"Töï töû
vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só"
ñeà taøi tranh luaän noùng boûng
taïi Australia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

"Töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só", ñeà taøi tranh luaän noùng boûng taïi Australia.

(Zenit 18/03/99) - Australia (Sydney) - Trong tuaàn naøy, "töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só", laïi trôû thaønh ñeà taøi tranh luaän noùng boûng taïi Australia. Moät phuï nöõ mang beänh ung thö xuaát hieän trong moät chöông trình quaûng caùo treân truyeàn hình, xin ñöôïc quyeàn cheát, vaø doïa raèng baø seõ töï töû moät mình neáu khoâng coù ai giuùp baø töï keát lieãu maïng soáng.

Trong moät laù thö göûi tôùi tôø "Sun-Herald" ôû Sydney, baø June Burns, 59 tuoåi, coù 4 ngöôøi con, ñaõ noùi nhö sau: "Toâi khoâng muoán töï mình keát lieãu maïng soáng, nhöng neáu khoâng coù ai giuùp toâi laøm vieäc naøy, thì toâi seõ töï tay laøm vaäy. Do caên beänh ung thö boïng ñaùi, moãi ngaøy toâi phaûi uoáng 20 vieân thuoác vaø 3 cöõ morphine ñeå laøm giaûm côn ñau, nhöng côn ñau ñôùn vaãn khoâng thuyeân giaûm". Chöông trình quaûng caùo noùi treân ñöôïc thöïc hieän cho Hieäp Hoäi Töï Nguyeän Cheát Eâm Dòu thuoäc bang New South Wales. Taïi Australia hieän nay, ñang coù nhieàu phong traøo tranh ñaáu, ñoøi hôïp thöïc hoùa vieäc töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só. Naêm 1997, sau khi quoác hoäi thuoäc vuøng laõnh thoå mieàn Baéc Australia thoâng qua ñaïo luaät hôïp thöùc hoùa töï töû vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só, moät beänh nhaân nan y ñaõ duøng ñaïo luaät naøy ñeå keát lieãu maïng soáng mình. Tuy nhieân, do söï choáng ñoái maõnh lieät töø Toøa Thaùnh, giaùo hoäi ñòa phöông vaø nhieàu chính trò gia khaùc, thaùng 3 naêm 1998, Thöôïng Vieän Australia ñaõ boû phieáu voâ hieäu hoùa ñaïo luaät vöøa noùi.

Hoâm Chuùa Nhaät (14/03/99), Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Australia ñaõ leân tieáng phaûn ñoái chöông trình quaûng caùo noùi treân. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Sydney ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Ñoái dieän vôùi töû thaàn laø moät söï coá raát ñau buoàn. Ñieàu maø moät ngöôøi caàn khi ñang ñöông ñaàu vôùi caùi cheát, laø söï uûng hoä vaø khích leä tinh thaàn. Ngöôøi naøy caàn söï saên soùc vaø coù maët cuûa nhöõng ngöôøi thaân chung quanh mình, chöù khoâng phaûi moät söï laïm duïng bôûi caùc toå chöùc muoán taïo ra moät ñeà taøi chính trò".


Back to Radio Veritas Asia Home Page