Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Haøn Laâm Vieän söï soáng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Haøn Laâm Vieän söï soáng

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Haøn Laâm Vieän söï soáng.

Vatican - 27.02.99 - Luùc 11:45 tröa thöù Baûy, 27/02/99, ÑTC ñaõ tieáp khoaûng 100 vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù naêm cuûa Haøn Laâm Vieän söï soáng, ñöôïc khai maïc thöù Naêm 25/02/99 vaø keát thuùc thöù Baåy 27.02.99, trong Noäi Thaønh Vatican. Ñeà taøi cuûa Khoùa Hoïp laàn naøy laø: "Phaåm giaù cuûa ngöôøi haáp hoái". Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï, ÑTC noùi: "Ñeà taøi naøy chuû yù ñem ñeán aùnh saùng Giaùo Lyù vaø söï khoân ngoan, cho moät vaán ñeà, xeùt theo bình dieän naøo ñoù, laø môùi meû vaø gay go. Thôøi ñaïi chuùng ta ñang soáng, ñoøi hoûi ta huy ñoäng taát caû caùc nghò löïc cuûa ñöùc baùc aùi Kitoâ, cuûa tình lieân ñôùi nhaân loaïi, ñeå ñoái phoù vôùi thaùch ñoá môùi cuûa luaät hôïp thöùc hoùa "vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø vieäc trôï giuùp töï töû". Thöïc ra, söï soáng cuûa ngöôøi ñang haáp hoái vaø cuûa beänh nhaân traàm troïng, ngaøy nay bò ñe doïa bôûi nhieàu nguy hieåm: nhöõng nguy hieåm naøy coù luùc trong hình thöùc cuûa vieäc cö xöû voâ nhaân ñaïo, coù luùc trong söï khoâng ñeám xæa gì ñeán vaø caû vieäc boû rôi haún nöõa, ñeán ñoä ñi ñeán vieäc laøm cho cheát eâm dòu. Trong boái caûnh yù thöùc heä thôøi nay, trong ñoù nhöõng chieán dòch nhaèm thieát laäp nhöõng leà luaät uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø vieäc töï saùt ñöôïc giuùp ñôõ, moãi ngaøy moãi maïnh meõ trong dö luaän quaàn chuùng, ÑTC nhaéc laïi raèng: Giaùo Hoäi, trong vieäc beânh vöïc tính caùch thaùnh thieâng cuûa söï soáng, caû söï soáng cuûa ngöôøi haáp hoái, khoâng tuaân theo söï tuyeät ñoái hoùa naøo cuûa söï soáng theå xaùc, nhöng daïy phaûi toân troïng phaåm giaù thöïc cuûa con ngöôøi, laø taïo vaät cuûa Thieân Chuùa, vaø giuùp ñôõ ñoùn nhaän caùch bình thaûn caùi cheát khi caùc söùc maïnh theå xaùc khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa.

Vì theá, ÑTC nhaéc laïi con ñöôøng höôùng daãn tinh thaàn ñoái vôùi beänh nhaân traàm troïng vaø ngöôøi haáp hoái; con ñöôøng naøy, moät ñaøng, choáng laïi vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø vieäc töï töû coù trôï giuùp, vaø, ñaøng khaùc, cuõng choáng laïi nhöõng hình thöùc cuûa söï "maõi mieát ñieàu trò", vôùi baát cöù giaù naøo, nhöng thaät ra chuùng khoâng coøn naâng ñôõ thöïc söï cho söï soáng vaø phaåm giaù cuûa ngöôøi haáp hoái. Ñeå ñoái phoù vôùi thaùch ñoá hieän nay, ÑTC noùi: Vieäc phaûn ñoái khuynh höôùng naøy veà caùi cheát trong dö luaän quaàn chuùng vaø trong caùc Quoác Hoäi khoâng ñuû, nhöng coøn caàn phaûi daán thaân xaõ hoäi vaø chính caùc cô caáu cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc giuùp ñôõ xöùng ñaùng cho ngöôøi haáp hoái. Chính trong vieãn töôïng naøy, ÑTC khuyeán khích taát caû nhöõng ai coå voõ nhöõng coâng vieäc vaø nhöõng saùng kieán, ngoõ haàu khoâng moät ngöôøi haáp hoái naøo bò boû rôi coâ ñoäc moät mình khoâng coù söï giuùp ñôõ naøo tröôùc caùi cheát gaàn keà. Ñaây laø baøi hoïc cuûa bieát bao Vò Thaùnh Nam, Nöõ trong caùc theá kyû vaø môùi ñaây cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta, vôùi nhöõng saùng kieán töø thieän toát laønh cuûa Meï. Vì theá, ñieàu caàn laø moãi coäng ñoàng giaùo phaän vaø giaùo xöù ñöôïc giaùo duïc veà vieäc coi soùc, canh giöõ caùc ngöôøi giaø caû, veà vieäc chöõa beänh vaø vieáng thaêm caùc beänh nhaân thuoäc khu vöïc cuûa mình, (vieáng thaêm) taïi nhaø vaø trong caùc cô caáu daønh rieâng, theo söï caàn thieát cuûa moãi ngöôøi.

Sau cuøng ÑTC khuyeán khích laäp theâm caùc cô sôû môùi ñeå ñoùn nhaän caùc ngöôøi giaø caû soáng moät mình, khoâng coøn töï giuùp mình ñöôïc nöõa; vaø nhöõng toå chöùc roäng raõi khaép nôi ñeå naâng ñôõ kinh teá, ngoaøi vieäc naâng ñôõ tinh thaàn, cho caùc gia ñình muoán giöõ laïi nhaø ngöôøi ñau yeáu naëng, nhieàu khi phaûi gaùnh chòu nhöõng hy sinh quaù naëng neà. Caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông vaø caùc Doøng tu coù theå ñem ñeán moät chöùng taù tieân phong trong laõnh vöïc naøy.

Keát baøi dieãn vaên daøi, ÑTC nhaéc laïi lôøi Chuùa Gieâsu: "Ta ñau yeáu vaø caùc con ñaõ ñeán vieáng thaêm Ta".

Ñöôïc bieát: Haøn Laâm Vieän söï soáng do ÑTC Gioan Phaoloâ II thieát laäp ngaøy 11.02.1994, vôùi muïc ñích nghieân cöùu caùc vaán ñeà lieân heä ñeán vieäc thaêng tieán vaø baûo veä söï soáng, vaø thoâng tin cho caùc vò coù traùch nhieäm Giaùo Hoäi veà nhöõng ñieåm coù lieân quan ñeán Y-Sinh Hoïc, (Biomeùdicales) vaø veà caùc toå chöùc xaõ hoäi-y teá, vöøa nhaèm ñeán vieäc taïo thaønh moät neàn vaên hoùa söï soáng, trong söï toân troïng Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi. Caùc thaønh vieân ñöôïc aán ñònh laø 70 vò, do chính ÑTC löïa choïn trong caùc hoïc giaû treân caû theá giôùi, chuyeân moân vaø coù sôû tröôøng, khoâng phaân bieät toân giaùo, mieãn laø caùc vò naøy kyù baûn cam ñoan laø nhöõng ngöôøi phuïc vuï söï soáng vaø cam ñoan haønh ñoäng phuø hôïp vôùi Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi.


Haøn Laâm Vieän veà söï soáng hoïp taïi Vatican

Haøn Laâm Vieän veà söï soáng hoïp taïi Vatican.

Vatican - 25.02.99 - Trong hai ngaøy laøm vieäc trong Noäi Thaønh Vatican, töø thöù Naêm 25/02/99 heát thöù Baåy 26/02/99, Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà söï soáng nghieân cöùu nhöõng khuynh höôùng vaên hoùa ñöùng tröôùc söï cheát trong xaõ hoäi thôøi nay; ñoàng thôøi cuõng nghieân cöùu nhöõng naêng ñoäng taâm lyù cuûa con ngöôøi thôøi nay tröôùc söï cheát. Trong caùc cuoäc thaûo luaän, moïi ngöôøi thaáy raèng: ngaøy nay coù moät noå löïc troán traùnh söï cheát, khoâng muoán bieát ñeán söï cheát, khoâng ñeám xæa ñeán noù, vaø taát caû nhöõng ñieàu naøy ñeø naëng treân ngöôøi haáp hoái vaø coù theå ñöa ñeán vieäc boû rôi ngöôøi ñang ôû trong tình traïng ñaùng thöông naøy: vieäc laøm cho cheát eâm dòu treân thöïc teá ñaõ thöïc hieän tröôùc caû khi laøm ra luaät leä, bôûi vì trong xaõ hoäi ngaøy nay, ngöôøi ta toå chöùc thaønh nhöõng phong traøo thuùc ñaåy ñi deán vieäc hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu".

Caùc vò thuyeát trình ñaõ trình baøy söï cheát trong thöïc teá sinh lyù; ñaõ noùi veà caùi cheát trí oùc vaø nhöõng daáu hieäu y khoa cuûa söï cheát; sau ñoù, söï cheát ñöôïc trình baøy trong thöïc taïi thaàn hoïc vaø trieát hoïc vaø ñöôïc taäp trung vaøo phaåm giaù cuûa ngöôøi cheát. Cheát laø luùc toång hôïp cuûa moät ñôøi soáng. Ñôøi soáng ñuùc keát laïi trong luùc cheát vaø cheát laø toång hôïp cuûa ñôøi soáng ñang môû ra: ñôøi soáng vónh cöûu. Vì theá, ngöôøi ñang haáp hoái ôû vaøo ñieåm cao nhaát cuûa phaåm giaù con ngöôøi, neáu chuùng ta coù theå noùi nhö vaäy. Ñieåm keát thuùc cuûa con ñöôøng traàn gian vaø laø khôûi ñieåm cuûa coõi ñôøi ñôøi. Nhö vaäy chung quanh hình aûnh ngöôøi ñang cheát chuùng ta phaûi môøi goïi, huy ñoäng taát caû caùc nghò löïc laønh maïnh cuûa tình lieân ñôùi vaø cuûa coäng ñoàng Kitoâ, baét ñaàu töø gia ñình cuûa nguôøi ñang haáp hoái. Trong hoäi nghò, caùc vò tham döï cuõng noùi ñeán caû vieäc ñöøng haï giaù nhöõng leã nghi an taùng ngöôøi cheát. Coù ngöôøi chæ trích thoùi quen "hoûa taùng", bôûi vì coù theå leã nghi naøy cuõng laø moät daáu hieäu muoán töø boû tính caùch long troïng, söï cao caû vaø oai nghieâm cuûa söï cheát ñeán vôùi moät gia ñình. Ngoaøi ra caùc vò cuõng noùi ñeán söï giuùp ñôõ ngöôøi haáp hoái, töø söï giuùp ñôõ y teá ñeán söï giuùp ñôõ taâm lyù vaø toân giaùo. Nhieàu vò cuõng nhaéc laïi raèng: ngaøy nay söï cheát thöôøng xaåy ra trong caùc beänh vieän. Caàn xeùt ñeán nhieàu khía caïnh khaùc nhau: tuøy thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. Tröôùc heát tuøy nôi ngöôøi haáp hoái, roài tuøy vaøo baùc só chöõa beänh nhaân, tuøy vaøo chính moâi tröôøng, nôi maø söï cheát xaåy ñeán; neáu ñöôïc, haõy chuaån bò beïânh nhaân, luùc ñoù treân thöïc teá, coù moät söï deã daøng hôn ñeå an uûi vaø ñeå giuùp hieåu veà söï cheát treân phöông dieän toân giaùo, taïi nhöõng nôi naøo coù lôøi yeâu caàu, hoaëc taïi nhöõng nôi baùc só thaáy tröôùc coù söï ñoøi hoûi nhö vaäy. Neáu khoâng coù söï chuaån theo chieàu höôùng naøy, khoù coù theå laøm noåi baät nhöõng giaù trò caû trong luùc saép cheát. Caû nhöõng hoaøn caûnh, nhöõng theå thöùc, nôi cheát , taát caû ñeàu trôû neân raát quan troïng. Ngaøy nay ngöôøi ta thöôøng cheát taïi beänh vieän hôn laø ôû nhaø, bôûi vì gia ñình khoâng muoán ngöôøi thaân yeâu cuûa mình ôû taïi nhaø, tröø nhöõng tröôøng hôïp khaùc thöôøng. Nhieàu vaán ñeà phuùùc taïp ñöôïc ñaëêt ra. Noùi toùm laïi, ñieàu quan heä hôn caû laø caàn baûo toàn moái lieân heä nhaân ñaïo caû giöõa baùc só vôùi beänh nhaân, caû giöõa baùc só vôùi thaân nhaân cuûa beänh nhaân. Qua vieäc tieáp xuùc nhaân ñaïo naøy, phaûi ñeà cao, trong taát caû, söï teá nhò, vôùi söï toân troïng lôùn lao, vôùi nhieàu thaän troïng, caû trong vieäc thieâng lieâng nöõa, nhö vaäy coù theå giuùp cho ñöông söï ñöôïc ra ñi moät caùch nhaân ñaïo heát söùc coù theå.


Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà söï soáng leân aùn vieäc laøm cho cheát eâm dòu

Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà söï soáng leân aùn vieäc laøm cho cheát eâm dòu.

Vatican [Zenit 24/2/99]- Haøn laâm vieän Toøa Thaùnh veà Söï soáng leân aùn vieäc laøm cho cheát eâm dòu.

Phieân khoaùng ñaïi laàn thöù 5 cuûa Haøn Laâm Vieän ñaõ khai maïc vaøo saùng hoâm 24/02/99 vöøa qua vaø seõ keát thuùc vaøo ngaøy 27/02/99 tôùi ñaây. Caùc cuoäc thaûo luaän trong phieân khoaùng ñaïi laàn naøy xoay quanh chuû ñeà "phaåm giaù cuûa Söï Cheát" vaø ñaëc bieät taäp truù vaøo vieäc laøm cho cheá eâm dòu.

Trong baøi phaùt bieåu saùng hoâm thöù Tö 24/02/99, baùc só Philip Schepens, Toång Thö Kyù cuûa Lieân Hieäp theá giôùi caùc baùc só toân troïng söï soáng, ñaõ khaúng ñònh raèng ñaèng sau vieäc laøm cho cheát eâm dòu laø caû moät traøo löu voâ thaàn choái boû quyeàn chuû teå cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi söï soáng. Vò baùc só ngöôøi Hoøa Lan naøy noùi nhö sau: "khi con nguôøi choái boû Thieân Chuùa, noù chæ coøn bieát soáng cho mình vaø chæ toû ra khoan nhöôïng ñoái vôùi nguôøi khaùc khi naøo noù caàn ñeán hoï".

Theo baùc só Schepens, chieán thuaät ñöôïc nhöõng nguôøi uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu xöû duïng cuõng gioáng nhö chieán thuaät cuûa nhöõng nguôøi tranh ñaáu cho quyeàn ñöôïc phaù thai. Thoâng thöôøng, ai coù chuû tröông phaù thai cuõng uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu. Baùc só Schepens khaúng ñònh raèng coå voõ vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø phaù thai laø ñi ngöôïc laïi vôùi baûn tuyeân ngoân quoác teá nhaân quyeàn, ñaëc bieät laø choáng laïi ñieàu 3 theo ñoù "moãi ngöôøi ñeàu coù quyeàn ñöôïc soáng". Nhöõng nguôøi uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu vaø phaù thai cho raèng moät soá nguôøi nhö caùc baøo thai, caùc beänh nhaân hoân meâ, nhöõng nguôøi khuyeát taät khoâng phaûi laø nhöõng con ngöôøi.

Baùc só Schepens keát luaän nhö sau: "Toâi xin ñöôïc nhaéc laïi vôùi moïi nguôøi raèng moãi khi vieäc vi phaïm nhaân quyeàn coù heä thoáng ñöôïc chaáp nhaän, laø moãi laàn chuùng ta ñi töø daân chuû sang cheá ñoä toaøn trò".


Back to Radio Veritas Asia Home Page