

80 thanh vien khong phai la giam muc co quyen bo phieu tai Thng Hoi ong Giam muc

Uy ban soan Tai lieu Lam viec Thng Hoi ong Giam muc

 

Tuyen bo ket thuc phien hop chau luc cua cac Giam muc Cong Giao Chau ai Dng ve tnh ong ngh

Cong bo van kien Bangkok ve chng trnh hanh ong cua cac Giao hoi Cong giao tai A chau

Thiet lap Uy ban chuan b Thng Hoi ong Giam muc XVI

Phien hop cap chau luc Trung ong ong phng chung ta hoac cung la Kito hu hoac khong

Tuyen bo cuoi cung cua phien hop luc a Chau Phi ve tnh ong ngh

Phien hop cap chau luc ve tnh ong ngh cua Chau Phi va Madagascar

Hai bai dien van cua hai v Hong Y Ladaria va Ouellet vi cac Giam Muc c Hay ngng Con ng ong ngh

Khoa hop cua Giao hoi tai Phi chau chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Cac giam muc c bac bo s chong oi cua Toa Thanh oi vi cai to tai c

c S than Toa Thanh tai c nhan manh rang Toa Thanh cam Hoi ong Cong ngh.

Mot so viec lam cu the e tn hu Viet Nam song tinh than hiep hanh

Ban tng trnh cua Giao Hoi ai Loan trong khoa hop cap ai Luc A Chau chuan b cho Thng Hoi ong

Tieng noi A chau ve Thng Hoi ong Giam muc

Hoi ong Giam muc c nhom khoa hop mua xuan

Bai giang cua HY Charles Maung Bo trong thanh le be mac ai hoi TH Cap chau luc A chau

Ket thuc khoa hop cap ai luc A chau chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii XVI

ai hoi Thng Hoi ong Cap chau luc cua Giao hoi A chau ngay be mac Moi ngi eu co tieng noi

Bai thuyet trnh cua HY Jean Claude Hollerich tai ai hoi TH Cap chau luc cua Giao hoi A chau

Bai thuyet trnh cua N tu Nathalie Becquart tai ai hoi TH Cap chau luc cua Giao hoi A chau

Hoi ngh cap ai Luc A Chau chuan b Thng HGM The Gii ngay III Thanh Le Be Mac

Nhng tieng noi cua cac n giao dan trong Hoi ngh cap Luc a Chau A ve mot Giao Hoi Hiep Hanh

Dien van cua c Hong y Mario Grech tai ai hoi TH Cap Chau luc cua Giao hoi A chau

ai hoi Thng Hoi ong Cap chau luc cua Giao hoi A chau ngay II Mot cuoc oi thoai tam linh

Hoi ngh cap ai Luc A Chau ngay th hai oi thoai Tam Linh Spiritual Conversation

Khoa hop cua Giao hoi A chau chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii

Bai giang cua TGM Tarcisio Isao Kikuchi trong thanh le khai mac ai hoi TH Cap chau luc A chau

Thanh le Khai Mac Hoi ngh cap ai Luc A Chau chuan b cho THGM The Gii lan th 16

Hoi ngh cap ai luc cua Giao hoi A chau chuan b Thng Hoi ong Giam Muc the gii

Ba Khoa hop mien e chuan b Thng Hoi ong Giam muc XVI

Khoa hop cap ai luc Au chau chuan b Thng Hoi ong Giam muc

c Hong y Mario Grech than phien s chong oi Thng Hoi ong Giam muc ve ong hanh

Khoa hop cap ai luc Au chau chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii

Chuan b cac khoa hop cap ai luc ve Thng Hoi ong Giam muc

Cac giam muc My va Canada hop trc tuyen ve Tai lieu chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Chu tch HGM c phan khi vi Tai lieu lam viec cua Thng HGM giai oan chau luc

c Thanh cha Phanxico keo dai Thng Hoi ong Giam muc th XVI nam 2023 thanh hai khoa

TC quyet nh keo dai THGM thanh hai khoa vao thang 10/2023 va thang 10/2024

Ket thuc khoa hop soan Van kien cho giai oan ai luc chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Hop bao chuan b giai oan ai luc cua Thng Hoi ong Giam muc

 

Tong hp giai oan I cap giao phan Thng Hoi ong Giam muc

Ket toan au tien ve tien trnh chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii lan th 16

c S than Toa Thanh keu goi Giao hoi tai c hay hiep nhat vi Giao hoi hoan vu

Bat au ai hoi th ba cua Con ng Cong ngh cua Cong giao c

Cac giam muc Malaysia Singapore va Brunei trong tien trnh cong ngh ong hanh

Kinh Cau Cho Thng Hoi ong Giam Muc 2023

Hoi ngh ve ong gop cua Chnh thong giao cho tien trnh Thng Hoi ong Giam muc nam 2023

Gia han giai oan th nhat tien trnh Thng Hoi ong Giam muc

HY Dolan xac nh bay nguyen tac cho tien trnh chuan b Thng Hoi ong Giam muc nam 2023

Cac Giao hoi a phng chuan b khai mac Thng Hoi ong Giam muc

Hay e thanh Giuse gi hng trong tien trnh Thng Hoi ong

Thanh le khai mac Thng Hoi ong Giam muc lan th XVI

Thanh le khai mac tien trnh Thng Hoi ong Giam muc

c Thanh cha chu toa buoi suy t khi au hanh trnh Cong ngh ong hanh

c Thanh Cha khai mac Thng Hoi ong Giam muc lan th XVI

c Hong y Paul Cordes noi ve Thng Hoi ong Giam muc

Khai mac cong ong toan quoc Australia

c Thanh cha khai mac tien trnh cong ngh

c Thanh Cha se c hanh Thanh le khai mac Thng Hoi ong giam muc lan th XVI

Hng en tien trnh hiep hanh c Thanh Cha e xng

Pho Tong th ky Thng Hoi ong Giam muc giai thch ve Sinodalita

Cac giam muc Bac Au Kho khan trong viec thi hanh tien trnh cong ngh

D am ve hai Van kien chuan b Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 16

Cong bo Van kien chuan b Thng Hoi ong Giam muc

Tai lieu chuan b va hng dan giai oan tham van cua Thng Hoi ong giam muc

Hng ti THGM 2023 ay la ni hiep thong gia cac ac sung khong phai tranh luan y thc he

Toa Thanh bat au chuan b cho Thng Hoi ong Giam Muc

Cam nang cho Thng Hoi ong Giam muc ve tnh hiep hanh (Ban dch Viet ng cua HGMVN)

Tai lieu chuan b Thng Hoi ong Giam muc lan th XVI (Ban dch Viet ng cua HGMVN)

Chuan b Thng Hoi ong Giam muc the gii ky th 16

c Thanh Cha bo nhiem c Hong Y Hollerich lam Tong tng trnh vien Thng Hoi ong giam muc

Chuyen dai Con ng cong ngh

c Thanh cha se khai mac hanh trnh Thng Hoi ong cua Giao hoi

c Thanh Cha thay oi cach thc tien hanh Thng Hoi ong giam muc

c Hong y tan c Grech Sap bat au chuan b Thng Hoi ong Giam muc 2022

Cong bo chu e Thng Hoi ong Giam Muc lan th XVI nam 2022

Thng Hoi ong giam muc the gii lan XVI se c to chc vao nam 2022

Thng Hoi ong Giam muc the gii ky th 16 se tien hanh vao mua thu 2022

 

c Tong giam muc Fiji tiep tuc hy vong c Thanh Cha trieu tap Thng Hoi ong Giam muc ve Chau ai Dng

c Tong giam muc Fiji keu goi trieu tap Thng Hoi ong Giam muc ve Chau ai Dng


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page