Töï töû
vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page