Hoäi Ñoàng thaønh phoá Torino beân YÙ
uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi Ñoàng thaønh phoá Torino beân YÙ uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu.

 YÙ (Torino) - (Zenit 22/6/2000) - Quyeát ñònh cuûa chính quyeàn hoäi ñoàng thaønh phoá Torino beân YÙ uûng hoä vieäc laøm cho cheát eâm dòu ñang gaây neân moät luoàng phaûn öùng maïnh, khoâng nhöõng töø giôùi chính trò nhöng toaøn xaõ hoäi.

 Torino laø thaønh phoá ñaàu tieân taïi YÙ ñaõ mang vaán ñeà laøm cho cheát eâm dòu ra boû phieáu trong hoäi ñoàng laõnh ñaïo, do ñeà nghò cuûa oâng Silvio Viale, thaønh vieân hoäi ñoàng thuoäc ñaûng Xanh. Trong cuoäc boû phieáu, coù 13 phieáu thuaän, 12 phieáu choáng vaø 7 phieáu traéng. Ngoaøi ra coù nhieàu thaønh vieân Hoäi Ñoàng thuoäc phe ñoái laäp vaéng maët. ÑTGM Severino Poletto cuûa toång giaùo phaän Torino ñaõ baøy toû caûm nghó cuûa ngaøi veà quyeát ñònh naøy nhö sau: "Ñaây laø moät vaán ñeà nghieâm troïng vaø laø moät daáu hieäu ñaùng lo ngaïi. Beân caïnh nhöõng heä luïy khaùc, toâi nghó hoäi ñoàng thaønh phoá Torina khoâng coù ñuû khaû naêng ñeå xeùt tôùi moät vaán ñeà nhö vaäy". ÑTGM Poletto cho bieát ngaøi khoâng muoán pheâ bình theâm, tuy nhieân ngaøi seõ baøn tôùi vaán ñeà naøy trong baøi giaûng thaùnh leã vaøo thöù baûy, nhaân dòp leã boån maïng thaùnh Gioan Taåy Giaû, quan thaày TGP Torino. Ñaây laø dòp ñeå vò TGM baøn tôùi moät vaán ñeà vôùi caû thaønh phoá vaø ÑTGM Poletto noùi ngaøi chaéc chaén seõ baøn tôùi quyeát ñònh môùi naøy cuûa hoäi ñoàng thaønh phoá.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page