Toøa Thaùnh kinh ngaïc
vì döï luaät cho pheùp gieát ngöôøi eâm dòu
taïi Hoøa Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh kinh ngaïc vì döï luaät cho pheùp gieát ngöôøi eâm dòu taïi Hoøa Lan.

(Zenit 16/08/99) - Vatican - Baùo "Ngöôøi Quan Saùt Roma", cô quan ngoân luaän baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, ñaõ baøy toû kinh ngaïc vì döï luaät hôïp thöùc hoùa vieäc laøm cho cheát eâm dòu taïi Hoøa Lan.

Ngaøy 10 thaùng 8/1999 vöøa qua, boä tö phaùp vaø boä y teá Hoøa Lan ñaõ ñeä trình leân quoác hoäi nöôùc naøy moät döï luaät hôïp thöùc hoùa quyeàn cuûa caùc beänh nhaân nan y, xin keát lieãu maïng soáng cuûa hoï vôùi söï trôï giuùp cuûa baùc só. Döï luaät cho pheùp caû treû em chæ môùi 12 tuoåi ñöôïc quyeàn xin laøm cho cheát eâm dòu. Baùo "Ngöôøi Quan Saùt Roma" ñaët caâu hoûi laø laøm sao ngöôøi ta coù theå boû rôi moät treû em ñang trong tình traïng beänh nan y baèng caùch cho pheùp em ñöôïc quyeàn xin keát lieãu maïng soáng? Vaø laøm theá naøo ñeå bieát chaéc laø moät ñöùa treû 12 tuoåi, töï keát aùn cuoäc ñôøi mình, ñang baøy toû caûm nghó thöïc söï cuûa em.

Hieäp Hoäi Caùc Beänh Nhaân Hoøa Lan cuõng ñaõ ra moät thoâng caùo phaûn ñoái döï luaät noùi treân. Thoâng caùo moâ taû ñeà nghò naøy cuûa chính phuû Hoøa Lan laø moät ñieàu ñaùng kinh ngaïc, ñoàng thôøi cho raèng döï luaät naøy vi phaïm ñieàu khoaûn soá 2 trong Baûn Hieán Phaùp AÂu Chaâu. Ñieàu khoaûn naøy xaùc ñònh raèng maïng soáng cuûa moãi moät caù nhaân ñeàu ñöôïc luaät phaùp ñaûm baûo. Hieäp Hoäi Caùc Beänh Nhaân Hoøa Lan noùi theâm raèng, söï kieän moät treû em 12 tuoåi coù theå quyeát ñònh xin keát lieãu maïng soáng mình maø khoâng coù söï ñoàng yù cuûa cha meï, laø baèng chöùng cho thaáy quyeàn cuûa cha meï bò töôùc ñoaït, chính trong hoaøn caûnh maø cha meï vaø con caùi cuûa hoï caàn phaûi hoã trôï nhau nhieàu nhöùt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page