Th c Hong y Mario Grech mi goi

cau nguyen cho Thng Hoi ong

 

Th c Hong y Mario Grech mi goi cau nguyen cho Thng Hoi ong.

Nt. Anna Ngoc Diep, OP. chuyen dch Viet ng

Vatican (WH 16-09-2023) - Trong mot la th e ngay 12 thang 09 nam 2023 gi ti cac Giam muc giao phan tren toan the gii, c Hong y Mario Grech, Tong Th ky Thng Hoi ong, mi goi cac tn hu tham gia cau nguyen cho ai hoi thng le lan th XVI cua Thng Hoi ong Giam muc: "Hng ti mot Giao hoi Hiep hanh: Hiep thong, Tham gia, va S vu" se c c Thanh Cha khai mac vao ngay mong 04 thang 10 nam 2023.

Di ay la ban dch Viet n noi dung la th cua c Hong y:

 

Van Phong Th Ky

Thng Hoi ong

Vatican, ngay 12 thang 9 nam 2023

Prot. No. 230382

Anh em trong hang Giam muc than men,

"Dan Chua a va ang tien bc ke t khi c Thanh Cha Phanxico trieu tap toan the Giao hoi trong Thng hoi ong vao thang 10. 2021" (Tai lieu lam viec, 1), va gi ay chung ta a at c mot cot moc quan trong khac trong tien trnh nay von a khi s vi viec thnh y Dan Chua. Trong vai ngay na, vao ngay mong 04. 10, c Thanh Cha se khai mac phien hop th nhat cua ai hoi thng le lan th XVI cua Thng Hoi ong Giam muc, "Hng ti mot Giao hoi Hiep hanh: Hiep thong, Tham gia, va S vu".

"Khong co cau nguyen se khong co Thng Hoi ong" (c Thanh Cha Phanxico, Y cau nguyen thang 10.2022). Thng Hoi ong trc het la mot bien co cau nguyen va lang nghe khong ch co s tham gia cua cac thanh vien Thng Hoi ong, ma con cua moi ngi a lanh phep Ra, va cua moi Giao hoi a phng. That vay, vao luc nay tat ca chung ta eu c mi goi hiep nhat trong s hiep thong cau nguyen va trong li khan cau Chua Thanh Than hng dan chung ta nhan ra ieu Chua muon ni Giao hoi cua Ngai ngay nay. V vay, toi viet cho anh em, nhng ngi la "nguyen tac hu hnh va nen tang cua s hiep nhat" (LG 23) trong cac Giao hoi a phng cua anh em, va la nhng linh hoat vien au tien cua viec cau nguyen oi vi phan dan Chua c uy thac cho anh em, e toan the Giao hoi co the dang len Thien Chua "mot li cau nguyen khong ngng" (Cv 12, 5) cho c Thanh Cha - c Giao hoang Phanxico - va cho tat ca cac thanh vien cua Thng Hoi ong. Do o, toi xin anh em hay cau nguyen cho Thng Hoi ong, va khuyen khch moi cong oan Kito hu trong Giao hoi a phng cua anh em, ac biet la cac cong oan an vien, hay ong tam nhat tr va khong ngng cau nguyen. Cau nguyen la mot trong nhng hnh thc tham gia cu the cua moi giam muc vao hoat ong hiep oan va la dau ch noi bat cua s quan tam en Giao hoi hoan vu (x. Apostolorum successores, 13).

Cau nguyen c the hien di nhieu hnh thc khac nhau nham dien ta chieu kch a dang cua i song hiep hanh cua Giao hoi. Trc het, cau nguyen la lang nghe. Khi m ra tien trnh Thng Hoi ong, c Thanh Cha khang nh: "Thng Hoi ong mang en cho chung ta c hoi e tr thanh mot Giao hoi biet lang nghe, ra khoi nhp ieu cua thoi quen thng ngay, tam ngng nhng lo lang muc vu cua chung ta e dng lai va lang nghe" (Moment of Reflection, Roma, ngay mong 09.10.2021). Bc au tien trong viec cau nguyen la lang nghe Li Chua, lang nghe Than Kh. V vay, ong gop trc het cua moi ngi a lanh phep Ra vao viec khai mac ai hoi Thng Hoi ong se la viec lang nghe Li Chua va Than Kh vi niem xac tn rang tieng noi cua Than Kh la ieu thiet yeu oi vi s phan nh mang tnh giao hoi.

ac tnh th hai cua cau nguyen la ton th. c Thanh Cha noi ro: "Ngay nay chung ta thieu viec cau nguyen ton th biet bao; Nhieu ngi khong ch mat i thoi quen ma con ca khai niem ve y ngha cua viec th phng Thien Chua!" (Roma, ngay mong 09.10.2021). V the, viec lang nghe phai c theo sau bang viec thinh lang ton th trong s knh s trc nhng g Thien Chua ang noi vi Giao hoi va nhng g Than Kh khi day trong Giao hoi ngay nay. Lo trnh hiep hanh a i cho en nay dan chung ta en s ngac nhien va kinh ngac, en s chuyen oi cai nhn cua chung ta t noi buon cam chu (x. Lc 24, 17) sang s mang vui ti cua nhng ngi a kham pha ra s hien dien cua ang Phuc Sinh gia chung ta (x. Lc 24, 33).

ac tnh th ba cua cau nguyen la chuyen cau. Chung ta phai tin vao hieu qua cua li cau nguyen chuyen cau, von khong he tai viec uon nan y muon cua Thien Chua theo y muon cua chung ta. Trai lai, la cau xin Chua soi sang tam hon chung ta bang quyen nang cua Thanh Than ban s song e chung ta co the phan nh va thc thi y muon cua Ngai. "Chuyen cau" cung co ngha la chu trach nhiem, tuyen bo trc mat Thien Chua ve s tham gia va lien ket cua chung ta. "Chuyen cau" co ngha la noi, "Toi quan tam, toi tham gia, viec o thuoc ve toi". Cau bau cho Thng Hoi ong, cho tat ca cac thanh vien va trc het la cho c Thanh Cha, ngi thng xuyen xin chung ta cau nguyen cho ngai, co ngha la thc hien hanh vi tham gia cao nhat.

Cuoi cung, cau nguyen la ta n, nhn nhan tnh u viet cua hanh ong va an sung cua Thien Chua trong moi cong viec cua chung ta cung nh trong i song cua cong oan Kito hu. Theo li cua c Thanh Cha: "Li cau nguyen ta n luon bat au t ay: t viec nhan ra rang chnh mnh a c an sung i trc. Chung ta a c ngh ti trc khi chung ta hoc e biet suy ngh; chung ta a c yeu thng trc khi chung ta hoc e biet yeu thng; chung ta a c mong muon trc khi mot c muon nay sinh trong tam hon chung ta" (Tiep kien chung, ngay 30.12.2020). Li cau nguyen ta n la mot "lieu phap" thc s giup chung ta chuyen t s thu mnh vao chnh mnh sang s ci m e co the kham pha nhng g Thien Chua tiep tuc thc hien trong Giao hoi cua Ngai.

Anh em than men, vi li cau nguyen lang nghe, ton th, chuyen cau, va ta n, trong quyen nang cua Chua Thanh Than, toan the cong oan Giao hoi se hien dien tai Thng Hoi ong nh mot s kien lien quan en tat ca nhng ai a lanh phep Ra. Toi mi goi anh em nhan manh en viec cau nguyen cho Thng Hoi ong, ac biet la vao ngay mong 01 thang 10, Chua nhat XXVI Thng nien (Nam A), nhac nh viec cau nguyen trong bai giang, trong Li nguyen chung, va trong phep lanh cuoi c hanh Thanh The. e at muc ch nay, toi nh kem mot so ban van co the c s dung cho Li cau nguyen chung va phep lanh cuoi thanh le.

Xin cam n anh em v s quan tam trong viec hng dan cac Giao hoi a phng cua anh em tren hanh trnh hiep hanh, va ta n Chua v nhng hong an hiep thong va niem hy vong vui ti ma Ngai lam trien n tren hanh trnh giao hoi, toi cung bao am vi anh em ve li cau nguyen cua toi danh cho anh em va cho tha tac vu cua anh em nhan danh toan the Giao hoi. Xin Than Kh cua Chua luon soi sang va dan dat chung ta tren con ng thanh y cua Ngai, v ch co Li Chua mi lam cho chung ta song (x. Tv 119, 50) va ch ni Li Chua chung ta mi tm thay niem vui.

Trong tnh huynh e,

Hong y Mario Grech

Tong th ky

 

Nt. Anna Ngoc Diep, OP, chuyen dch Viet ng

Dong a Minh Thanh Tam

Chuyen ng t: synod.va (15.09.2023)

(Nguon: Hoi ong Giam Muc Viet Nam)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page